Menu

Dejepis Náuka o spoločnosti

Stránky predmetovej komisie dejepis

Dejepis

Charakteristika predmetu Dejepis    

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.

Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.

Vyučujúci predmetu Dejepis:

PaedDr. Silvia Dzurovčinová  Dej-Hv – SJL

Mgr. Mária Gordiaková  Dej - Hv

Mgr. Beáta Haboráková Dej – NBv – OBN

PaedDr. Lenka Dušičková Dej - OBN

Mgr. Zuzana Roskoványiová Dej – Vyv

  

 Myšľanské obecné múzeum - vytvorené v rámci projektu DiGiškola

Video:

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/5SeYWZZWIgyHASo

Multimediálna prezentácia:

http://tuul.sk/material/mame-radi-slovensko-myslanske-obecne-muzeum

Metodický list:

https://digiskola-projekty.iedu.sk/index.php/s/LwhoNJzt8sabaoD

 

            
Projekty z dejepisu (kliknite sem)