• Predmetová komisia

    •  

     Predmetová komisia cudzích jazykov (PK CJ)

      

     PK CJ v školskom roku  2021/2022:

     vedúca PK:      Mgr. Alena Rapavá (NEJ)

     členovia PK:    PaedDr. Tatiana Švecová (RUJ)

     PhDr. G. Jašková, CSc. (NEJ)

     Ing. Ľ. Burdzová, PhD. (ANJ)

     Ing. J. Cvoreňová, PhD. (ANJ)

     Mgr. J. Huppertová (ANJ)

     Mgr. K. Smetana (ANJ)

     PhDr. J. Krasnayová (FRJ)

     Mgr. B. Rozložníková (NEJ)

     PaedDr. E. Valentová (RUJ).

      

     Cieľom výučby CJ je zvládnuť ich praktické používanie, osvojiť si základné gramatické pravidlá a poznať reálie krajín, ktorých jazyk sa žiaci učia. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj  komunikatívnych zručností a schopností. V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti, na používanie CJ v osobnom a spoločenskom  živote.

     Požiadavky na vzdelávanie v  CJ vychádzajú  zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania CJ a vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni B1 alebo B2 podľa tohto rámca.

     V podmienkach našej školy vzdelávanie v prvom CJ (anglickom) v odbore gymnázium smeruje ku dosiahnutiu úrovne B2 a v ostatných odboroch SŠŠ ku dosiahnutiu úrovne B1. Okrem anglického jazyka v odbore gymnázium žiaci študujú nemecký alebo ruský jazyk ako druhý jazyk.

      

     POUŽÍVANÉ UČEBNICE

     ANGLICKÝ JAZYK

     Kvarta:  PROJECT V

     Kvinta – oktáva a 1. – 4. ročník gymnázia: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B2, Úspešná maturita anglický jazyk B2

     1. – 4. ročník iných odborov SŠŠ: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B1, Úspešná maturita anglický jazyk B1

      

     NEMECKÝ JAZYK

     Kvarta:  Wir 2

     Kvinta – oktáva a 1. – 4. ročník gymnázia: DIREKT NEU 1, 2

      

     RUSKÝ JAZYK

     Kvarta: Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ

     kvinta- oktáva a  1.- 4.roč.gymnázia: Stretnutia s Ruskom, Ruský Klass, Klass

         

      

     Študenti v oktáve majú hodiny Konverzácie v CJ , ktoré sú zamerané hlavne  na prípravu na písomné a ústne maturitné skúšky. Žiaci komunikujú v CJ, prehlbujú si poznatky z gramatického učiva, pripravujú si seminárne práce, projekty, využívajú IKT, venujú sa testovaniu v CJ, písaniu esejí, pracujú s CJ literatúrou a časopismi.

     Učitelia CJ  v priebehu školského roka aktualizujú webovú stránku školy a nástenku CJ nachádzajúcu sa pri Odbornej učebni CJ novými informáciami týkajúcimi sa výučby CJ.

     Pre študentov školy je tiež zabezpečená aktívna krúžková činnosť a konzultačné hodiny v jednotlivých CJ.  Pre  osvojenie si CJ sú tiež naplánované filmové projekcie v CJ , besedy so zahraničnými športovcami, lektormijazykovo-poznávací pobyt v Londýne , návšteva  divadelného predstavenia v ANJ,  súťaž v písaní anglických esejí , súťaž JUVENES TRANSLATORES,  Európsky deň jazykov a pod..

     Naša škola je tiež zapojená do projekt Erasmus plus – v rámci ktorého majú žiaci šancu komunikovať so žiakmi z iných zahraničných krajín konkrétne z Talianska, Francúzska, Maďarska, Švédska a Španielska. V rámci daného projektu žiaci môžu vycestovať do niektorých zo spomenutých krajín.

     Pre výučbu CJ  máme vybudovanú odbornú učebňu jazykov – JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM a Odbornú učebňu RUJ vybavenú didaktickou technikou.

     Už tradične naša škola organizuje Školské kolo olympiády v ANJ a NEJ. Víťazi školského kola postupujú do ďalšieho kola. Žiaci RUJ majú možnosť zúčastniť sa triednych kôl recitačnej súťaže RUSKÉ SLOVO.

     Veľká pozornosť sa venuje študentom v rámci IŠP- individuálneho študijného plánu. Študenti školy ako vynikajúci športovci sa zúčastňujú majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, zahraničných turnajov a športových stretnutí v rámci Európy ako aj sveta, kde môžu aktívne využiť znalosti CJ.