• ...

    • Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2020/2021

     Stravník  je  povinný  pri  prihlasovaní  na   stravu  v  školskom  roku 2020/2021   odovzdať  vyplnený zápisný    lístok podľa   priloženej predlohy.

      Bez  vyplneného  zápisného  lístka  nie  je možné  prihlásiť  žiaka   na stravovanie. Prosíme vyplniť  aj dátum stravovania, ktorý  je  záväzný.

      Informácie:  tel. č: 055/641 51 42

     referentka:  Marčišinová Zuzana 

     E-mail: zuzana.marcisinova@ssske.sk 

      

     Prihlasovacie lístky (kliknutím stiahnite):

     listok_1-ZS_SSS_KE.docx

     listok_1_-_ZS_SSS_SI.doc

     listok_2-_SSS_KE.docx

     listok_2_-_SS_SSS_SI.doc

     listok_4_-_SS_ine.docx

     listok_4_-_SS_SI_ina.doc

     listok_5_-_ZS_ina.doc

     listok_6_-_dietne_stravovanie.docx

     Úhrada stravného:

     Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred !

     Platba musí byť pripísaná na účet školy k 5. dňu v mesiaci.

     Pri  platbe neskôr je potrebné predložiť doklad o zaplatení, inak bude zablokovaný odber stravy.

      

     Spôsob úhrady stravného:

     1. poštovou poukážkou   
     2. jednorazovou platbou cez účet klienta alebo zadaním

     trvalého príkazu na číslo účtu:

     IBAN: SK39 8180 0000 0070 0021 1862

      

     Prosíme ako doplňujúci údaj uviesť meno stravníka. 


      

     Oznam

     Upozorňujeme  stravníkov, že prihlasovanie a odhlasovanie  na  stravu  je  deň vopred  do   13.30 hodiny osobne  alebo  telefonicky  na  tel. č.: 055/6415142  (v pondelok  ráno  je možné  sa  odhlásiť do 7.30 hod. len v prípade ochorenia).  

     Pri  plánovaných   sústredeniach,  lyžiarskych   zájazdoch  a  výletoch  sú  žiaci

     alebo ich zákonní zástupcovia  povinní  vyhlásiť sa zo stravy  3 dni vopred.

      

     Výber obeda z 1 na 2 a naopak je možný najneskôr 1 deň vopred do 13.00 h.

     Z prevádzkových dôvodov nie je možné odhlásiť sa neskôr.

      

     Neodhlásená alebo neodobraná strava  ostáva  k  úhrade,  nie  je  možné  spätné odhlásenie stravy. 

      

     Výdaj stravy:

     Raňajky:           6.00  –  7.45 hod.

      

     Obedy:            11.30 – 14.20 hod.

                             pondelok- štvrtok

      

     Obedy:            11.30 – 14.00 hod.

                             piatok

      

     Večere:           18.00 – 19.40 hod.

      

     Diétne stravovanie

     V   zmysle    zákona  č.  245/2008  Z. z.  o   výchove   a  vzdelávaní 

     (školský zákon) & 140  ods. 5 je možné  poskytovať  vo  vybraných

     školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a  študentov.

      

     V našom školskom stravovacom zariadení sa bude zabezpečovať diétne stravovanie  a  budú sa pripravovať dva druhy diét:

      

     diéta šetriaca

     diéta bezgluténová – bezlepková

      

     V  prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta  sa  informujte

     na tel. č. 055/641 51 42.  

     listok_6_-_dietne_stravovanie.docx

      

                  
                      *   S T R A V N É  J E D N O T K Y  O D  1. 9. 2020  
                      
     ZŠ Stredná športová škola Košice:   ZŠ Stredná športová škola - ŠI 
     Obed + olovrant:                1,59 + 0,40 = 1,99 €   Raňajky + desiata:  0,77 + 0,60                   = 1,37 €
               Obed + olovrant: 1,59 + 0,40                   = 1,99 €
               Večera:     1,03 €
          Spolu: 1,99 €       Spolu: 4,39 €
     SŠ Stredná športová škola Košice:   SŠ Stredná športová škola - ŠI
     Obed + olovrant:        1,71 + 0,43 = 2,14 €   Raňajky + desiata: 0,83 + 0,65                   = 1,48 €
               Obed + olovrant: 1,71 + 0,43                   = 2,14 €
               Večera:     1,10 €
         Spolu: 2,14 €       Spolu: 4,72 €
     SŠ Nešportovci Košice:     ZŠ Nešportovci ŠI:    
     Obed + olovrant: 1,46 + 0,36        =  1,82 €   Raňajky + desiata: 0,65 + 0,50                   = 1,15 €
               Obed + olovrant: 1,36 + 0,33                   = 1,69 €
               Večera:     0,88 €
         Spolu: 1,82 €       Spolu: 3,72 €
     ZŠ Nešportovci Košice:     SŠ Nešportovci SŠI:  
     Obed + olovrant: 1,36 + 0,33      =    1,69 €   Raňajky + desiata: 0,70 + 0,54                   = 1,24 €
               Obed + olovrant: 1,46 + 0,36                   = 1,82 €
               Večera:     0,94 €
         Spolu: 1,69 €       Spolu: 4,00 €
               SŠ - bezlepková a šetriaca diéta:
               Obed + olovrant: 1,71 + 0,43                  =  2,14 €
               Večera:     1,10 €
                     3,24 €
     V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a  vzdelávaní  (školský zákon)  a  o  zmene  a doplnení
     niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka  uhrádza
     výšku  finančného  príspevku  na stravovanie  vo  výške  nákladov  na nákup potravín podľa vekových
     kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (www.minedu.sk) a čiastočnú úhradu
     režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.      
     Finančné  pásma  na  potraviny  pre  športové triedy a  športové školy sú upravené podľa prílohy č.2 k
     VZN KSK č.13/2016.  VZN KSK 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky 
     príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších 
     predpisov.                
     Príspevok na režijné náklady            
     Výška príspevku na režijné náklady je stanovená podľa VZN 13/2016, § 5 ods.5 nasledovne:
     Raňajky:   0,05 €            
     Obedy:   0,20 €            
     Večere:   0,15 €            
     Spolu:   0,40 €            
     Príspevok  na  režijné náklady uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka  alebo dospelý stravník
     v uvedenej výške  spolu  s príspevkom  na  úhradu potravín podľa  počtu  odobratých jedál. Splatnosť 
     príspevkov je do 5 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  Príspevok  na režijné náklady  je zahrnutý
     v celkovej stravnej jednotke (viď tabuľka vyššie).          
     * Stravné jednotky pozostávajú z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny a výšku
     príspevku na režijné náklady.            
        

     Kontakt /  Informácie

        

     e-mail: zuzana.marcisinova@ssske.sk 

     tel: 055 / 6415142
     referentka: Marčišinová Zuzana