Menu

Športová príprava Seminár zo základov športovej prípravy Telesná výchova

Stránky predmetovej komisie zdravia a pohybu

Športová príprava

 

 

Charakteristika predmetu

Je to voliteľný predmet v 1.,2.,3.,4.ročníku. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Voliteľný predmet Športová príprava naväzuje vo vyučovacom predmete Telesná výchova na dlhodobý telovýchovný proces. Vzdelávacia oblasť vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotných pohybových aktivít a športovej činnosti. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, a psychologických základoch zdravého životného štýlu.

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotných pohybových aktivít a športovej činnosti. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, a psychologických základoch zdravého životného štýlu.

V predmete športová príprava  žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe a športe.

Cieľ predmetu

je umožniť žiakom primerane zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti zo športu a utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite a športu ako súčasť zdravého životného štýlu a starostlivosti o svoj zdravotný stav.

 

Vyučujúca predmetu: PaedDr. Edita Valentová

 

Aktivity

 

Vyučovanie predmetu športová príprava pozostáva zo športových hier a činností v kolektíve podľa daných pravidiel. Športové hry ako basketbal, volejbal, hádzaná, futbal, plážový volejbal streetbal,florbal, futsal a nohejbal rozlišujú osobitosti chlapcov a dievčat podľa druhu športu. Žiaci klasických–nešportových tried súťažia v týchto ŠH v triednych a medzitriednych zápasoch. Reprezentujú školu v súťaži stredných škôl v rôznych druhoch športu. Pri príležitosti Dňa študentov súťažili v turnaji minifutbal. Ich súťaživosť sa prejavila aj vo Vianočnom turnaji vo futbale,florbale.

Všetky aktivity upevňujú ich všestranný rozvoj a osobnosť. Pomáhajú rozvíjať súťaživosť, zmysel pre spoluprácu a kolektívnosť, hru fair-play.