• Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2023/2024

    •  

      

     Stravník je povinný pri  prihlasovaní na stravu v školskom roku 2023/2024 odovzdať vyplnený zápisný lístok podľa priloženej predlohy.

     Bez  vyplneného   zápisného   lístku   nie   je   možné   prihlásiť  žiaka na stravovanie. Prosíme vyplniť  aj  dátum prihlásenia na stravu, ktorý je záväzný.

     informácie: tel. č. 055/641 51 42

     referentka: Marčišinová Zuzana

     Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

     Zapisny_listok_-_Stredna_sportova_skola_-_KE.docx

     Zapisny_listok_-_Stredna_sportova_skola_-SI.doc

     Zapisny_listok_-_Stredne_skoly_ine_(ran_vec).docx

     Zapisny_listok_-_SZS__s_dotaciou.docx

     Zapisny_listok_-_SZS_bez_dotacie.doc

     Zapisny_listok_-_SZS_dietne_strav._bez_dotacie.docx

     Zapisny_listok_-_SZS_dietne_strav._s_dotaciou.docx

     Zapisny_listok_-_Zakl.skoly_ine_(ran_vec).docx

     Zapisny_listok_-_Zaklad._skoly_ine_SI.doc

     Zapisny_listok-_Stredne_skoly_ine_-_SI.doc

     Zapisny_listok_-_Stredna_skola_-_diet.stravov..docx

     Úhrada stravného:

     Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred!

     Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

     Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení, inak bude zablokovaný odber stravy.

     Spôsob úhrady stravného:

      

     1. poštovou poukážkou
     1. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním

     trvalého príkazu na číslo účtu:

     I BAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

     prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 

      


      

     Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie na   stravu   je  deň   vopred  do 13.30 hodiny  osobne alebo telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142    

     (v  pondelok  ráno  je  možné   sa  odhlásiť  do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

     Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci  alebo  ich zákonní  zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

     Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie je  možné  spätné odhlásenie stravy.

     Výdaj stravy počas pracovných dní  školského vyučovania:

      

     Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

     Obedy:            11.30 – 14.30 hod.

     Večere:            18.00 – 19.45 hod.

      

      

      

     Diétne stravovanie

      

     V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné  poskytovať  vo  vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov.

     V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy diét:

      

     diéta šetriaca

     diéta bezgluténová – bezlepková

      

     V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte

     na tel. č. 055/641 51 42.  

      

     Iné   skutočnosti  súvisiace  s  prevádzkou  stravovacieho zariadenia

     Celodenná strava v školskej jedálni sa bude pripravovať podľa požiadaviek žiakov,  ubytovaných  v  školskom internáte  7 dní v týždni.

     Nahlásenie žiaka na stravovanie v čase voľných  dní,  sviatkov a prázdnin bude zabezpečovať príslušný tréner daného športu alebo pedagogický zamestnanec ŠI písomne najneskôr  (napr. do  štvrtku do  12.00 hod. pred víkendom). Nahlásenie na stravu je záväzné.

     Neodobratá  strava  prepadá  a  stravník  je povinný ju zaplatiť!

     Evidencia odobratej stravy bude zabezpečená čipovým systémom.

      Výdaj stravy počas víkendov  a  sviatkov:

      

     Raňajky:                        8.00 –  8.30   hod.

     Obedy:                        12.00 – 12.30  hod.

     Večere:                       18.00 – 18.30  hod.    

      

     Podľa potreby bude čas výdaja stravy upravený.

      

                      *

      

     S T R A V N É  J E D N O T K Y  O D   0 1. 0 9. 2 0 2 3

                      
                      

     SŠ Stredná športová škola - ŠI

     SŠ - bezlepková a šetriaca diéta:

      

     Raňajky + desiata:

     1,25 + 0,95    =      2,20 €

     Obed + olovrant:

     2,70 + 0,80   =              3,50 €

      

     Obed + olovrant:

     2,70 + 0,80    =      3,50 €

     Večera:

        

     1,70 €

      

     Večera:

        

     1,70 €

      

        

      

      

      

      

     Spolu:

     7,40 €

      

      

      

     5,20 €

      

     SŠ iné školy

      

      

     ZŠ iné školy

      

      

      

     Raňajky + desiata:

     1,25 + 0,95    =      2,20 €

     Raňajky + desiata:

     1,20 + 0,90 = 2,10 €

      

     Obed + olovrant:

     2,70 + 0,80    =      3,50 €

     Obed + olovrant:

     2,50 + 0,75 = 3,25 €

      

     Večera:

        

     1,70 €

     Večera:

        

     1,60 €

      

      

      

     Spolu:

     7,40 €

      

      

     Spolu:

     6,95 €

      

     Súkromná zákl.škola - bez dotácie

     Stredné školy - Alejová

      

      

     I. stupeň:

        

     2,00 €

      

        

      

      

     II. stupeň:

        

     2,20 €

     Obed

        

     2,40 €

      

     I. stupeň - diétne stravovanie

     2,30 €

      

        

      

      

     II. stupeň - diétne stravovanie

     2,50 €

      

      

      

     2,40 €

      

     Súkromná zákl.škola - s dotáciou

      

      

      

      

      

     I. stupeň

        

     0,50 €

      

        

      

      

     II.stupeň

        

     0,60 €

      

        

      

      

     I.stupeň - diétne stravovanie

     0,80 €

      

        

      

      

     II.stupeň - diétne stravovanie

     0,90 €

      

      

      

      

      
                      

     V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a  vzdelávaní  (školský zákon)  a  o  zmene  a doplnení

     niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza

     výšku  finančného  príspevku  na  stravovanie  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín podľa vekových

     kategórií stravníkov  v  súlade  s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu

     režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

          

     Finančné pásma na potraviny sú upravené podľa VZN KSK 2/2022  zo  dňa  19.12.2022,  ktorým  sa

     mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

     a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

          

     Finančné pásmo  A  pre bežné stravovanie a  Finančné pásmo  B pre diétne stravovanie, stravovanie

     športovcov,  celoročné   stravovanie  (žiakov ubytovaných na ŠI)   a  stravovanie zamestnancov školy, 

     školských zariadení a iných fyzických osôb.

              

     Príspevok na režijné náklady

                

     Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN KSK č.13/2016 nasledovne:

                      

     Raňajky:

      

     0,10 €

                

     Obedy:

      

     0,30 €

                

     Večere:

      

     0,20 €

                

     Spolu:

      

     0,60 €

                
                      

     Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník

     v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť

     príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý

     v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).

              

     * Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku

     príspevku na režijné náklady.

                

      

     Kontakt /  Informácie

        

     e-mail: z.marcisinova@ssske.sk 

     tel: 055 / 6415142
     referentka: Marčišinová Zuzana