• Atletický štadión Popradská 1, Košice

   • Prevádzkový poriadok

    Atletického štadióna Strednej športovej školy, Trieda SNP 104 v Košiciach

     

    Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice, vypracovala v zmysle § 13, ods. 4, písm.b) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10  vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež nasledovný prevádzkový poriadok.  

     

    Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov. Je to otvorený predpis a podľa aktuálnych podmienok sa môže doplniť, prípadne zmeniť.

     

    Identifikačné údaje:

     

    Názov:                          Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, Košice

    Sídlo:                                      Trieda SNP 104 Košice

    IČO:                               00 521 965

    Zriadená na základe:    Zriaďovacia listina č. 1712/2008-RU17/27708, následne dodatky

                                                   č. 1., č.2 a dodatok č.3 z 1.1.2019 – zmena názvu školy

    Štatutárny zástupca:              PaedDr.Tatiana Švecová

    Zriaďovateľ:                           Košický samosprávny kraj, Nám. Maratóna mieru 1, Košice

    Forma hospodárenia:             rozpočtová organizácia,

                                             príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet KSK

    hospodári na základe schváleného rozpočtu,  podľa platných právnych predpisov. 

     

     

    Článok 1

    Predmet úpravy

     

    Tento Prevádzkový poriadok Atletického štadióna SŠŠ v Košiciach (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje:

    ● pravidlá správania sa v areáli,

    ● práva a povinnosti prevádzkovateľa a správcu,

    ● prevádzkovú dobu a prevádzkový režim,

    ● zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy.

     

    Článok 2

    Pravidlá správania sa v športovom areáli

     

    Atletický štadión SŠŠ V Košiciach je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určený pre študentov školy ako aj širokú verejnosť na rozvíjanie športových aktivít, aktívneho zdravia, vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a slúži aj na aktívny oddych a odpočinok za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku.

     

    V areáli je zakázané:

    1. a) fajčenie a propagovanie tabakových výrobkov,

     b) podávanie, požívanie a propagovanie omamných a psychotropných látok,

     c) vykonávanie činností, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov areálu, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby,

     d) používať hracie a športové zariadenia a plochy pre šport po dennej prevádzkovej dobe,

     e) používať oplzlé slová a nadávky,

     f) ponúkať, poskytovať sexuálne služby alebo sa takýchto služieb dožadovať alebo inak ohrozovať mravnosť detí a mládeže,

     g) vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,

     h) vchádzať a zdržovať sa v areáli v odpudivom a páchnucom odeve a v hygienicky závadnom stave,

     i) prespávať,

     j) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň,

     k) vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví,

     l) vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá,

     m) používať športové náradie a náčinie v rozpore s jeho určením,

     n) používať poškodené športové náradie a náčinie,

     o) poškodzovať športové náradie a náčinie, športové plochy a povrchy, ploty, lavičky, zeleň,

     p) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,

     q) znečisťovať areál,

     r) vchádzať do areálu a pohybovať sa po športových plochách na bicykli, skateboardoch, kolieskových korčuliach a lyžiach,

     s) vchádzať na športové povrchy v obuvi, ktorá nie je na to určená a mohla by ich poškodzovať (kopačky s tvrdenými alebo kovovými kolíkmi, lodičky s opätkami, kanady, znečistená obuv, ...),

     t) akýmkoľvek spôsobom bez povolenia správcu presúvať súčasti a zariadenie,

     u) vchádzať do areálu motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa

    Článok 3

    Prevádzkovateľ a správca areálu

     

    Prevádzkovateľom a správcom areálu je SŠŠ v Košiciach (ďalej len „prevádzkovateľ“). Zabezpečuje prevádzkovú kontrolu, bežnú údržbu vrátane kosenia a prijíma pripomienky a podnety.

    Správcom areálu a zodpovednou osobou za prevádzku areálu je zamestnanec školy.

    Článok 4

    Prevádzková doba a prevádzkový režim areálu

     

    Areál je určený a využívaný pre:

    Ad1) Potreby realizácie vyučovacieho procesu 

    Ad2) Pre študentov školy a širokú verejnosť na rozvíjanie športových aktivít, aktívneho zdravia, vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a aktívny oddych.

    Mimo časov určených na pokrytie výučbovej časti je areál prístupný verejnosti podľa prevádzkovej doby. Prevádzkovou dobou areálu sa rozumie denná doba v pracovných dňoch, počas ktorej je možné areál využívať a je vyjadrená v hodinách:

     

    letné obdobie

     

    Pondelok             16:00 -  20:00 hod.

    Utorok                 16:00 -  20:00 hod.

    Streda                    8:00 -  10:00 hod.

    Štvrtok                16:00 -  20:00 hod.

    Piatok                    8:00 -  10:00 hod.

     

    zimné obdobie

     

    Pondelok               8:00 -    10:00 hod.               14:00 – 16:00 hod.

    Utorok                  8:00 -    10:00 hod.               14:00 – 16:00 hod.

    Štvrtok                 8:00 -    10:00 hod.               14:00 – 16:00 hod.

     

     

    Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže byť prevádzková doba areálu v prípade potreby upravená.

    Mimo prevádzkovej doby je do areálu zákaz vstupu.

     

    Článok 5

     

    Bezpečnosť osôb, zodpovednosť za majetok, spôsobené škody a úrazy

     

    Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore areálu. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do areálu a bez výnimky ho dodržiavať.

     

    Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti v športovom areáli. Vstup na dráhu a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

     

    Užívatelia zodpovedajú za svoj osobný majetok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za takto vzniknuté škody.

     

    Užívateľ areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodzovaniu majetku. Užívateľ areálu je zodpovedný za škody, ktoré spôsobil užívaním areálu a je povinný ich bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

     

    Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu areálu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť užívateľ s okamžitou platnosťou vykázaný z areálu.

     

    Každý užívateľ je povinný dodržiavať v areáli čistotu a poriadok, vyhradený časový harmonogram a prevádzkový čas športového areálu, ktorý zostavuje a riadi prevádzkovateľ areálu a jeho dodržiavanie kontroluje správca areálu.

     

    Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá v plnom rozsahu osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

     

    Za maloleté osoby športujúce v areáli zodpovedá ich zákonný zástupca alebo zákonným zástupcom poverená osoby, ktorej bola maloletá osoba na daný čas zverená. Správca areálu nevykonáva dozor nad deťmi v čase športovania.

     

    Svojvoľný vstup do objektu atletického štadióna sa bude považovať ako neoprávnené vniknutie do cudzieho areálu.

    V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov

    areálu, je každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania:

    číslo 112 - integrovaný záchranný systém,

    číslo 158 - štátna polícia,

    číslo 150 - hasiči

    číslo 155 - rýchla zdravotnícka pomoc

    číslo 159 - mestská polícia

     

    Záverečné ustanovenia

     

    Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa : 17.8.2020

     

     

     

     

    spracoval:                                                                     schválila:

     

    Mgr. Milan Lalkovič                                                   PaedDr. Tatiana Švecová

    ZR pre športovú prípravu                                            riaditeľka školy