• Národný projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

    •  

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

     Názov projektu: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie
     Operačný program: Ľudské zdroje
     Prioritná os: 1. Vzdelávanie
     Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
     ITMS kód projektu:  312011F057
     Miesto realizácie projektu:
     Štát Región Vyšší územný celok
     Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj
     Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj
     Slovensko Východné Slovensko Košický kraj
     Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj
     Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj
     Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj
     Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj
     Trvanie projektu: 09/2016 – 10/2020
     Celkové výdavky projektu: 21 046 596,77 €
     Výška NFP:

     20 672 504,80 

      

     Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

     Aj naša škola  sa zapojila do národného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“.  Koordinátor akcií je RNDr. Martina Múčiková. Budeme sa podieľať na  overovaní metodík z predmetov chémia a biológia na využívaní metodík v predmetoch informatika a matematika.  V rámci tohto projektu absolvujeme vzdelávanie – Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ a  vzdelávania  na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti a to v predmetoch matematika, biológia a chémia. Absolvujeme aj neformálne vzdelávanie vo forme  popularizačných prednášok a zapojíme žiakov našej školy do popularizačných  a mimoškolských aktivít počas projektu ako sú: Exkurzie žiakov do partnerských IT firiem, IT čajovňa, Lomihlav, Mamut, Matboj, Veda v meste a Popularizačné prednášky IT firiem pre žiakov organizované na škole.

      

     Ďalšie informácie: http://itakademia.sk/sk/domov/