• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Hokejová akadémia
    • Od šk. roku 2020/2021 - Hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • _______________

   •       Podporte nás 2% z vašej dane      

    Vážení rodičia, priatelia školy, priaznivci športu ! 

    Obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie  2% z Vašej dane z príjmov za rok 2019 Športovému klubu Olympia -SŠŠ.

    Príjemca: Športový klub Olympia - SŠŠ Trieda SNP 104 v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o dani z príjmov  v ďalšom znení. Získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vzdelávania a športových podmienok našich žiakov . V roku 2012 sme z takto získaných finančných prostriedkov organizovali športové súťaže, odmeny vynikajúcim žiakom za výborné športové výsledky, ktoré dosiahli na juniorských OH, MS, ME a iných vrcholných športových podujatiach a materiálnu podporu športov.

    Údaje o prijímateľovi, ktorí sa vyplňujú vo Vyhlásení/ v daňovom priznaní/

    Tlačivo na stiahnutie:   Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

    IČO: 31312985, DIČ: 2021655449

    Právna forma: Občianske združenie

    Obchodné meno: Školský klub Olympia - SŠŠ, Trieda SNP 104 , Košice

    Sídlo: Trieda SNP 104, 040 01 Košice

    Ďakujeme za vaše príspevky

    PaedDr.  Tatiana  Švecová

    riaditeľka školy a prezidentka klubu


                         Oznam pre maturantov                   

    Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

    Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

    Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

    V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

    Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020: TU

    Pozri tiež:

    https://sportgymke.edupage.org/a/maturita-info


                          DÔLEŽITÝ OZNAM                     

    Riaditeľka Strednej športovej školy oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania  v školách v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia vírusu COVID 19, ktoré vydal minister školstva Slovenskej republiky dňa 6.apríla 2020 , bod 4 ,

    nebudú za 2.polrok aktuálneho školského roka klasifikované tieto vyučovacie predmety:

    „ telesná a športová výchova“ 

    športová príprava“

    „ odborná prax“. 

    Na vysvedčení za 2.polrok sa uvedie „ absolvoval / absolvovala“.

    V Košiciach dňa 20.04.2020                                     PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                             riaditeľka školy


       OZNAM PRE ŽIAKOV A UČITEĽOV  

      Základné informácie pre dištančné vzdelávanie 

    Základné informácie pre dištančné vzdelávanie  (vzdelávanie sa doma):   TU


     

     OZNAM PRE  RODIČOV A ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠI   

    Na základe „Usmernenia Košického samosprávneho kraja k VZN č. 13/2016 o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“

    oznamujem,

    že v čase od 16.3.2020 až do rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktorým sa obnovuje prevádzka škôl a školských zariadení  sa výber príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte pozastavujem.

    Prípadné vzniknuté preplatky budeme riešiť v mesiaci júl 2020.

                                                                                                                          PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                                                riaditeľka školy


                                      O z n a m   -  Š k o l s k ý    i n t e r n á t                                          

    Ž i a d o s Ť

    o prijatie do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU na školský rok 2020/2021

    Žiaci nastupujúci do 1. ročníka stredných škôl

    - zasielajú žiadosti o prijatie do ŠI spolu so zápisným lístkom potvrdeným strednou školou až po ich prijatí na strednú školu.

    Starší žiaci, ktorí sú ubytovaní v ŠI v školskom roku 2019/2020

    - žiadosti o prijatie do ŠI zasielajú do 04.06.2020

    Uvedené dokumenty zasielajte:

    • poštou,
    • elektronicky na e-mailovú adresu ubytovanie@atlas.sk  (naskenované, alebo odfotené s požadovanými podpismi, originál takto podanej žiadosti odovzdajú prijatí žiaci až pri nástupe do ŠI v septembri).

    Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na uvedenom linku:

    https://sportgymke.edupage.org/a/skolsky-internat


    Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií pre rodičov a žiakov ubytovaných v školskom internáte:

    PaedDr. Tatiana ŠVECOVÁ – riaditeľka školy

    e-mail: tatiana.svecova@ssske.sk                mobil: 0917 622 140

    Mgr. Ľubica SOTÁKOVÁ - zástupca riaditeľky pre výchovu mimo vyučovanie

    e-mail: lubica.sotakova@ssske.sk                 mobil: 0917 622 141

    Môžete nás kontaktovať  e-mailom, v prípade telefonickej komunikácie žiadame nás kontaktovať  výhradne v čase 8,00 – 17,00 hod.


      OZNAM PRE RODIČOV  A  ŽIAKOV ŠKOLY    

    Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  riaditeľka školy prerušuje vyučovanie, športovú prípravu (tréningy) a výchovnú činnosť (školský internát) až do odvolania.

