Menu

Prenájom

Prenájom 1

Oznam

o možnosti prenájmu športového zariadenia  Športového gymnázia

Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

telocvičňu v objekte na Triede SNP 104 v Košiciach  o výmere 550,00 m² súpisné č. 399 na parcele č. 1466/5, katastrálne územie: Terasa, evidovaná Okresným úradom Košice II, katastrálnym odborom na LV č. 7085, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

-           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

-           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

-           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

-           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

 

Voľný termín na prenájom:

Utorok         od 17.30 -  19.00 hod.

 

Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 11,54 €/hod.                    

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive (príloha č.1) na adresu:

Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11  Košice  

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 28.9.2018, do 10.00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/6415 168 ( Ing. J.Drabyčová, vedúca TEČ)

 

Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Košice, 30.8.2018

 

 

                                                                            Príloha č.1

Športové gymnázium

Trieda SNP 104

040 11 Košice

 

 

 

VEC: Žiadosť o posúdenie nájomcu

 

Názov žiadateľa

 

 

 

 

Právna forma

 

Adresa sídla (ulica a číslo)

 

Obec

 

PSČ

 

IČO

 

Webové sídlo

 

Číslo účtu s kódom banky

 

Štatutárny orgán

 

Telefón štatutárneho orgánu

 

Kontaktná osoba

 

Mobil kontaktnej osoby

 

e-mail kontaktnej osoby

 

Druh pravidelnej športovej činnosti a obdobie

 

 

Počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom,  vo veku do 18 rokov

 

 

 

Rozsah požadovanej činnosti organizácie (týždenne)

Pondelok:  od ......... do .........  spolu .....  hod.

Utorok :    od ......... do .........  spolu .....  hod.

Streda:      od ......... do .........  spolu .....  hod.

Štvrtok:    od ......... do .........  spolu .....  hod.

Piatok:      od ......... do .........  spolu .....  hod.

Resp. uvedením v samostatnej prílohe

Spracoval:

 

Dátum:

Podpis štatutára:

 

Pečiatka:

 

Prílohy:

  1. Doklad o zriadení, založení alebo registrácií žiadateľa (stanovy klubu, doklad o pridelení IČO)
  2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani v nútenej správe, nemá finančné záväzky voči vlastníkovi alebo správcovi a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti správca žiadosť nebude vyhodnocovať.

Verzia docx: Oznam-_OZ_prenajom_2018_Tr.SNP_telocvicna.doc