Menu

Chémia Fyzika Biológia Odkazy z biológie Odkazy z fyziky

Stránky predmetovej komisie Človek a príroda

Chémia

                                                          

Vitajte

na stránkach chémie!

 

Nájdete tu informácie o vyučovaní, študijné materiály a tiež popis mimoškolských aktivít.

Takisto si môžete stiahnuť užitočné študijné materiály.

 

VYUČUJÚCI CHÉMIE

CIELE VYUČOVANIA PREDMETU

PROJEKTY NAŠICH ŽIAKOV

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

UČEBNÉ OSNOVY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY

 

 

 

 

 

VYUČUJÚCI CHÉMIE

 

 

     triedna profesorka: VI.OA

 

          triedna profesorka: I.A

 

  • RNDr. Monika Trebuňová:  MAT – CHE

           triedna profesorka: I. A

 

  •  Mgr. Danka Matejková:       FYZ – CHE

 triedna profesorka: IV. OA

 

  • RNDr. Martina Gáborová:   BIO – CHE

     triedna profesorka: 4.

 

 

 

CIELE VYUČOVANIA PREDMETU

 

Čo je cieľom vyučovania chémie?

 

  Cieľom vyučovania chémie na gymnáziu je oboznámiť žiakov s chémiou ako prírodnou vedou, s jej vplyvom na ostatné vedné odbory a na bežný život. Chémia rozširuje všeobecné vzdelanie a súčasne poskytuje základy pre ďalšie vzdelávanie v chemických i prírodovedných odboroch, medicíne, farmácii, environmentálnych vedách.

 

Chémia má za úlohu:            

  • poskytnúť žiakom teoretické a čiastočne praktické základy všeobecnej, anorganickej a organickej chémie a uviesť príklady využitia chemických výrobkov v bežnom živote
  • charakterizovať chemické reakcie, objasniť zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
  • dbať o osvojenie systematiky prvkov, oxidačného čísla a chemického názvoslovia
  • vzhľadom na veľký rozsah poznatkov pristupovať citlivo k výberu obsahu učiva, didakticky ho modifikovať tak, aby rozvíjal myslenie a operatívne schopnosti žiakov
  • vo vyučovaní uplatňovať demonštračné pokusy, frontálne pokusy a laboratórne práce žiakov

Projekty našich žiakov

 

 

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY

 

Pozrite si zaujímavé stránky

(samozrejme ohľadom chémie)

 

 

 

http://kekule.science.upjs.sk/ - Školský informačný servis

 

http://www.statpedu.sk/ - Štátny pedagogický ústav

 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ - Chemický web

 

http://www.chemsis.szm.com/ -  Množstvo učebného materiálu

 

http://kstano.host.sk/ - Korešpondenčný seminár z chémie

 

http://www.labo.cz/ - Laboratórny sprievodca

 

http://chemicke-listy.vscht.cz/cz/index.html - Chemické listy

 

http://www.iuventa.sk/ - Chemická olympiáda

 

 

UČEBNÉ OSNOVY  

 

 

Kliknutím na tieto odkazy si môžete otvoriť a prečítať platné učebné osnovy:

 

I. – IV. ročník osemročného štúdia

 

 

V. – VII. ročník osemročného štúdia

 

a  1. – 3. ročník štvorročného štúdia

 

 

 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY

 

Kliknutím na tieto odkazy si môžete otvoriť a prečítať cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti žiaka gymnázia:

 

Cieľové požiadavky pre I. – IV. ročník osemročného štúdia (ISCED2)

 

Cieľové požiadavky pre V. –VII. ročník osemročného štúdia a 1. - 3. ročník štvorročného štúdia (ISCED3a)