• II.kolo prijímacích skúšok

    • Druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022 / 2023

      

     Riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach  v súlade s § 66 ods. 6 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní na pedagogickej rade, zo dňa 27. 1. 2022 oznamuje, že dňa 21. 6. 2022 o 8:00 sa v priestoroch Strednej športovej školy v Košiciach, uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijímanie žiakov do 1.ročníka denného štúdia pre školský rok 2022/2023 do nenaplnených študijných odborov.

      

     Voľné miesta – študijné odbory:

     7451 J  -   športové  gymnázium – 1 miesto

     7475 M – digitálne služby v športe –  7 miest

     7476 M - spracovanie dát v športe - 13 miest

      

     POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY:

     (V každej zdravotnej poisťovni je možné žiadať o úhradu 50% nákladov za preventívnu prehliadku v rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok organizovaných aktívnych športovcov)

     • Potvrdenie klubovej príslušnosti  a národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov.
     • Informovaný súhlas s psychdiagnostickým vyšetrením.
     • Kópie vysvedčení výročného vysvedčenia zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka.
     • Prihlášku na štúdium spolu s povinnými prílohami  na druhé kolo prijímacích skúšok prinesie uchádzač  osobne , poštou, emailom  na adresu školy alebo cez EDUPAGE do 13.6. 2022. 
     • Bližšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole dostanú záujemcovia na telefónnom čísle 055/6415166, 0917 622 140 alebo prostredníctvom emailovej adresy školy skola@ssske.sk.

      

      

     V Košiciach, 27. 5. 2022

      

                                                                                                                   PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                                         riaditeľka školy