• ​​​​​​​Predmetová komisia

    • Predmetová komisia výchov 

      

     Zloženie: vedúca PKV PaedDr. Edita Valentová

      

     členovia: PaedDr. Tatiana Švecová, PhDr. Marcel Nemec, Mgr. Mária Gordiaková, Mgr. Marián Jaklovský, Mgr. Eva Paulišincová, PhDr. Jana Krasnayová, PaedDr. Lenka Dušičková

      

     Do PK výchov patria predmety: Telesná a športová výchova - TSV

     Základy športovej prípravy - ZSP

     Umenie a kultúra - UKL

     Náboženská výchova - NBV

     Etická výchova - ETV

     Výtvarná výchova - VYV

     Hudobná výchova - HUV

      

     PK výchov zasadá 4x do roka podľa tematického plánu a aj podľa aktuálnych potrieb.