• 2. kolo PS

    •     Druhé kolo prijímacích skúšok

     pre šk. rok 2020/2021   

     Riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach  v súlade s § 66 ods. 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a  podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 číslo: 2020/11399:1-A2200 zo dňa 29. apríla 2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade, zo dňa 8. 6. 2020 oznamuje, že dňa 22. 6. 2020 o 8:00 sa v priestoroch Strednej športovej školy v Košiciach, uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok v súlade so zmenami kritérií pre prijímanie žiakov do 1.ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021 do nenaplnených študijných odborov.

     Voľné miesta – študijné odbory:

     7475 M – digitálne služby v športe – 3 miesta

     7476 M - spracovanie dát v športe - 1 miesto

     • Prihlášku na štúdium spolu s vyplneným dotazníkom a o úrovni športovej výkonnosti  na druhé kolo prijímacích skúšok prinesie uchádzač  osobne alebo doručí poštou, emailom na adresu školy do 15.6. 2020.  Dotazník si uchádzač stiahne   TU.
     • Po zohľadnení športovej výkonnosti uvedenej v dotazníku, riaditeľka školy rozhodne o absolvovaní prezenčnej formy športovej časti prijímacích skúšok resp. o jej odpustení.
     • Bližšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole dostanú záujemcovia na telefónnom čísle 055/6415166, 0917 622 140 alebo prostredníctvom emailovej adresy školy skola@ssske.sk.

     V Košiciach, 9. 6. 2020                                                                                                                        

     PaedDr. Tatiana Švecová

          riaditeľka školy