• Prijímacie talentové skúšky 2019 / 2020
     • Prijímacie talentové skúšky 2019 / 2020

     • Kritériá pre prijímacie konanie

      pre školský rok 2019 / 2020

       

      Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20.11.2018, podľa § 65 ods. 1a) a 2, § 62 ods.7 a § 105 ods. 1 a 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1 ročníka  štvorročného štúdia  v školskom roku 2019/2020 pre odbory:

      7451 J - športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 50 žiakov.

      7471 M -  športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 18 žiakov.

      Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium v obidvoch odboroch je úspešné vykonanie talentovej skúšky.

      I. Kritériá talentovej skúšky:

      1. Prospech, dávajúci predpoklady:

      • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
      • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

      2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného                                                           lekára ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára) - súčasť prihlášky.

      3.Športová časť talentovej skúšky:

      • psychologický test - posúdenie predpokladov  pre výkonnostný šport
      • pohybové testy

       

      II. Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

      Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri prijatí nasledovné podmienky:

      • z testov  všeobecných pohybových schopností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 4 b.
      • z testov  špecifických pohybových zručností musí uchádzač dosiahnuť  minimálne 6 b.
      • minimálny možný počet bodov, ktoré musí uchádzač získať je 45 b. z maximálneho možného počtu 52 b.
      • body pridelené odbornou komisiou 28b.
      1. Testy všeobecných pohybových schopností

      Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od pohlavia uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou      od 0 do 3 bodov.

      Disciplíny:    (chlapci, dievčatá)

      1. beh na 50 m

      2. hod plnou 2 kg loptou

      3. skok do diaľky z miesta

      4. zhyby - chlapci, výdrž v zhybe - dievčatá

      5. beep test

      6. hĺbka predklonu.

      Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18 b.

       

      1. Testy špecifických pohybových zručností

      Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou           od 0 do 6 bodov.

      Maximálny počet bodov z testov  špecifických pohybových zručností je 24 b.

       

      1. Odborná komisia

      Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, prideľuje body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

      Minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 0 b.

      Maximálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 28 b.

      (Bližšie informácie získate kliknutím  tu)

       

      1. Žiak, ktorý získa minimálne 45 bodov, vyhovel talentovej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.

      2. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.

      3. Uchádzač, ktorý vyhovel talentovej skúške, ale pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí.

      6. Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.

      7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

       

      Termín na podanie prihlášky: 28. február 2019

      (Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási).

       

       Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2019/2020 - obidva študijné odbory

      Prvé kolo riadny termín:           7451 J - športové  gymnázium: 26.3.2019 (utorok) o 8,00 hod.

                                                        7471 M -  športový manažment: 27.3.2019 (streda) o 8,00 hod.

      Náhradný termín talentovej skúšky:        11.4.2019 (štvrtok) o 8,00 hod. v obidvoch odboroch

      Zápis na štúdium v školskom roku 2019/2020:    25.-26.4.2018 (štvrtok,  piatok)                                8,00 – 17,00 hod.  v obidvoch odboroch

       

       Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

      atletika (chlapci a dievčatá),         športová streľba (chlapci a dievčatá)

      hádzaná (chlapci a dievčatá)       stolný tenis (chlapci a dievčatá)

      vzpieranie (chlapci a dievčatá)     športová gymnastika (chlapci a dievčatá)

      zápasenie (chlapci a dievčatá)     plávanie (chlapci a dievčatá)

      basketbal (chlapci a dievčatá)      bedminton (chlapci a dievčatá)

      vodné pólo (chlapci a dievčatá)   karate  (chlapci a dievčatá),  

      ľadový hokej (chlapci a dievčatá)  futbal (chlapci a dievčatá)         

                          taekwondo (chlapci a dievčatá)     fitnes (chlapci a dievčatá)        

       

      Škola prijíma žiakov aj na úpolové športy  ( judo, box, kickbox..) a iné športy (tenis, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf...) a zabezpečuje všestrannú pohybovú prípravu.

      Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

      V Košiciach, 11.1.2019

      PaedDr. Tatiana Švecová

                            riaditeľka školy

       

    • Stredná športová škola
     • Stredná športová škola

     • Ponúkame:

      • vzdelávanie v nových odboroch:

      7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

      7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

      • odbory  v experimentálnom overovaní:

      M digitálne služby v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

      • M spracovanie dát v športe 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

      Forma štúdia: denné štúdium

                Podmienky prijatia:

      • ukončený  9. ročník ZŠ
      • zdravotná spôsobilosť
      • talentová skúška

      Vyber si:

      • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
      • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
      • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Z  technických  príčin  obedy  č. 2  až do odvolania nevaríme.

