• ...

    • Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2018/2019

     Stravník je povinný pri  prihlasovaní na stravu v školskom roku 2018/2019  odovzdať  vyplnený zápisný lístok podľa  priloženej predlohy.

     Bez  vyplneného   zápisného   lístku   nie   je   možné   prihlásiť  žiaka na stravovanie. Prosíme vyplniť  aj  dátum  prihlásenia na stravu, ktorý je záväzný.

     Informácie: tel. č. 055/641 51 42

     referentka: Marčišinová Zuzana

     Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

     listok_1_-_ZS_SSS.doc

     listok_2_-_SS_SSS.doc

     listok_3_-_SZS.doc

     listok_4_-_SS_ina.doc

     listok_5_-_ZS_ina.doc

     listok_7_-_dietne_stravovanie_ZS.doc

     listok_8_-_dietne_stravovanie_SS.doc

      

     Úhrada stravného:

      

     Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred ! 

      

     Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

      

     Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení, inak bude zablokovaný odber stravy.

      

     Spôsob úhrady stravného:

      

     1. poštovou poukážkou

        

     1. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním  trvalého príkazu na číslo účtu:

                

              IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

      

     Prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 

      

      

     Diétne stravovanie

      

     V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní  (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné poskytovať  vo  vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov.

      

     V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy  diét:

      

     diéta šetriaca

     diéta bezgluténová – bezlepková

      

     V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte na tel. č. 055/641 51 42.  


      

     Oznam

      Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie  na  stravu  je  deň vopred  do   13.30 hodiny osobne alebo  telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142   (v pondelok  ráno  je možné  sa  odhlásiť do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

      Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci alebo ich zákonní zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

       

     Výber obeda z 1 na 2 a naopak je možný najneskôr 1 deň vopred do 13.00 h.

     Z prevádzkových dôvodov nie je možné odhlásiť sa neskôr.

      Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie  je  možné  spätné odhlásenie stravy. 

      

     Výdaj stravy:

      Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

      Obedy:            11.30 – 14.20 hod.

                             pondelok- štvrtok

      Obedy:            11.30 – 14.00 hod.

                             piatok

      Večere:           18.00 – 19.40 hod.

      

                      *      S T R A V N É  J E D N O T K Y   O D   1. 9. 2 0 1 8   
                      
     ZŠ Stredná športová škola     ZŠ Stredná športová škola - ŠI 
     Obed + olovrant: 1,58 + 0,25 =  1,83 €    Raňajky + desiata:              0,54 + 0,35 = 0,89 €
               Obed + olovrant:              1,58 + 0,25 = 1,83 €
               Večera:     0,99 €
          Spolu: 1,83 €       Spolu: 3,71 €
     SŠ Stredná športová škola     SŠ Stredná športová škola - ŠI
     Obed + olovrant: 1,69 + 0,25 =  1,94 €   Raňajky + desiata:              0,57 + 0,35 = 0,92 €
               Obed + olovrant:              1,69 + 0,25 = 1,94 €
               Večera:     1,01 €
         Spolu: 1,94 €       Spolu: 3,87 €
     SŠ Nešportovci Košice:     ZŠ Nešportovci ŠI:    
     Obedy:     1,46 €   Raňajky + desiata:              0,46 + 0,29 = 0,75 €
               Obed + olovrant:              1,36 + 0,21 = 1,57 €
               Večera:     0,85 €
         Spolu: 1,46 €       Spolu: 3,17 €
     Súkromná ZŠ:       SŠ Nešportovci SŠI:  
     I.stupeň:     1,29 €   Raňajky + desiata:              0,48 + 0,29 = 0,77 €
     II.stupeň:     1,36 €   Obed + olovrant:              1,46 + 0,21 = 1,67 €
               Večera:     0,87 €
                   Spolu: 3,31 €
     ZŠ - bezlepková a šetriaca diéta:   SŠ - bezlepková a šetriaca diéta
     Obed + olovrant:             1,59 + 0,25 = 1,84 €   Obed + olovrant:              1,71 + 0,25 = 1,96 €
     Večera:        0,99 €   Večera:     1,01 €
         Spolu: 2,83 €       Spolu: 2,97 €
     V  zmysle  zákona  č. 245/2008  Z.Z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
     niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza
     výšku  finančného  príspevku  na stravovanie  vo  výške  nákladov  na nákup potravín podľa vekových
     kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu
     režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.      
     Finančné  pásma  na  potraviny  pre  športové triedy a  športové školy sú upravené podľa prílohy č.2 k
     VZN KSK č.13/2016. Náklady na nákup potravín hradí zákonný zástupca alebo stravník.
     Príspevok na režijné náklady            
     Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN 13/2016, § 5 ods.5 nasledovne:
     Raňajky:   0,05 €            
     Obedy:   0,20 €            
     Večere:   0,15 €            
     Spolu:   0,40 €            
     Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník
     v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť 
     príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý
     v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).          
     * Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku
     príspevku na režijné náklady.            

     Kontakt /  Informácie

      055/641 51 42

      

     referentka: Marčišinová Zuzana