• Školy, ktoré menia

    •  Aj my patríme medzi školy, ktoré menia svet!

     Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) vytvorilo zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraný na rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností našich žiakov a žiačok, kreovanie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej a otvorenej klímy na vašej škole. Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

     Projekt je  zameraný na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia našich žiakov a žiačok. Projekt Školy, ktoré menia svet  je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.

     Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

      

     Viac o projekte ako aj o samotnom inštitúte pre aktívne občianstvo sa dozviete na stránke: https://ipao.sk/