• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia MATEMATIKA, FYZIKA A INFORMATIKA

     Zloženie komisie v školskom roku 2019/2020:

      

     Vedúca PK: Mgr. Ľubica Svitanová

      

     Členovia:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     RNDr. Ivica Ficeriová

     RNDr. Erika Kőváryová

     Mgr. Iveta Lévaiová

     RNDr. Martina Múčiková

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Mgr. Martin Varchol

      

     Vyučujúci predmetu INFORMATIKA:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     RNDr. Erika Kőváryová

     RNDr. Martina Múčiková

     RNDr. Stanislav Sušinka

      

     Učebne:

     1.poschodie: B110/INF1 – RNDr. Martina Múčiková, RNDr. Erika Kőváryová

     2. poschodie: B206/INF2 – RNDr. Stanislav Sušinka

     2. poschodie: B211/INF3 – Mgr. Andrea Domonkošová

      

      

     Časová dotácia (týždenne), obsah vyučovania:

      

     Trieda

     Počet hodín

     Obsah

     II.OA

     1

     Algoritmy a programovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Grafický editor – praktické vyučovanie

     III.OA

     1

     Internet

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Práca so zvukom – praktické vyučovanie

     Algoritmy a programovanie

     Práca s fotkou – praktické vyučovanie

     Práca so súbormi a priečinkami – praktické vyučovanie

     IV.OA

     1

     Algoritmy a programovanie

     Informačná spoločnosť – vírusy, ochrana pred nimi

     Aplikácia na tvorbu web stránok

     Aplikácia na spracovanie videa

     Formáty súborov, autorské práva, lokálna sieť, zdieľanie súborov

     V.OA

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém – praktické vyučovanie

     Rastrová grafika – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     VI.OA

     1

     Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     VII.OA

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     VIII.OA – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

     I.AG, BG

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém praktické vyučovanie

     Rastrová grafika praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     II.A, B

     1

     Tabuľkový kalkulátor praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     III.A, B

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     IV.A, B – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

      

     Maturitná skúška:

     http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf

      

     Maturitná skúška z informatiky obsahuje ústnu časť. Počet maturitných zadaní je 30. Každé zadanie obsahuje dve úlohy.

      

     Podľa ŠVP je vzdelávací (obsahový a výkonový) štandard rozdelený do 5 okruhov:

     1. Algoritmické riešenie problémov

     2. Reprezentácie a nástroje

     3. Softvér a hardvér

     4. Komunikácia a spolupráca

     5. Informačná spoločnosť

      

     Do maturitnej skúšky sa tieto okruhy premietnu nasledujúcim spôsobom. Každé zadanie na maturitnej skúške je zložené z dvoch úloh:

      

     1. Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku

     • Algoritmické riešenie problémov

      

     2. Základy informatiky:

     • Reprezentácie a nástroje
     • Softvér a hardvér
     • Komunikácia a spolupráca
     • Informačná spoločnosť

      

     Prvá úloha (Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku) má váhu 70 %. Žiak má vyriešiť zadaný algoritmický problém. V úlohe je definovaný cieľ, ktorý má žiak dosiahnuť, ale nie sú uvedené prostriedky jazyka, pomocou ktorých má dosiahnuť cieľ. Výber prostriedkov je súčasťou hodnotenia. Žiaci majú k dispozícii počítač a vývojové prostredie programovacieho jazyka, v ktorom prebiehalo vyučovanie.

      

     Druhá úloha (Základy informatiky) má váhu 30 %. Má byť prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy, ktorá má algoritmický charakter, pomocou rôznych nástrojov informatiky (žiak nemusí použiť programovanie).

      

     Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní IKT a preverenie jeho schopností aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

      

     Všeobecné pomôcky: PC s pripojením na internet

      

     Hodnotenie

     a) každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom 1 až 5

     b) váha hodnotenia jednotlivých úloh je 7:3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec z = (7*z1 + 3*z2) / 10, pričom z1 je známka z 1. úlohy a z2 je známka z 2. úlohy.

      

     Trvanie prípravy: 30 minút

     Trvanie skúšky: 20 minút

      

     Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 20018/19:

      

     TRIEDA

     I.POLROK

     II.POLROK

     I.A

     2,29

     2,24

     I.B

     2,44

     2,33

     II.A

     1,9

     2,1

     II.B

     2,68

     2,42

     III.A

     2,46

     2,35

     III.B

     2,67

     2,24

     I.OA

     1,24

     1,76

     II.OA

     1,1

     1,2

     III.OA

     1,44

     1,56

     IV.OA

     2,29

     1,9

     V.OA

     2,24

     2,28

     VI.OA

     2,25

     2,32

     Spolu

     2,08

     2,06