• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

     Zoznam predmetov v PK:

     Informatika, Aplikovaná informatika, Úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, Data Science a Machine Learning, Analýza a reporting dát,  Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     Zloženie komisie v školskom roku 2020/2021:

      

     Vedúca PK: RNDr. Martina Múčiková

     Členovia:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     Ing. Renát Haluška

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Ing. Peter Šuľaj 

      

     Učebne:

     1.poschodie: B110/INF1 – RNDr. Martina Múčiková, RNDr. Erika Kőváryová

     2. poschodie: B206/INF2 – RNDr. Stanislav Sušinka

     2. poschodie: B211/INF3 – Mgr. Andrea Domonkošová, Ing. Renát Haluška, Ing. Peter Šuľaj 

      

      

     Časová dotácia (týždenne), obsah vyučovania:

      

     Trieda

     Počet hodín

     Obsah

     III.OA

     1

     Internet

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Práca so zvukom – praktické vyučovanie

     Algoritmy a programovanie

     Práca s fotkou – praktické vyučovanie

     Práca so súbormi a priečinkami – praktické vyučovanie

     IV.OA

     1

     Algoritmy a programovanie

     Informačná spoločnosť – vírusy, ochrana pred nimi

     Aplikácia na tvorbu web stránok

     Aplikácia na spracovanie videa

     Formáty súborov, autorské práva, lokálna sieť, zdieľanie súborov

     V.OA

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém – praktické vyučovanie

     Rastrová grafika – praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     VI.OA

     1

     Tabuľkový kalkulátor – praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     VII.OA

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     VIII.OA – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

     I.AG, BG

     1

     Počítačové systémy

     Číselné sústavy

     Digitalizácia informácií

     Operačný systém – praktické vyučovanie

     Rastrová grafika  praktické vyučovanie

     Textový editor – praktické vyučovanie

     Prezentačný softvér – praktické vyučovanie

     Informačná spoločnosť

     II.AG, BG

     1

     Tabuľkový kalkulátor  praktické vyučovanie

     Vektorová grafika – praktické vyučovanie

     III.A, B

     2

     Algoritmizácia a programovanie

     Tvorba www stránok – praktické vyučovanie

     IV.A, B – voliteľný

     4

     Programovanie  – praktické vyučovanie

     Obsah predmetu sa prispôsobuje cieľovými požiadavkami pre maturantov z informatiky.

      

     Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 20019/20:

      

     TRIEDA

     I.POLROK

     II.POLROK

     I.AG

     2,81

     2,52

     I.BG

     2,05

     1,55

     II.A

     2,06

     1,94

     II.B

     2,37

     1,74

     III.A

     2,35

     2,35

     III.B

     3,59

     3,18

     II.OA

     1,19

     1,46

     III.OA

     1,61

     1,61

     IV.OA

     2,11

     2

     V.OA

     2,5

     2,5

     VI.OA

     2,06

     2,05

     VII.OA

     2,56

     2,44

     Spolu

     2,27

     2,11