      Za pochopenie ďakujeme.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 28.11.2018 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu zastupovala Michaela Telehaničová  z triedy IV.OA

      Mgr. Paulišincová

    • Z juniorských majstrovstiev Slovenska Krafčíková s piatimi medailami
     • Z juniorských majstrovstiev Slovenska Krafčíková s piatimi medailami

     • So ziskom jedenástich medailí sa vrátila 13 členná skupina košických plavcov z Trnavy, ktoré bolo uplynulý víkend dejiskom juniorských Majstrovstiev Slovenska v plávaní v krátkom (25m) bazéne. Z ôsmich medailí v individuálnych disciplínach päť vyplávala Vanesa Krafčíková (V.OA). Po svojej úspešnej prezentácii na Open majstrovstvách Slovenska potvrdila stúpajúcu výkonnosť v plnom rozsahu kraulových disciplín, keď na 100m a 1500m voľný spôsob získala strieborné, a v disciplínach 50m, 200m a 800m v.spôsob bronzové medaile. Dosiahnutými časmi opäť potvrdila svoje členstvo v reprezentačnom družstve juniorov pre rok 2019. Už dlho nemali Košice krauliarku, ktorá pláve 100 m časom 58.43 sek.

      V zisku medailí jej výborne sekundovala ďalšia z juniorských reprezentantiek, Sarah Čajbiková (V.OA), ktorá v disciplínach 50m a 100m znak získala strieborné medaile. Darilo sa aj Petrovi Semancovi (III.B), ktorý v disciplíne 50m prsia svojim výkonom vyplával striebornú medailu.

      Príjemným prekvapením boli štafetové výkony košických junioriek. V disciplíne 4x50m polohové preteky štafeta v zložení (na fotke) Čajbiková, Sabolová, Krafčíková a Melničáková (V.OA), umiestnila na 2.mieste, v disciplínach 4x50m a 4x100m v.spôsob sa umiestnili na treťom mieste.

    • Basketbal výsledky - kadetky
     • Basketbal výsledky - kadetky

     • Young Angels U17 - BAM Poprad  

      Kristlová 15 (18 doskokov)

      Young Angels U17 - ŠKBD Spišská Nová Ves 68:38

      Kristlová 30 (15 doskokov)

      Young Angels U16 - BAM Poprad  80:38

      Rebejová 11, Kupčová, Janíčková 4, Hermannová 2

      Young Angels U16 - ŠKBD Spišská Nová Ves 67:34

      Rebejová 10, Hermannová 8

    • Vianočný turnaj v minifutbale
     • Vianočný turnaj v minifutbale

     • V telocvični ŠG dňa 17.12.2018 prebiehal Vianočný "Turnaj v minifutbale" chlapcov I.A,B, II.B,VI.OA, III.B a IV.B triedy. Hralo sa systémom - porazení z 1. kola postúpili do semifinále a víťazi z 1. kola do finále. Finálový zápas medzi II.B a IV.B triedou bol až do konca  dramatický, v ktorom zvíťazili naši štvrtáci -  maturanti.              4. miesto obsadili naši študenti I.B triedy.

      3. miesto si vybojovali žiaci III.B triedy.

      2. miestom sa môžu pochváliť futbalisti II.B triedy, ktorí boli silným súperom pre víťazné družstvo.

      1. miesto si zaslúžene vybojovali hráči IV.B triedy, ktorí preukázali v hre svoje futbalové skúsenosti a majstrovstvo.

       

                  Najlepším brankárom sa stal Oleksandr Nytka z I.B triedy. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený a prvenstvo si obhájil Richard Griglák z III.B triedy. K oceneniu týmto dvom športovcom srdečne gratulujeme.

       

                  Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za výbornú hru, nasadenie a aktivitu, ktorú preukazovali počas celého turnaja hrou „Fair play“. Víťazom ešte blahoželáme.

       

      Rozhodca turnaja: žiak III.B triedy – Adam Bencsík, ktorému patrí vďaka za fair – play rozhodovanie.  

      Organizátorka turnaja: PaedDr. Edita Valentová

       

       

       

     • Na hodinách nemeckého jazyka

     • Na hodinách nemeckého jazyka sme tvorili pohľadnice, triedy I.OA a IV.OA prajú všetkým krásne sviatky.

    • Súťaž - RUSKÉ SLOVO
     • Súťaž - RUSKÉ SLOVO

     • Žiaci Športového gymnázia sa dňa 13.12.2018 zúčastnili školského kola v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom RUSKÉ SLOVO.

      Súťažili v troch kategóriách:

      1. kategóriu tvorili žiaci I.OA - IV.OA triedy

      2. kategóriu tvorili žiaci I.A - III.B, V.OA - VIII.OA triedy

      3. kategóriu tvorili cudzojazyční žiaci

      Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon. Súťaž obohatili svojou krásnou ruštinou naši zahraniční študenti. Konkurencia medzi nimi bola veľká a o to ťažšiu úlohu sme mali pri určovaní víťazov. Všetkým ďakujeme za prednes a snahu urobiť niečo naviac.

