• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia cudzích jazykov

     V školskom roku  2020/2021 pracuje PK CJ  pod vedením Mgr. Alena Rapavá /NEJ/ a jej členmi sú: Ing. J. Cvoreňová, PhD. /ANJ/, Mgr. J. Huppertovej/ANJ/ , Mgr. K. Smetana /ANJ/, Ing. Ľ. Burdzová, PhD./ ANJ/, PhDr. J. Krasnayová /FRJ/, PhDr. G. Jašková,CSc. /NEJ/, Mgr. B. Rozložníková /NEJ/, PaedDr. J. Tóthová /RUJ/ a PaedDr. E. Valentová /RUJ/.

      

     Cieľom výuky cudzích jazykov je zvládnuť praktické používanie jazyka, osvojiť si základné gramatické pravidlá a poznať reálie krajín, ktorých jazyk sa študenti učia. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj  komunikatívnych zručností a schopností. V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti, na používanie CJ v osobnom a spoločenskom  živote.

     Požiadavky na vzdelávanie v cudzom jazyku vychádzajú zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov a

     vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni B1- B2 podľa  tohto rámca. V podmienkach našej školy vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje ku dosiahnutiu úrovne B2.

      

      

     Na Športovom gymnáziu  sa vyučujú  štyri cudzie jazyky:  anglický,                   nemecký,  ruský a francúzsky jazyk.

     Anglický jazyk  ako 1. cudzí jazyk sa vyučuje v prime-oktáve a v 1.-4.roč.gymnázia.

     Používané učebnice: 

     Prima-kvarta:  PROJECT II,III,IV,V

     Kvinta-oktáva a 1.-4.roč.G: HEADWAY PRE-INTERMEDIATE, HEADWAY INTERMEDIATE, YES B2- vyššia úroveň 1, 2  , YES B2 – učebnica gramatiky a testy, SOLUTIONS 1, SOLUTIONS 2

     Ako 2. cudzí jazyk  sa vyučujú  nasledovné CJ:

     Nemecký jazyk : sa vyučuje v kvinte-oktáve + 1.-4.roč.G, učebnice:  DIREKT NEU 1,2

     V prime až kvarte: Používaná učebnica- DEUTSCHMOBIL I, II

     Francúzsky jazyk: kvinta-oktáva a 1.- 4.roč.G -  učebnice :  ALTER EGO

     Ruský jazyk: kvinta- oktáva a  1.- 4.roč.G -  učebnice RUJ  pre G, RADUGA

     Používaná učebnica: RUJ pre ZŠ

      

      

     Študenti v oktáve majú možnosť navštevovať hodiny „Konverzácie v cudzom jazyku“ , ktoré sú zamerané hlavne  na prípravu na písomné a ústne maturitné skúšky . Žiaci sa učia komunikovať  v cudzom jazyku, prehlbujú si poznatky z gramatického učiva, pripravujú si seminárne práce, projekty, využívajú IKT, venujú sa testovaniu v CJ , písaniu esejí, pracujú s CJ literatúrou a časopismi.

                 V rámci Konverzácie v cudzom jazyku používajú študenti učebnice, ktoré sú určené  aj pre samoštúdium a ukazujú študentom,  s akými typmi úloh  sa žiak stretne v externej časti maturitnej skúšky.

      

                  Učitelia CJ  v priebehu školského roka aktualizujú stránku školy a  prezentujú projekty žiakov v CJ  na webovej stránke školy, robia nástenku a výstavku z projektov žiakov pri Odbornej učebni jazykov. Pre študentov školy je tiež zabezpečená aktívna krúžková činnosť a konzultačné hodiny. Pre  osvojenie si CJ sú tiež naplánované filmové projekcie v CJ  , besedy so zahraničnými športovcami , lektormi , jazykovo-poznávací pobyt v Londýne , návšteva  divadelného predstavenia v ANJ , súťaž v písaní anglických esejí , súťaž JUVENES TRANSLATORES, Valentínske pozdravy, Európsky deň jazykov -a pod..

                  Pre výuku cudzích jazykov  máme vybudovanú odbornú učebňu jazykov – JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM a Odbornú učebňu RUJ. Učitelia majú k dispozícii didaktickú techniku- laptopy, dataprojektor, magnetofóny, CD –prehrávače, TV, video, programy na PC, gramatické tabule, učiteľskú CJ knižnicu, internet a pod..

      

                  Už tradične poriada  naša škola v decembri  Školské kolo olympiády v ANJ a NEJ. Nadaní študenti- víťazi školského kola-postupujú do ďalších súťaží. Učitelia CJ sú pravidelne členmi porôt okresného kola olympiád v CJ. Študenti RUJ majú možnosť zúčastniť sa triednych kôl recitačnej súťaže RUSKÉ SLOVO.

      

     Aktívne sme pracovali na riešení medzinárodného partnerského projektu /2013 – 2015/ škôl v rámci iniciatívy ACES. Zapojili sme sa do výzvy MŠ SR a do realizácie projektu: Program celoživotného vzdelávania, program COMENIUS Školské partnerstvá: „Fotografia a kinematografia ako spôsob trávenia voľného času“- koordinátorkou projektu bola Ing. D. Vaškovská, MBA- bližšie informácie o priebehu programu projektu, mobilitách, seminároch sú uverejnené na stránke školy a na FB.

      

                  Veľká pozornosť sa venuje aj študentom-reprezentantom v rámci IŠP- individuálneho študijného plánu. Naši študenti študovali aj študujú aj na zahraničných stredných a vysokých školách.

      

                   Študenti školy ako vynikajúci športovci sa zúčastňujú majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, zahraničných turnajov a športových stretnutí v rámci Európy ako aj sveta, kde môžu aktívne využiť znalosti cudzích jazykov.

      

                                                         Za PK CJ   Mgr. Alena Rapavá