• Seminár zo základov športovej prípravy

    •  

     Charakteristika  predmetu

     SQZ je voliteľný predmet. Vyučuje sa vo štvrtom/ôsmom - maturitnom ročníku na 2 vyučovacích hodinách týždenne, 60 hodín ročne.  Žiaci získavajú teoretické vedomosti zo všetkých oblastí  telesnej a športovej prípravy a telesnej výchovy. Súčasťou rámcového plánu  a vstupu žiakov k maturitným skúškam je aj Záverečná práca s tematikou športu jednotlivca. Spolu s ZSP tvoria na MS jeden predmet. Jeho absolvovaním žiak získava aj Preukaz trénera  II. triedy.

     Táto vzdelávacia oblasť vytvára priestor na uvedomenie si potreby teoretických vedomostí v oblasti telesnej výchovy, ktorá tvorí základný predpoklad k ďalšiemu rozvoju športovej výkonnosti. Vytvára u športovca aj psychickú odolnosť na záťaž, umožňuje mu kontrolovať  svoj zdravotný stav a chrániť ho.

     Ciele vyučovacieho predmetu      

     Cieľom predmetu SQZ je získať všestranný teoretický prehľad z telesnej výchovy a športu. Oboznámiť sa s Dejinami telesnej kultúry v jednotlivých spoločensko – ekonomických formáciách. Ďalej poznať základy Anatómie človeka. Poznať dýchací systém, tráviaci systém, krvný obeh, metabolizmus... Dôležité sú aj poznatky zo života a činitele, ktoré určujú jeho výkonnosť.

     Vyučujúci predmetu: zástupca RŠ pre šport  PaedDr. Ondrej Vilner, PaedDr. Edita Valentová

                                       

     Predmet:  ZÁKLDY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY  / ZSP /

     Charakteristika predmetu

     ZSP je voliteľný predmet vo štvrtom/ôsmom maturitnom ročníku.Vyučuje sa 4 hodiny týždenne, 120 hodín ročne. Predmet naväzuje teoretickým vyučovacím procesom na praktickú športovú prípravu spojenú s tréningovým procesom. Spolu s predmetom SQZ na maturitných skúškach tvoria jeden predmet a to ZSP. K MS je potrebná Záverečná práca. /viď. predmet SQZ/.

     Táto vzdelávacia oblasť vytvára  priestor na teoretické informácie z oblasti športovej prípravy. V predmete ZSP žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s jeho športovou praxou. Osvojuje si teoretické vedomosti o olympizme, olympijských hrách, pohybových schopnostiach a zručnostiach, o športovom  tréningu, regenerácii a typológii športovca , trénera...Žiak v predmete ZSP spája teoretické vedomosti, návyky, postoje a schopnosti s športovou prípravou v tréningovom procese.

     Cieľ predmetu

     Je umožniť žiakom zvyšovať svoju teoretickú gramotnosť, rozvíjať teoretické  vedomosti  v jednotlivých oblastiach športu a uplatniť ich v praxi.

     Vyučujúci predmetu: PaedDr. Edita Valentová, PaedDr. Ondrej Vilner