    Učitelia školy zabezpečia výučbu prostredníctvom elektronických médií (edupage a e-mail) vždy v čase od 9.00 hod do 13.00 hod. (vrátane zadávania domácich úloh). Žiaci budú pracovať podľa pokynov vyučujúcich. Učivo bude zamerané na precvičovanie a upevňovanie predchádzajúcich vedomostí. Plnenie zadaných úloh učiteľ kontroluje a možná je aj ich klasifikácia. Takto získaná známka je platná a je súčasťou klasifikácie žiaka.  

    Podrobnejšie informácie ku konaniu EČ a PFIČ MS 2020, MONITORU T9 a prijímacích skúšok :

    https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ 

    PaedDr. Tatiana Švecová

          riaditeľka školy 


    SŠŠ ponúka:

    • vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

    7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

    • odbory  v experimentálnom overovaní:

    7475 M digitálne služby v športe - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: administrátor alebo  samostatný špecialista pre informačné a komunikačné   technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    7476 M spracovanie dát v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy  v rozličných serverových dátových  zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky,  tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

    Od nového školského roku 2020/2021 sa u nás otvára

    H O K E J O V Á    A K A D É M I A

     

    Ďalšie informácie o Hokejovej akadémii ako aj kritéria a podmienky prijatia nájdete TU

 • Najnovšie

  Novinky

   • Matematický klokan
   • 21. 5. 2020
   • Napriek tomu, že sú školy zatvorené, prebehne súťaž Matematický klokan. Bude prebiehať online. Do súťaže sa z našej školy prihlásilo 34 žiakov, ktorí sa z pohodlia svojho domova, zúčastnia tejto súťaže.

    V čase od 25. do 31. mája sa žiaci môžu skúšobne pripojiť na stránku pod svojim kódom (kód vám poslala koordinátorka súťaže p.Múčiková mailom).

   • Čítať viac
   • Talentové skúšky 2020
   • 21. 5. 2020
   • „Klasické talentové skúšky sa budú konať len na troch župných stredných školách, a to na Strednej športovej škole v Košiciach, Strednej odbornej škole v Strážskom a na Spojenej škole v Sečovciach. Prezenčne tu absolvuje talentové skúšky 235 žiakov, a to za dodržiavania prísnych hygienických opatrení Mnohí uchádzači sa im vyhnú, pretože sa na strednú školu kvalifikujú na základe splnenia špecifických kritérií.

   • Čítať viac
   • Talentové skúšky
   • 18. 5. 2020
   • Sme pripravený zvládnuť talentovky podľa nariadenia vlády SR a hygienikov.

   • Čítať viac
   • Podnikový hospodár
   • 12. 5. 2020
   • Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

   • Čítať viac
   • Maturita
   • 11. 5. 2020
   • Vážení maturanti,

    prostredníctvom aplikácie edupage vám škola dňa 11.5.2020 sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov, ktoré ja potrebné vami potvrdiť.

    Ak niekto nesúhlasí s priemerom známok z niektorého predmetu, je nutné do 15.mája 2020 oznamiť e-mailom alebo poštou škole.

    PaedDr. Tatiana Švecová

   • Čítať viac
   • Bojujeme spoločne proti pandémii: „Natiahni ruku a pošli odkaz“
   • 5. 5. 2020
   • Natiahnite ruku a podeľte sa o hodnoty, ktoré si najviac vážite! Urobte si fotografiu, alebo video svojej ruky s hodnotou, ktorá je pre vás dôležitá! Pošlite odkaz niekomu, na kom vám záleží a dodajte mu odvahu, nádej a silu! Európske hnutie Fair Play na svojej facebookovej stránke vám to umožní. Odkaz môžete písať v ľubovoľnom jazyku a uverejniť ho na stránke hnutia Fair Play: https://www.facebook.com/EuropeanFairPlay/ alebo pošlite na adresu: efpmoffice@gmail.com.

   • Čítať viac
   • Zapojili sme sa do vedomostného kvízu SOŠV „Cítiš sa byť športový guru?“
   • 5. 5. 2020
   • V rámci online výučby TŠV a ZŠP vyzývame študentov, aby otestovali svoje vedomosti a zabojovali o lákavé vecné ceny venované SOŠV. Každý mesiac je 10 najlepších odmeňovaných!

    učitelia: PaedDr. E. Valentová, PhDr. M. Nemec, Mgr. D. Velďáková, Mgr. M. Lalkovič

   • Čítať viac
   • Športovci – výtvarníci sa zúčastnili európskej súťaže FAIR PLAY ART CONTENT - WHAT ARE YOU DOING AGAINST COVID-19 PANDEMIC?
   • 5. 5. 2020
   • Naši študenti reagovali na výzvu medzinárodného hnutia Fair Play a zapojili sa do výtvarne j súťaže: S. Herzanych – I.BG, K. Bobuski, - I.BG, M. Poláček – III.OA, N. Valečková – I.AM, Držíme prsty!

    PhDr. M. Nemec

   • Čítať viac
  • Zoznam galérií

 • Staňte sa naším fanúšikom