• Prenájom 1

    • Oznam

     o možnosti prenájmu športového zariadenia  Športového gymnázia

     Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

     telocvičňu v objekte na Triede SNP 104 v Košiciach  o výmere 550,00 m² súpisné č. 399 na parcele č. 1466/5, katastrálne územie: Terasa, evidovaná Okresným úradom Košice II, katastrálnym odborom na LV č. 7085, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

     Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

     -           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

     -           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

     -           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

     -           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

      

     Voľný termín na prenájom:

     Utorok         od 17.30 -  19.00 hod.

      

     Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 11,54 €/hod.                    

     Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive (príloha č.1) na adresu:

     Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11  Košice  

     v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 28.9.2018, do 10.00 hod.

     Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/6415 168 ( Ing. J.Drabyčová, vedúca TEČ)

      

     Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

      

     Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

     Košice, 30.8.2018

      

      

                                                                                 Príloha č.1

     Športové gymnázium

     Trieda SNP 104

     040 11 Košice

      

      

      

     VEC: Žiadosť o posúdenie nájomcu

      

     Názov žiadateľa

      

      

      

      

     Právna forma

      

     Adresa sídla (ulica a číslo)

      

     Obec

      

     PSČ

      

     IČO

      

     Webové sídlo

      

     Číslo účtu s kódom banky

      

     Štatutárny orgán

      

     Telefón štatutárneho orgánu

      

     Kontaktná osoba

      

     Mobil kontaktnej osoby

      

     e-mail kontaktnej osoby

      

     Druh pravidelnej športovej činnosti a obdobie

      

      

     Počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom,  vo veku do 18 rokov

      

      

      

     Rozsah požadovanej činnosti organizácie (týždenne)

     Pondelok:  od ......... do .........  spolu .....  hod.

     Utorok :    od ......... do .........  spolu .....  hod.

     Streda:      od ......... do .........  spolu .....  hod.

     Štvrtok:    od ......... do .........  spolu .....  hod.

     Piatok:      od ......... do .........  spolu .....  hod.

     Resp. uvedením v samostatnej prílohe

     Spracoval:

      

     Dátum:

     Podpis štatutára:

      

     Pečiatka:

      

     Prílohy:

     1. Doklad o zriadení, založení alebo registrácií žiadateľa (stanovy klubu, doklad o pridelení IČO)
     2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani v nútenej správe, nemá finančné záväzky voči vlastníkovi alebo správcovi a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

     V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti správca žiadosť nebude vyhodnocovať.

     Verzia docx: Oznam-_OZ_prenajom_2018_Tr.SNP_telocvicna.doc