• Kritéria - študijné odbory

    •                 

     Kritériá pre prijímacie konanie

     pre školský rok 2020 / 2021

      

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 21.11.2019, podľa § 62 – 68 a § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § § 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2020/2021 pre odbory:

     • 7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 34 žiakov
     • 7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 17 žiakov
     • 7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov
     • 7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných odboroch je úspešné vykonanie talentovej skúšky.

     Termín podania prihlášky: do 20. februára 2020

     ( Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási )

      

     Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

     atletika (chlapci a dievčatá)                           športová_streľba (chlapci a dievčatá)

     hádzaná (chlapci a dievčatá)                          stolný_tenis (chlapci a dievčatá)

     zápasenie (chlapci a dievčatá)                        plávanie (chlapci a dievčatá)

     basketbal (chlapci a dievčatá)                         bedminton (chlapci a dievčatá)           

     vodné_pólo (chlapci a dievčatá)                     karate  (chlapci a dievčatá),

     ľadový_hokej (chlapci a dievčatá)                  futbal (chlapci a dievčatá)         

     taekwondo (chlapci a dievčatá)                      športový_aerobik (chlapci a dievčatá)  

     úpolové_športy (chlapci a dievčatá)               iné_športy (chlapci a dievčatá)

      

      

     Škola prijíma žiakov aj na  iné_športy (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.

     I. Kritériá talentovej skúšky:

     1. Športová časť talentovej skúšky:

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     2. Psychologické testy

     posúdenie predpokladov pre výkonnostný šport.

     3. Prospech, dávajúci predpoklady pre úspešné štúdium:

     • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
     • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore digitálne služby v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore spracovanie dát v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača :

     •  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára - súčasť prihlášky 

                                                                  

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

     Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri talentovej skúške nasledovné podmienky:

     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať zo športovej časti talentových skúšok je 70 b.
     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za psychologické testy a prospech je 50 b.

     Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia uchádzača je súčet predpísaných minimálnych počtov bodov za jednotlivé časti talentovej skúšky  - 120 bodov. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať je  200 bodov.

     1. Športová časť talentovej skúšky

     a) Testy všeobecných pohybových schopností pre jednotlivé športy (okrem ľadového hokeja)

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 4 bodov.

     • Beh na 4 x 10 m
     • Hod  2 kg plnou loptou
     • Skok do diaľky znožmo
     • Beep test 20m
     • Zhyby (chlapci ), výdrž na hrazde ( dievčatá )

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 20 b.

      

      

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností pre jednotlivé športy (okrem ľadového hokeja)

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou               od 0 do 20 bodov.

     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 80 b.

     Informácie o bodovom hodnotení získate kliknutím na príslušný šport vrátane ľadového hokeja.

     2. Psychologické testy

     • výsledky psychologických testov sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 50 bodov.
     •   maximálny možný počet bodov  z psychologických testov je 50 b.

     3. Prospech

     • prospech zo ZŠ je hodnotený bodmi.
     • maximálny počet bodov za prospechu zo ZŠ je 50 b.

     Informácie o bodovom hodnotení psychologických testov a prospechu získate TU

     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní talentovej skúšky:

     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy všeobecných pohybových schopností , testy špeciálnych pohybových zručností, psychologické testy a prospech zo ZŠ.
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 120 bodov, vyhovel talentovej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.
     • uchádzač, ktorý vyhovel talentovej skúške, ale pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí.

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní od jej konania.

     Všeobecné pokyny:

     • ak sa uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium , je neplatné. Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania podľa poradia, za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium
     • uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia stanoveného počtu v triedach v príslušnom odbore
     • v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola

      

     • uchádzačom z iných študijných odborov, ktorí konali talentovú skúšku, bude umožnené na základe žiadosti ich zákonných zástupcov o zmene študijného odboru, zapísať sa do študijného odboru, ktorý nebude naplnený a to za predpokladu, že vyhoveli talentovej skúške,  boli neprijatí pre nedostatok miesta a  zákonný zástupca podal v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
     • ak uchádzač získa z talentovej skúšky menej ako je požadovaný minimálny počet bodov, podmienkam prijímacej skúšky nevyhovel.

     Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2020/2021 -  študijné odbory

     Prvé kolo - riadny termín:  

     • ľadový hokej    všetky študijné odbory:  24.3.20120 (utorok) o 8,00 hod 
     • 7451 J                športové  gymnázium: 26.3.2020 ( štvrtok ) o 8,00 hod.
     • 7471 M              športový manažment:  26.3.2020 ( štvrtok) o 8,00 hod.
     • 7475 M              digitálne služby v športe: 26.3.2020 ( štvrtok ) o 8,00 hod.
     • 7476 M              spracovanie dát v športe : 26.3.2020 ( štvrtok ) o 8,00 hod.

     Náhradný termín talentovej skúšky:

     • 17. 4. 2020 (piatok) o 8,00 hod. vo všetkých študijných odboroch

      

     Zápis na štúdium v školskom roku 2020/2021: 

      

     • 20. - 24. 4. 2020 ( pondelok – piatok ) od 8,00 do 17,00 hod.  vo všetkých študijných odboroch

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6415166 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk

      

     V Košiciach, 20.1. 2020

     PaedDr. Tatiana Švecová

                           riaditeľka školy

      

      

     PDF verzia:  681215.pdf