• Kritériá pre prijímacie konanie 2024/2025 - aktualizované

    • Kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium

     pre školský rok 2024 / 2025 – aktualizované ⃰

      

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 22. 11. 2023 , podľa §§ 62 - 68 a § 105 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2024/2025 pre odbory:

      

     • 7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium                     36 žiakov
     • 7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium                       30 žiakov
     • 7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium                 17 žiakov
     • 7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium                17 žiakov

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných odboroch je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

     Termín podania prihlášky: do 20. 3. 2024

     Doklady k prihláške

     • potvrdenie o aktívnej športovej činnosti uchádzača a potvrdenie  národného športového zväzu, že je uvedený uchádzač v zozname talentovaných športovcov v danom športovom odvetví,  ktoré je súčasťou dotazníka o úrovni športovej výkonnosti.
     • dotazník o úrovni športovej výkonnosti.
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

      

     Všetky potrebné doklady v k prihláške nájdete na stránke školy v sekcii pre uchádzačov, resp. TU.

     Uchádzač doručí doklady spolu s prihláškou alebo ich  predloží v deň konania prijímacej skúšky.

     Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných športových odvetviach:

     atletika (chlapci a dievčatá)  

     športová streľba (chlapci a dievčatá) 

     hádzaná (chlapci a dievčatá) 

     stolný tenis (chlapci a dievčatá)  

     zápasenie (chlapci a dievčatá) 

     plávanie (chlapci a dievčatá) 

     basketbal (chlapci a dievčatá) 

     bedminton (chlapci a dievčatá)  

     vodné pólo (chlapci)  vodné pólo (dievčatá) 

     karate  (chlapci a dievčatá) 

     ľadový hokej (chlapci a dievčatá) 

     futbal (chlapci a dievčatá)   

     hokejová akadémia (chlapci) 

     fitnes (chlapci a dievčatá) 

     taekwondo (chlapci a dievčatá) 

     úpolové športy  (chlapci a dievčatá)   

     iné športy (chlapci a dievčatá) 

      

      

     Škola prijíma žiakov aj na  iné športy (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf..a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.

     I. Kritériá prijímacej skúšky:

     1. Športová časť prijímacej skúšky:

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     2. Prospech, dávajúci predpoklady pre úspešné štúdium:

     • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
     • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore digitálne služby v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore spracovanie dát v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

      

     3. Športové predpoklady

      

     • dotazník  o úrovni športovej výkonnosti, ktorý musí uchádzač doručiť spolu s prihláškou alebo predložiť v deň konania prijímacej skúšky. V dotazníku je potrebné uviesť druh športového odvetvia.

     4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo s vyjadrením - schopný alebo neschopný. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára nie staršie ako jeden rok najneskôr od marca 2023.  

      

     • vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium v strednej športovej škole a na praktizovanie všetkých športov neobmedzene môžete realizovať u telovýchovných lekárov uvedených na webovej stránke školy. Akceptujeme potvrdenia aj od iných telovýchovných lekárov.

                                                                  

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

     1. Športová časť prijímacej skúšky

     a) Testy všeobecných pohybových schopností pre jednotlivé športy

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 4 bodov.

     • Beh na 4 x 10 m
     • Hod  2 kg plnou loptou
     • Skok do diaľky znožmo
     • Beep test 20m
     • Zhyby (chlapci ), výdrž na hrazde ( dievčatá )

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 20 b.

      

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností pre jednotlivé športy    

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou  od 0 do 20 bodov.

      

     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 80 b.

     Maximálny počet bodov zo športovej časti prijímacej skúšky je 100 bodov.

     Podmienkou úspešného vykonania športovej časti prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 40 -tich bodov zo 100 možných!

     Informácie o bodovom hodnotení získate na webovej stránke školy kliknutím na príslušný šport vrátane ľadového hokeja a hokejovej akadémie.

