Menu

JA Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

Etika v podnikaní

Flexibilný vzdelávací program Junior Achievement, v ktorom sú naši študenti zapojení  v priebehu školského roka riešia reálne prípadové štúdie a zapájajú sa do diskusných fór.

Program JA Etika v podnikaní je pre stredoškolákov atraktívnou možnosťou podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách. Takáto  komunikácia napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov.

Ciele programu

  • pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania,

  • viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti (každého jednotlivca) k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku,
  • zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre,
  • uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnom podnikaní.

Realizácia programu

  • program využíva e-learningové techniky vzdelávania,
  • má všeobecno-vzdelávací charakter,
  • možnosť realiyácie aj v anglickom jazyku
  • vyučovanie sa realizuje formou časovo ohraničených učebných modulov,
  • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.
  •