Menu

Výchovný poradca / psychológ

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo na našej škole zabezpečuje Mgr. Andrea Domonkošová.

Činnosť výchovného poradcu zahŕňa tieto základné činnosti:

► poradenskú činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového správania sa detí a mládeže;
- poradenstvo pedagogickým pracovníkom, hlavne triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami

► konzultačnú činnosť – pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

► koordinačnú činnosť – zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež( CPPPaP, PZ, ÚPSVaR, VŠ ...) 

Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:

·         zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich 

·         problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy

·         výber vysokej školy, nadstavbového štúdia

·         informácie o vysokých školách a o prijímacom pokračovaní na vysokých školách

·        
vzdelávanie detí s poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.)

·         vzťahy medzi učiteľom a žiakom

·         vzťahy medzi spolužiakmi v triede

·         šikanovanie, týranie, drogová závislosť, prípadne iné závislosti

·         iné problémy výchovného charakteru

 


                                 Konzultačné hodiny:

streda od 8,00 do 12,00 hod.

alebo po telefonickom dohovore na tel. č.: 055/6415 179