• ...

        • Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2021/2022

          Stravník  je  povinný  pri  prihlasovaní  na   stravu  v  školskom  roku  2021/2022   odovzdať  vyplnený   zápisný lístok   podľa   priloženej  predlohy.

          Bez  vyplneného  zápisného  lístka  nie  je možné  prihlásiť  žiaka   na stravovanie. Prosíme vyplniť  aj dátum stravovania, ktorý  je  záväzný.

           

          Informácie:  tel. č: 055/641 51 42

          referentka:  Marčišinová Zuzana

          Povinnosti stravníka v čase mimoriadnej situácie - ochorenie COVID-19

          • pri vstupe do priestorov ŠJ si dezinfikovať ruky,
          • počas prítomnosti v školskej jedálni si stravníci prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať iba pri konzumácii stravy,
          • dodržiavať odstup 2 m od seba,
          • stravovanie žiakov školy sa zabezpečuje pod dozorom pedagogických zamestnancov, žiaci prichádzajú do školskej jedálne po triedach,
          • pokrmy, polievky, nápoje, balíčky a príbory vydáva personál školskej jedálne.

          Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

          listok_1_-_ZS_SSS_SI.doc

          listok_1-ZS_SSS_KE.docx

          listok_2_-_SS_SSS_SI.doc

          listok_2-_SSS_KE.docx

          listok_4_-_SS__SI_ina.doc

          listok_4_-_SS_ine.docx

          listok_5_-_ZS_ina.doc

          listok_6_-_dietne_stravovanie.docx

          Úhrada stravného:

          Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred !

          Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

          Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení,

          inak bude zablokovaný odber stravy.

           

          Spôsob úhrady stravného:

           

          1. poštovou poukážkou
          1. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním trvalého príkazu na číslo účtu:  

                  IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

          Prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 


           

          Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie  na  stravu  je  deň vopred  do   13.30 hodiny osobne alebo  telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142    (v pondelok  ráno  je možné  sa  odhlásiť do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

          Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci alebo ich zákonní zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

          Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie  je  možné  spätné odhlásenie stravy. 

          Výdaj stravy počas pracovných dní  školského vyučovania:

          Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

          Obedy:            11.30 – 14.30 hod.

          Večere:            18.00 – 20.00 hod.

           

           

           

          Diétne stravovanie

           

          V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní  (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné  poskytovať  vo  vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov.

           

          V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy diét:

          • diéta šetriaca
          • diéta bezgluténová – bezlepková

          V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte

          na tel. č. 055/641 51 42.  

          listok_6_-_dietne_stravovanie.docx

          Iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou stravovacieho zariadenia

           

          Celodenná strava v školskej jedálni sa bude pripravovať podľa požiadaviek žiakov,  ubytovaných v školskom internáte, 7 dní v týždni od počtu 20 prihlásených.

           

          Nahlásenie žiaka na stravovanie v čase voľných dní, sviatkov a prázdnin bude zabezpečovať príslušný tréner daného športu alebo pedagogický zamestnanec ŠI písomne najneskôr  (napr. do  štvrtku do  12.00 hod. pred víkendom). Nahlásenie na stravu je záväzné.

           

          Neodobratá strava prepadá a stravník je povinný ju zaplatiť!

          Evidencia odobratej stravy bude zabezpečená čipovým systémom.

           

          Výdaj stravy počas víkendov  a  sviatkov:

           

          Raňajky:                     8.00 – 8.30 hod.

          Obedy:                        12.00 – 12.30 hod.

          Večere:                       18.00 – 18.30 hod.    

           

          Podľa potreby bude čas výdaja stravy upravený.

                       

           

                           * S T R A V N É   J E D N O T K Y  O D 1. 9. 2021  
                           
          ZŠ Stredná športová škola Košice:   ZŠ Stredná športová škola - ŠI 
          Obed + olovrant: 1,69 + 0,40      =    2,09 €   Raňajky + desiata:  0,82 + 0,60           =         1,42 €
                    Obed + olovrant: 1,69 + 0,40           =          2,09 €
                    Večera:     1,08 €
                        Spolu: 4,59 €
          SŠ Stredná športová škola Košice:   SŠ Stredná športová škola - ŠI
          Obed + olovrant: 1,81 + 0,43       =    2,24 €   Raňajky + desiata: 0,88 + 0,65            =         1,53 €
                    Obed + olovrant: 1,81 + 0,43            =         2,24 €
                    Večera:     1,15 €
              Spolu: 2,24 €       Spolu: 4,92 €
          SŠ Nešportovci Košice:     ZŠ Nešportovci ŠI:    
          Obed + olovrant: 1,56 + 0,36       =    1,92 €   Raňajky + desiata: 0,70 + 0,50            =         1,20 €
                    Obed + olovrant: 1,46 + 0,33            =         1,79 €
                    Večera:     0,93 €
              Spolu: 1,92 €       Spolu: 3,92 €
          ZŠ Nešportovci Košice:     SŠ Nešportovci SŠI:  
          Obed + olovrant: 1,46 + 0,33        =   1,79 €   Raňajky + desiata: 0,75 + 0,54            =        1,29 €
                    Obed + olovrant: 1,56 + 0,36            =        1,92 €
                    Večera:     0,99 €
              Spolu: 1,79 €       Spolu: 4,20 €
          Súkromná základná škola     SŠ - bezlepková a šetriaca diéta:
          I. stupeň:     0,60 €   Obed + olovrant: 1,81 + 0,43            =         2,24 €
          II. stupeň:     0,70 €   Večera:     1,15 €
                          3,39 €
          V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a  vzdelávaní  (školský zákon)  a  o  zmene  a doplnení
          niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza
          výšku  finančného  príspevku  na stravovanie  vo  výške  nákladov  na nákup potravín podľa vekových
          kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu
          režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.      
          Finančné pásma na potraviny pre športové triedy a športové školy sú upravené podľa VZN KSK 5/2019,
          ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
          nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.  
          Príspevok na režijné náklady          
          Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN  KSK 5/2019 nasledovne:
                           
          Raňajky:   0,10 €            
          Obedy:   0,30 €            
          Večere:   0,20 €            
          Spolu:   0,60 €            
          Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník
          v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť 
          príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý
          v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).      
          * Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku
          príspevku na režijné náklady.          
             
                             
               
             

          Kontakt /  Informácie

             

          e-mail: zuzana.marcisinova@ssske.sk 

          tel: 055 / 6415142
          referentka: Marčišinová Zuzana