     2.  Prospech

     • do úvahy sa berú výsledky podľa koncoročného vysvedčenia zo 7., 8. ročníka a 1.polroku 9. ročníka z predmetov: SJL, ANJ, MAT, GEO, CHEM, BIO., DEJ., FYZ
     • prevod slovného hodnotenia

     a)  nahradenia hodnotenia absolvoval známkou z predchádzajúceho ročníka

     b)  nahradenie iného slovného hodnotenia známkou z predchádzajúceho ročníka

     Prospech

      

     športové gymnázium

     športový manažment,

     digitálne služby v športe, 

     spracovanie dát v športe

     od 1,0

     < 1,5

     50

     od 1,5

     < 2,0

     40

     od 2,0

     < 2,5

     30

     od 2,5

     < 3,0

     20

     od 3,0

     < 3,6

     10

     od 3,6

     a viac

     0

            
     •  maximálny počet bodov za prospech zo ZŠ je 50 b.

     3.  Športové predpoklady

     • maximálny počet bodov za športové predpoklady  je 50 b.

     Body  prideľuje uchádzačovi vedúci tréner daného športového odvetvia na základe doterajšej športovej výkonnosti a predpokladu jeho ďalšieho výkonnostného rastu.

     4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     • potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo že uchádzač je zdravotne spôsobilý/á na štúdium na strednej športovej škole , ktorej súčasťou je pravidelná dvojfázová športová príprava

      

     Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať z prijímacej skúšky je 200 bodov.

      

     Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky sa považuje získanie minimálne 40 bodov zo športovej časti prijímacej skúšky a zároveň získanie minimálne 90 bodov z 200 možných.

     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:

      

     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy všeobecných pohybových schopností, testy špeciálnych pohybových zručností,  prospechu zo ZŠ  a  športových predpokladov.
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 90 bodov, z toho minimálne 40 bodov zo športovej časti vyhovel prijímacej skúške

      

     V prípade rovnosti bodov budú zohľadnené kritériá jednotlivých časti prijímacej skúšky v nasledovnom poradí:

     1.- športové predpoklady

     2.- testy špeciálnych pohybových zručností

     3.- testy všeobecných pohybových schopností

        4.- prospech

      

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Všeobecné pokyny:

            (1) Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

      

     (2) Riaditeľka strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa ods. (1). Ak riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

      

     (3) Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľka strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

     (4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      

     (5)  Riaditeľka strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác  uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi,

      ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.

      

     (6)  Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v     odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie podľa prvej vety môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí bezodkladne.

      

      (7) v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy 

      o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola.

      

               (8) ak uchádzač splní podmienky prijímacieho konania a nebude zaradený do krajskej       

      hokejovej  akadémie bude zaradený na šport ľadový hokej.

      

     Termíny prijímacej skúšky pre školský rok 2024/2025

     Overenie športového výkonu

     Termín

      Všetky športy okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja

     • 7451 J               športové  gymnázium:                26. 03. 2024   (utorok)          o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                 27. 03. 2024   (streda)           o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:            27. 03. 2024   (streda)           o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            27. 03. 2024   (streda)           o 8:00 hod.    

      

     Hokejová akadémia a ľadový hokej

      

     • všetky študijné odbory – 27. 03. 2024

     Náhradný termín:

      

     • všetky študijné odbory – všetky druhy športu   vrátane hokejovej akadémie a ľadového hokeja        10.4.2024   (streda)   8:00 hod. 

     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vstupných dverách a na webovej stránke školy  17. 05. 2024.

      

     Zápis na štúdium  v školskom roku 2024/2025: 

      

     20. 5. 2024 (pondelok) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     21. 5. 2024 (utorok) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     22. 5. 2024 (streda) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnych číslach 0917 622 140, 0905 424 364 , 055/6415166 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk

      

     V Košiciach, 22. 11. 2023

     PaedDr. Tatiana Švecová

                      riaditeľka školy

      

     ⃰  Aktualizácia kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium

     pre školský rok 2024 / 2025 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z s platnosťou od 1.9.2023

      

     PDF verzia: Kriteria_pre_prijimacie_konanie_2024_2025.pdf