• 2. kolo PS

    • Druhé kolo prijímacích skúšok pre šk.r. 2021/2022

     Riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach  v súlade s § 66 ods. 7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní na pedagogickej rade, zo dňa 26. 5. 2021 oznamuje, že dňa 22. 6. 2021 o 8:00 sa v priestoroch Strednej športovej školy v Košiciach, uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijímanie žiakov do 1.ročníka denného štúdia pre školský rok 2021/2022 do nenaplnených študijných odborov.

      

     Voľné miesta – študijné odbory:

     7451 J   -        športové gymnázium                           5 miest

     7475 M -         digitálne služby v športe        12 miest

     7476 M -         spracovanie dát v športe       14 miest

      

     • Prihlášku na štúdium spolu s vyplneným dotazníkom a o úrovni športovej výkonnosti  na druhé kolo prijímacích skúšok prinesie uchádzač  osobne alebo doručí poštou, emailom na adresu školy do 11.6. 2021.  Dotazník si uchádzač stiahne TU  .
     • Bližšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole dostanú záujemcovia na telefónnom čísle 055/6415166, 0917 622 140 alebo prostredníctvom emailovej adresy školy skola@ssske.sk.
     • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od športového lekára o zdravotnej spôsobilosti (kvôli mimoriadnej situácii budeme akceptovať i potvrdenie od všeobecného lekára + čestné prehlásenie zákonného zástupcu o nemožnosti získať skôr uvedené) pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2)

     Na stiahnutie:

     Dotazník

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

     Zoznam akreditovanych pracovísk telovýchovného lekárstva 

     V Košiciach, 26. 5. 2021

                                                                                                                  

     PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                                                            riaditeľka školy