• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia MATEMATIKA, FYZIKA A INFORMATIKA

     Zloženie komisie v školskom roku 2018/2019:

      

     Vedúca PK: Mgr. Ľubica Svitanová

      

     Členovia:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     RNDr. Ivica Ficeriová

     RNDr. Erika Kőváryová

     Mgr. Iveta Lévaiová

     Mgr. Danka Matejková

     RNDr. Martina Múčiková

     RNDr. Stanislav Sušinka

      

      

     Vyučujúci predmetu INFORMATIKA:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     RNDr. Martina Múčiková

     RNDr. Stanislav Sušinka

      

     Učebne:

     1.poschodie: B110/INF1 – RNDr. Martina Múčiková

     2. poschodie: B206/INF2 – RNDr. Stanislav Sušinka

     2. poschodie: B211/INF3 – Mgr. Andrea Domonkošová

      

      

     Časová dotácia (týždenne), obsah vyučovania:

      

     Trieda

     Počet hodín

     Obsah

     I.OA

     1

     Základné pojmy

     Informačná spoločnosť

     Softvér a hardvér

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Grafický editor – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Algoritmy a programovanie

     Internet

     II.OA

     1

     Algoritmy a programovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Grafický editor – praktické vyučovanie

     III.OA

     1

     Internet

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Práca so zvukom – praktické vyučovanie

     Algoritmy a programovanie

     Práca s fotkou – praktické vyučovanie

     Práca so súbormi a priečinkami – praktické vyučovanie

     IV.OA

     1

     Algoritmy a programovanie

     Informačná spoločnosť – vírusy, ochrana pred nimi

     Aplikácia na tvorbu web stránok

     Aplikácia na spracovanie videa

     Formáty súborov, autorské práva, lokálna sieť, zdieľanie súborov

     V.OA

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém – praktické vyučovanie

     Rastrová grafika – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     VI.OA

     1

     Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     VII.OA

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     VIII.OA – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

     I.A, B

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém praktické vyučovanie

     Rastrová grafika praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     II.A, B

     1

     Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     III.A, B

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     IV.A, B, C – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

      

     Maturitná skúška:

     Maturitná skúška z informatiky obsahuje ústnu časť. Počet maturitných zadaní je 30. Každé zadanie obsahuje dve úlohy.

      

     Podľa ŠVP je vzdelávací (obsahový a výkonový) štandard rozdelený do 5 okruhov:

     1. Algoritmické riešenie problémov

     2. Reprezentácie a nástroje

     3. Softvér a hardvér

     4. Komunikácia a spolupráca

     5. Informačná spoločnosť

      

     Do maturitnej skúšky sa tieto okruhy premietnu nasledujúcim spôsobom. Každé zadanie na maturitnej skúške je zložené z dvoch úloh:

      

     1. Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku

     • Algoritmické riešenie problémov

      

     2. Základy informatiky:

     • Reprezentácie a nástroje
     • Softvér a hardvér
     • Komunikácia a spolupráca
     • Informačná spoločnosť

      

     Prvá úloha (Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku) má váhu 70 %. Žiak má vyriešiť zadaný algoritmický problém. V úlohe je definovaný cieľ, ktorý má žiak dosiahnuť, ale nie sú uvedené prostriedky jazyka, pomocou ktorých má dosiahnuť cieľ. Výber prostriedkov je súčasťou hodnotenia. Žiaci majú k dispozícii počítač a vývojové prostredie programovacieho jazyka, v ktorom prebiehalo vyučovanie.

      

     Druhá úloha (Základy informatiky) má váhu 30 %. Má byť prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy, ktorá má algoritmický charakter, pomocou rôznych nástrojov informatiky (žiak nemusí použiť programovanie).

      

     Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní IKT a preverenie jeho schopností aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

      

     Všeobecné pomôcky: PC s pripojením na internet

      

     Hodnotenie

     a) každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom 1 až 5

     b) váha hodnotenia jednotlivých úloh je 7:3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec z = (7*z1 + 3*z2) / 10, pričom z1 je známka z 1. úlohy a z2 je známka z 2. úlohy.

      

     Trvanie prípravy: 30 minút

     Trvanie skúšky: 20 minút

      

     Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 20017/18:

      

     TRIEDA

     I.POLROK

     II.POLROK

     I.A

     2,11

     2

     I.B

     2,86

     2,95

     II.A

     2,57

     2,24

     II.B

     2,43

     2,38

     III.A

     2,35

     2,06

     III.B

     3,5

     3,12

     III.C

     3,06

     2,53

     IV.A

     ---

     ---

     IV.B

     ---

     ---

     IV.C

     ---

     ---

     I.OA

     1,44

     1,33

     II.OA

     1,47

     1,32

     III.OA

     1,78

     1,74

     IV.OA

     1,8

     1,4

     V.OA

     2

     2,16

     VI.OA

     2

     1,93

     VII.OA

     2,61

     2,5

     VIII.OA

     ---

     ---

     Spolu

     2,29

     2,12