• ...

    • Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2022/2023

     Stravník  (žiak) je  povinný   pri    prihlasovaní   na    stravu  v   školskom roku  2022/2023   odovzdať  vyplnený  zápisný lístok  podľa  priloženej  predlohy.

     Zápisný lístok si môžete stiahnuť na stránke školy v časti  „ Školská jedáleň“  alebo vyzdvihnúť v kancelárii referentky ŠJ.

     Bez   vyplneného    zápisného   lístka    nie   je   možné   prihlásiť  žiaka    na stravovanie.   Prosíme   vyplniť  aj   dátum stravovania,   ktorý   je   záväzný.

      

     Informácie:  tel. č: 055/641 51 42

     referentka:  Marčišinová Zuzana

     e-mail: zuzana.marcisinova@ssske.sk

     Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

     listok_1-ZS_SSS_SI.doc

     listok_1-ZS_SSS_KE.docx

     listok_2_-_SS_SSS_SI.doc

     listok_2-_SSS_KE.docx

     listok_3_-_SZS.doc

     listok_4_-_SS_ine.docx

     listok_4_-_SS__SI_ina.doc

     listok_5_-_ZS_ina.doc

     Úhrada stravného:

     Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred!

     Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

     Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení, inak bude zablokovaný odber stravy.

     Spôsob úhrady stravného:

     1. poštovou poukážkou   
     2. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním trvalého príkazu na číslo účtu:

     I BAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

     prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 


      

     Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie  na  stravu  je  deň vopred  do 13.30 hodiny osobne alebo telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142    

     (v pondelok  ráno  je možné  sa  odhlásiť do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

     Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci alebo ich zákonní zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

     Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie  je  možné  spätné odhlásenie stravy.

     Výdaj stravy počas pracovných dní  školského vyučovania:

     Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

     Obedy:            11.30 – 14.30 hod.

     Večere:            18.00 – 19.45 hod.

      

      

      

     Diétne stravovanie

      

     V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní  (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné  poskytovať  vo  vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov. 

     V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy diét:

     diéta šetriaca

     diéta bezgluténová – bezlepková

     V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte  na tel. č. 055/641 51 42.  

     listok_6_-_dietne_stravovanie.docx

     Iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou stravovacieho zariadenia

     Celodenná strava v školskej jedálni sa bude pripravovať podľa požiadaviek žiakov,  ubytovaných v školskom internáte 7 dní v týždni.

     Nahlásenie žiaka na stravovanie v čase voľných dní, sviatkov a prázdnin bude zabezpečovať príslušný tréner daného športu alebo pedagogický zamestnanec ŠI písomne najneskôr  (napr. do  štvrtku do  12.00 hod. pred víkendom). Nahlásenie na stravu je záväzné. 

     Neodobratá strava prepadá a stravník je povinný ju zaplatiť!

     Evidencia odobratej stravy bude zabezpečená čipovým systémom.

     Výdaj stravy počas víkendov  a  sviatkov:

     Raňajky:                        8.00 –  8.30   hod.

     Obedy:                        12.00 – 12.30  hod.

     Večere:                       18.00 – 18.30  hod.    

      Podľa potreby bude čas výdaja stravy upravený.

                      * S T R A V N É  J E D N O T K Y   O D  0 1. 0 2. 2 0 2 3  
                      
                      
     SŠ Stredná športová škola - ŠI SŠ - bezlepková a šetriaca diéta:  
     Raňajky + desiata: 1,25 + 0,95    =      2,20 € Obed + olovrant: 2,70 + 0,80   =              3,50 €  
     Obed + olovrant: 2,70 + 0,80    =      3,50 € Večera:     1,70 €  
     Večera:     1,70 €          
         Spolu: 7,40 €       5,20 €  
     SŠ iné školy     ZŠ iné školy      
     Raňajky + desiata: 1,25 + 0,95    =      2,20 € Raňajky + desiata: 1,20 + 0,90 = 2,10 €  
     Obed + olovrant: 2,70 + 0,80    =      3,50 € Obed + olovrant: 2,50 + 0,75 = 3,25 €  
     Večera:     1,70 € Večera:     1,60 €  
         Spolu: 7,40 €     Spolu: 6,95 €  
     Súkromná základná škola   Stredné školy - Alejová    
     I. stupeň:     2,00 €          
     II. stupeň:     2,20 € Obed     2,40 €  
     I. stupeň - diétne stravovanie 2,30 €          
     II. stupeň - diétne stravovanie 2,50 €       2,40 €  
                      
     V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a  vzdelávaní  (školský zákon)  a  o  zmene  a doplnení
     niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza
     výšku  finančného  príspevku  na  stravovanie  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín podľa vekových
     kategórií stravníkov  v  súlade  s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu
     režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.      
     Finančné pásma na potraviny sú upravené podľa VZN KSK 2/2022  zo  dňa  19.12.2022,  ktorým  sa 
     mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
     a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.      
     Finančné pásmo  A  pre bežné stravovanie a  Finančné pásmo  B pre diétne stravovanie, stravovanie
     športovcov,  celoročné   stravovanie  (žiakov ubytovaných na ŠI)   a  stravovanie zamestnancov školy,  
     školských zariadení a iných fyzických osôb.          
     Príspevok na režijné náklady            
     Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN KSK č.13/2016 nasledovne:
                      
     Raňajky:   0,10 €            
     Obedy:   0,30 €            
     Večere:   0,20 €            
     Spolu:   0,60 €            
                      
     Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník
     v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť 
     príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý
     v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).          
     * Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku
     príspevku na režijné náklady.            
          

     Kontakt /  Informácie

        

     e-mail: zuzana.marcisinova@ssske.sk 

     tel: 055 / 6415142
     referentka: Marčišinová Zuzana