Menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis D2
dejepis DEJ
ekonomika a organizácia EOR
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika I2
informatika INF
informatika INF2
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
matematika M2
matematika MA2
matematika MAT
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
občianska náuka OBN
občianska výchova OV
programovanie PRO
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SECH
seminár z matematiky SEM
seminár zo základov športovej prípravy SQZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločensko - vedný seminár SPS
správanie SPR
športová príprava SRL
technika THD
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TV
umenie a kultúra UKL
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
základy športovej prípravy ZSP
základy telesnej výchovy ZTV

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018