• Predmetová komisia

    •  

     Predmetová komisia cudzích jazykov (PK CJ)

      

     PK CJ v školskom roku  2023/2024:

     predseda PK:  Mgr. Jaroslava Huppertová (ANJ)

     členovia PK:    

     Ing. J. Kačeňáková, PhD. (ANJ)

     Ing. Ľ. Burdzová, PhD. (ANJ)

     Ing. E. Kubínová (ANJ)

     Mgr. K. Smetana (ANJ)

     Mgr. B. Rozložníková (NEJ)

     Mgr. A. Lauffová (RUJ)

     Cieľom výučby CJ je zvládnuť ich praktické používanie, osvojiť si základné gramatické pravidlá a poznať reálie krajín, ktorých jazyk sa žiaci učia. Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj  komunikatívnych zručností a schopností. V rámci jazykového vzdelávania sa snažíme našich žiakov pripraviť pre potreby dnešnej spoločnosti, na používanie CJ v osobnom a spoločenskom  živote.

     Požiadavky na vzdelávanie v  CJ vychádzajú  zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania CJ a vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni B1 alebo B2 podľa tohto rámca.

     V podmienkach našej školy vzdelávanie v prvom CJ (anglickom) v odbore gymnázium smeruje ku dosiahnutiu úrovne B2 a v ostatných odboroch SŠŠ ku dosiahnutiu úrovne B1. Okrem anglického jazyka v odbore gymnázium žiaci študujú nemecký alebo ruský jazyk ako druhý jazyk.

      

     POUŽÍVANÉ UČEBNICE

     Anglický jazyk

     Sexta – oktáva a 1. – 4. ročník gymnázia: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B2, Úspešná maturita anglický jazyk B2

     1. – 4. ročník iných odborov SŠŠ: Maturita Solutions úrovne:  Pre - Intermediate, Intermediate, YES Maturita Angličtina maturitná úroveň B1, Úspešná maturita anglický jazyk B1

     Nemecký jazyk

     Sexta – oktáva a 1. – 4. ročník gymnázia: DIREKT NEU 1, 2

     Ruský jazyk

     Sexta - oktáva a  1.- 4.roč.gymnázia: Ruský Klass, Klass

         

      

     Študenti v oktáve majú hodiny Konverzácie v CJ , ktoré sú zamerané hlavne  na prípravu na písomné a ústne maturitné skúšky. Žiaci komunikujú v CJ, prehlbujú si poznatky z gramatického učiva, pripravujú si seminárne práce, projekty, využívajú IKT, venujú sa testovaniu v CJ, písaniu esejí, pracujú s CJ literatúrou a časopismi.

     Učitelia CJ  v priebehu školského roka aktualizujú webovú stránku školy a nástenku CJ nachádzajúcu sa pri Odbornej učebni CJ novými informáciami týkajúcimi sa výučby CJ.

     Pre študentov školy je tiež zabezpečená aktívna krúžková činnosť a konzultačné hodiny v jednotlivých CJ.  Pre  osvojenie si CJ sú tiež naplánované filmové projekcie v CJ , besedy so zahraničnými športovcami, lektormi,  jazykovo-poznávací pobyt v Londýne , návšteva  divadelného predstavenia v ANJ,  súťaž v písaní anglických esejí , súťaž JUVENES TRANSLATORES,  Európsky deň jazykov a pod..

     Naša škola bola tiež zapojená do projekt Erasmus plus – v rámci ktorého žiaci mali šancu komunikovať so žiakmi z iných zahraničných krajín konkrétne z Talianska, Francúzska, Maďarska, Švédska a Španielska. V rámci daného projektu žiaci vycestovali do niektorých zo spomenutých krajín.

     Pre výučbu CJ  máme vybudovanú odbornú učebňu jazykov – JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM a Odbornú učebňu RUJ vybavenú didaktickou technikou.

     Už tradične naša škola organizuje Školské kolo olympiády v ANJ a NEJ. Víťazi školského kola postupujú do ďalšieho kola. Žiaci RUJ majú možnosť zúčastniť sa triednych kôl recitačnej súťaže RUSKÉ SLOVO.

     Veľká pozornosť sa venuje študentom v rámci IŠP- individuálneho študijného plánu. Študenti školy ako vynikajúci športovci sa zúčastňujú majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, zahraničných turnajov a športových stretnutí v rámci Európy ako aj sveta, kde môžu aktívne využiť znalosti CJ.