Menu

O predmetoch Výtvarná výchova Umenie a Kultúra

Stránky predmetovej komisie výchov

O predmetoch

PREDMETOVÁ KOMISIA VÝCHOV  

Do PK výchovných predmetov sú zaradené predmety: telesná výchova, estetická výchova, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova a základy športovej prípravy.
 
Členmi PK sú: Mgr. Paulišincová, PaedDr. Vilner, PaedDr. Dzurovčinová, Mgr. Zuzana Roskoványiová
PhDr. Valentová, Mgr. Lazarová.
Práca členov PK prebiehala podľa plánu práce schváleného na začiatku školského roka. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť žiakom príležitosť na ich sebarealizáciu a ponúknuť im možnosť, aby svoje vedomosti mohli prezentovať v školských a mimoškolských aktivitách.


Úlohy a ciele PK:

- rozvíjať estetické cítenie u žiakov
- venovať pozornosť enviromentálnej výchove, výchove k rodičovstvu a boju proti drogám
- oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu na zdravie a správanie jednotlivca
- dbať o rozvoj intelektuálnej, mravnej a citovej stránky žiaka
- formovať u žiakov etické normy a predstavy, pestovať kultúrne návyky
- formovať postoje k bezpečnému správaniu vo vzťahu k zdraviu
- rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie
- pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov
- pestovať u žiakov schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia a to   i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita)
- zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať interpersonálne vzťahy -  empatiu, komunikačné schopnosti

 

TELESNÁ VÝCHOVA
V predmete sa pozornosť sústreďuje na rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov klasickej triedy. Pani Valentová zorganizovala pre ŠG jesenné a jarné účelové cvičenie, 3-denný Kurz ochrany človeka a prírody pre 3. ročníky gymnázia.

ETICKÁ VÝCHOVA
je zameraná na harmonický rozvoj osobnosti. Hlavnou metódou sú panelové diskusie o najnaliehavejších témach súčasnosti.
Predvianočnú atmosféru spríjemnili dievčatá 2.A triedy s vianočným rozhlasovým


NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
V tomto predmete sa kladie dôraz na otázky viery v ponímaní modernej doby.
Cieľom prednášky „Vzťahy, ľudská láska, manželstvo, rodina..„ ktorú viedol Mgr. Pavol Hudák, bolo budovanie vzťahov, úcta k sebe, k opačnému pohlaviu, k rodine, k manželstvu a bola určená pre kvinty, sexty a septimy .


HUDOBNÁ VÝCHOVA
Daný predmet je zameraný na spoznávanie jednotlivých hudobných žánrov po stránke teoretickej aj praktickej.
Rozvíjali  sme spevácke zručnosti žiakov nacvičovaním sa ľudových piesní, žiaci tercie boli motivovaní reláciou Elán je Elán v rámci ktorej nacvičovali piesne skupiny Elán.


VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Cieľom tohto predmetu je naučiť žiakov spoznávať nové techniky výtvarného  umenia. Na hodinách prejavujú svoju fantáziu, ekologické a výtvarné cítenie. Žiacke ilustrácie zdobili učebne. Pri príležitosti osláv školy vytvorili práce so športovou tematikou.

Spoločné akcie v rámci PK:
1,na príprave osláv Dňa študentstva,
2, študentské okienko Všeličo
3, Červená stužka
4. Deň otvorených dverí: Otvor svoje srdce
            Výstavka výtvarných prác
                          Kto je v mojom srdci
                         Ako chránim životné prostredie   
5, Vianočná súťaž vo výzdobe tried  

Na záver ďakujem všetkým členom PK za ich prácu.

                                                                                 ved.PK
                                                                                 Mgr. Eva Paulišincová