Menu

Zámer na prenájom

...

ZÁMER  NA  PRENÁJOM

telocvične na Triede SNP 104 v Košiciach

 

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytový priestor – telocvičňu  v objekte Športového gymnázia na Triede SNP  104 v Košiciach (budova so súpisným č. 399 na pozemku registra C KN  parcelné č. 1466/5, katastrálne územie Terasa, zapísaná v liste vlastníctva č. 7085) a to na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, za minimálne nájomné vo výške 21 €/hod.

 

Nebytový priestor - telocvičňa Športového gymnázia  na Triede SNP č.104 v Košiciach o výmere 550,00 m²: pondelok až piatok v čase od 1150 hod. do 1250 hod.    

Účel využitia: výchova a vzdelávanie - hodiny telesnej výchovy. 

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu :

Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11  Košice

v uzatvorenej obálke označenej heslom „Nájom telocvične  – ponuka, NEOTVÁRAŤ“ . Posledný deň prijímania ponúk je 12.12.2018 do 1200 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. 

 

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
  • účel využitia prenajatého priestoru,
  • cenovú ponuku.

 

Uprednostnený bude záujemca so splnením komplexného zámeru.

Obhliadku objektu je možné vykonať po telefonickom dohovore na čísle 055/6415 168.

                                              

Nájomná zmluva na dobu neurčitú bude uzatvorená podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych  predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

 

V Košiciach 15.11.2018

Vyhotovila: Ing. Jaroslava Drabyčová