• Prijímacie konanie 2021/2022

    • Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2021/2022

      

     Termín podania prihlášky: do 16.04. 2021

     Dôležité dokumenty potrebné k doručeniu s prihláškou na strednú školu:  Dotazník úrovne športovej výkonnostiŽiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby k prihláške na štúdium na SŠ priložili taktiež kópiu výpisu známok z prvého polroku 8.ročníka. 

     Ako podať prihlášku cez EDUPAGE? Pozri návod ! 


     Informácia pre výchovných poradcov základných škôl  

     Na základe  Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.2.2021 pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 je potrebné potvrdenie od telovýchovného lekára.

     Uchádzač sa v deň talentových skúšok pri prezentácii preukazuje daným potvrdením. (kvôli mimoriadnej situácii budeme akceptovať i potvrdenie od všeobecného lekára + čestné prehlásenie zákonného zástupcu o nemožnosti získať potvrdenie od telovýchovného lekára).


     Zimné športy:

     Prvé kolo - riadny termín:

     •  všetky študijné odbory :  19.4.2021 (pondelok)   o 8:00 hod.

     Náhradný termín : 26.4.2021   (pondelok) o 8:00 hod.

     Výsledky talentovej skúšky pre zimné športy budú zverejnené na vstupných dverách  a na webovej stránke školy 27. 04. 2021.

      

     Ostatné športy:

     Prvé kolo - riadny termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:                5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                 6.5.2021   (štvrtok)   o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:           5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            6.5.2021   (štvrtok)    o 8:00 hod.    

      

     Náhradný termín: všetky študijné odbory             10.5.2021   (streda)    o 8:00 hod. 

     Výsledky talentovej skúšky pre ostatné športy budú zverejnené na vstupných dverách a na webovej stránke školy do 13. 05. 2021.

      

     Prijatie uchádzača bez absolvovania talentových skúšok:

     Riaditeľka školy môže prijať uchádzača bez absolvovania talentových skúšok za predpokladu, že uchádzač spĺňa nasledovné kritériá:

     • športové predpokladyreprezentant SR, medailista z MSR v období  2019-2021 v športe, na ktorý sa hlási
     • prospech:

      

     do 2,0 – pre uchádzačov v odbore:         7451 J       športové  gymnázium

     do 2,5 – pre uchádzačov v odboroch:     7471 M     športový manažment

                                                                      7475 M     digitálne služby v športe

                                                                      7476 M     spracovanie dát v športe

     Pozor zmena !!!

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     Dodatok č.1:

     Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole v školskom roku 2021/2022 sa nevyžaduje potvrdenie národného športového zväzu, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov.

     Tlačivá: 

     Prihláška na štúdium na strednú školu.pdf

     Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

     Dotazník úrovne športovej výkonnosti  

     Žiadost_o_prestup

     Prihláška cez EDUPAGE? Pozri návod !