      Umiestnenie je nasledovné:

      1. kategória - poézia    1. miesto: Sebastián Veselý       - I.OA                              :                                                

                                                            Erika Harvánková      - IV.OA

       

      2. kategória                 1. miesto:  Jakub Hudák           - I.B

                                          2. miesto:  Veronika Briškárová -  I.B                      

                                          3. miesto:  Lenka Kočová           -  I.A

       

      3. kategória - poézia   1. miesto:  Oleksii Yevtushenko -  II.A

                                          2. miesto   Nicol Pletan               -  IV.A

                                          3. miesto:  Darja Solodovnyk     -   II.B

                            - próza     čestné uznanie:  Júlia Dzelinská - V.OA

      Všetkým blahoželáme a prvé miesta (Yevtushenko a Dzelinská) postupujú do krajského kola. Ďakujeme a držíme palce.                                                                                                 

      Organizátorky súťaže: PaedDr. Jolana Tóthová a PaedDr. Edita Valentová

     • Červené stužky

     • Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili do súťaže "Športom pre Červené stužky 2018" a ďalších aktivít kampane,  aby svojou účasťou podporili kampaň ČERVENÉ STUŽKY zameranú na boj proti AIDS.

    • Košický charitatívny Mikulášsky beh
     • Košický charitatívny Mikulášsky beh

     • 06.12.2018 sme si v centre Košíc zabehali na trati dlhej cca 4 km.Beh bol zážitkový,nesúťažný, s charitatívnou myšlienkou.Tento rok pôjde výťažok z Košického charitatívneho Mikulášskeho behu pre neziskovú organizáciu Svetielko pomoci v sume 1302 eur pre deti z onkológie.  

      Behali sme s úsmevom a zároveň pomáhali!

                                                                                                         vychovávateľka v ŠI  Helena Sokolová

    • Úsmev ako dar
     • Úsmev ako dar

     • Spoločnosť  priateľov detí z detských domovov  Úsmev ako dar organizuje v mesiaci december  verejnú finančnú zbierku „Vianoce s úsmevom  2018“.

      Do tejto zbierky sa 6.decembra zapojili aj študenti  ubytovaní v školskom internáte. Svojou dobrovoľníckou činnosťou v uliciach Košíc vyzbierali sumu: 169,21 Eúr.

      Finančné prostriedky dlhodobo pomáhajú deťom a rodinám v ohrození. Príspevky umožňujú rozširovať sieť krízových centier, ktoré sa snažia podať pomocnú ruku rodine s deťmi.

      Heslom  tohtoročnej zbierky je: „Vytvorme spoločne bezpečný domov pre deti a rodiny v núdzi“.

      Poďakovanie patrí študentom: Zakúciová, Solodovnyik, Villányiová, Kovaľák, Barci, Kozár, Francisková, Jacková, Chomová, Džambová, Jenčáková, Svitanová a Cehelníková.

      Koordinátorka zbierky:  p. Kmeťová/vychovávateľka

    • Problematika nelátkových závislostí
     • Problematika nelátkových závislostí

     • Dňa 4.12.2018 sa v Školskom internáte Športového gymnázia uskutočnila edukačná prednáška spojená s prezentáciou a diskusiou pod názvom „Problematika nelátkových závislostí“. Prednáška, ktorú odprezentovala MUDr. Jana Kollárová z RÚVZ Košice, upriamila pozornosť našich žiakov na aktuálny problém súčasnosti – závislosť na gamblingu, internete, počítačových hrách, mobiloch, selfie, na riziká kyberšikany a i.. Aj touto formou sme sa mohli dozvedieť niečo nové o veciach, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.vych. Mgr.Gerlaková, Mgr. Kujnischová

     • Best in English

     • 30. novembra sa študenti gymnázia zapoili  do medzinárodnej súťaže Best in English - Angličtinár roka.  

      Súťaž organizačne pripravili učitelia Jaroslava Cvoreňová a Karol Smetana.

    • Lomihlav
     • Lomihlav

     • Naša škola sa zapojí do matematickej súťaže Lomihlav. Je to súťaž pre základné školy a viacročné gymnáziá. Školu bude zastupovať jedno družstvo (žiaci z II.OA a III.OA) Súťaž sa uskutoční 30. novembra 2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Držíme im palce.

    • ProEduco
     • ProEduco

     • Milí študenti!

      V dňoch 5. a 6. decembra  2018 v čase od 8,30 – 15,30 hod. sa uskutoční Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce.

      Neváhajte, navštívte tento veľtrh a získajte nové informácie o štúdiu či pracovných ponukách doma i v zahraničí!

    • Olympijský deň
     • Olympijský deň

     • Dňa 22. 11. 2018 v priestoroch Východoslovenského múzea, predseda Košického samosprávneho kraja /KSK/ Rastislav Trnka  v spolupráci s čestným prezídentom SOV Františkom Chmelárom,  po vyhodnotení Olymijského dňa za rok 2017 boli z celého KSK ocenení  vo viacerých kategóriach, školy, kolektívy a jednotlivci.

            Pani riaditeľka prevzala z rúk predsedu SOV a predsedu KSK  ocenenie za prvé miesto  pre najlepšiu strednú školu v KSK. 

    • 1.miesto - Krajské majstrovstvá SŠ
     • 1.miesto - Krajské majstrovstvá SŠ

     • Družstvo žiačok nášho gymnázia  obsadilo 1. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise SŠ.

      Gratujujeme!