• Základné informácie

    •  

     Základné informácie

     Názov projektu

     Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

     Kód ITMS projektu

     312011W095

     Kód výzvy

     OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

     Operačný program

     312000-OP Ľudské zdroje

     Konkrétny cieľ

     312010011-1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

     Trvanie projektu

     02/2020 – 05/2023

     Výška NFP

     181 946,67 EUR

     Hlavný riešiteľ

     Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice

     Ciele a aktivity

     Hlavný cieľ projektu:

     Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

     Aktivity projektu:

     1. Implementácia extra hodín
     2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
     3. Koordinácia projektu

     Cieľové skupiny

     Pedagogickí zamestnanci strednej školy

     Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia

     Žiaci strednej školy

     270 žiakov gymnázia