• Kritériá pre prijímacie konanie

    • Kritériá pre prijímacie skúšky

     pre školský rok 2022 / 2023

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.01.2022, podľa §§ 62 - 68 a § 105 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2022/2023 pre odbory:

      

     • 7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 36 žiakov
     • 7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 18 žiakov
     • 7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,15 žiakov
     • 7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,15 žiakov

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných odboroch je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

     Termín podania prihlášky: do 20.03. 2021

     Doklady k prihláške

     • potvrdenie o aktívnej športovej činnosti uchádzača a potvrdenie  národného športového zväzu, že je uvedený uchádzač v zozname talentovaných športovcov v danom športovom odvetví,  ktoré je súčasťou dotazníka o úrovni športovej výkonnosti.

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

     Uchádzač doručí doklady spolu s prihláškou alebo ich  predloží v deň konania prijímacej skúšky.

     Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných športových odvetviach:

     Škola prijíma žiakov aj na  iné športy (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf..a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.

     I. Kritériá prijímacej skúšky:

     1. Športová časť prijímacej skúšky:

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     2. Prospech, dávajúci predpoklady pre úspešné štúdium:

     • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
     • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore digitálne služby v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore spracovanie dát v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     3. Psychodiagnostické vyšetrenie

     •  posúdenie predpokladov pre výkonnostný a vrcholový šport.

      

     4. Športové predpoklady

      

     • dotazník  o úrovni športovej výkonnosti, ktorý musí uchádzač doručiť spolu s prihláškou alebo predložiť v deň konania prijímacej skúšky. V dotazníku je potrebné uviesť druh športového odvetvia a súčasne  potvrdenie  národného športového zväzu, že je uvedený uchádzač v zozname talentovaných športovcov v danom športovom odvetví .

     ( dotazník nájdete na stránke školy v sekcii prijímacie konanie ) resp. TU  

     5. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo s vyjadrením - schopný alebo neschopný. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára nie staršie ako jeden rok najneskôr od júna 2021.  ( potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť nájdete na stránke školy v sekcii prijímacie konanie ) resp. TU 
     • vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium v strednej športovej škole a na praktizovanie všetkých športov neobmedzene môžete realizovať u telovýchovných lekárov uvedených v nasledovnom zozname. TU (Akceptujeme potvrdenia aj od iných telovýchovných lekárov.

                                                          

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

     Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri talentovej skúške nasledovné podmienky:

     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať zo športovej časti  je 70 b.
     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za prospech je 30 b.
     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za psychodiagnostické vyšetrenie je 10 b.
     • minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za športové predpoklady 10 b.

     Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia uchádzača je súčet predpísaných minimálnych počtov bodov za jednotlivé časti prijímacej skúšky  - 120 bodov.

     1. Športová časť prijímacej skúšky

     a) Testy všeobecných pohybových schopností pre jednotlivé športy

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

      

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 4 bodov.

     • Beh na 4 x 10 m
     • Hod  2 kg plnou loptou
     • Skok do diaľky znožmo
     • Beep test 20m
     • Zhyby (chlapci ), výdrž na hrazde ( dievčatá )

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 20 b.

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností pre jednotlivé športy    

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou   od 0 do 20 bodov.

      

     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 80 b.

     Maximálny počet bodov zo športovej časti prijímacej skúšky je 100 bodov.

     Informácie o bodovom hodnotení získate kliknutím na príslušný šport vrátane ľadového hokeja a hokejovej akadémie.

     2.  Prospech

     • do úvahy sa berú výsledky podľa výročného vysvedčenia zo 6., 7., 8. a 1.polroku 9. ročníka
     • prevod slovného hodnotenia

     a)  nahradenia hodnotenia absolvoval známkou z predchádzajúceho ročníka

     b)  nahradenie iného slovného hodnotenia známkou z predchádzajúceho ročníka

     Prospech

      

     športové gymnázium

     športový manažment,

     digitálne služby v športe, 

     spracovanie dát v športe

     Priemer

     Počet bodov

     Priemer

     Počet bodov

     od 1,0

     <= 1,5

     50

     od 1,0

     <= 2,0

     50

     od 1,5

     <=2,6

     30

     od 2,0

     <= 3,0

     30

     od 2,6

     <=3,6

     10

     od 3,0

     <= 3,6

     10

     od 3,6

     a viac

     0

     od 3,6

     a viac

     0

     •  maximálny počet bodov za prospech zo ZŠ je 50 b.

     3. Psychodiagnostické vyšetrenie

     • výsledky psychodiagnostického vyšetrenia sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 50 bodov.
     •   maximálny možný počet bodov  z psychodiagnostického vyšetrenia je 50 b.

     4.  Športové predpoklady

     • maximálny počet bodov za športové predpoklady  je 50 b.

      

     Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať z prijímacej skúšky je 250 bodov.

      

      

     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:

      

     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy všeobecných pohybových schopností, testy špeciálnych pohybových zručností,  prospechu zo ZŠ, výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia a  športových predpokladov.
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 120 bodov, vyhovel prijímacej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším hodnotením športových predpokladov. V prípade rovnosti aj tohto kritériá budú uprednostnení uchádzači s lepším prospechom.

      

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Všeobecné pokyny:

     •  úspešný uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača  doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou, do elektronickej schránky školy alebo osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
     • ak sa uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium , je neplatné. Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania podľa poradia, za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote  5- tich dní  odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium
     • uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia stanoveného počtu v triedach v príslušnom odbore
     • v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola
     • uchádzačom z iných študijných odborov, ktorí vykonali talentovú skúšku, bude umožnené na základe žiadosti ich zákonných zástupcov o zmene študijného odboru, zapísať sa do študijného odboru, ktorý nebude naplnený a to za predpokladu, že vyhoveli talentovej skúške,  boli neprijatí pre nedostatok miesta a  zákonný zástupca podal v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
     • ak uchádzač splní podmienky prijímacieho konania a nebude zaradený do krajskej hokejovej akadémie bude zaradený na šport ľadový hokej
     • ak uchádzač získa z talentovej skúšky menej ako je požadovaný minimálny počet bodov, podmienkam prijímacej skúšky nevyhovel.

      

     Termíny prijímacej skúšky pre školský rok 2022/2023

     Prvá fáza – overenie športového výkonu

     1.termín

      Všetky športy okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja

     • 7451 J                športové  gymnázium:                 04. 04. 2022   (pondelok)    o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                  05. 04. 2022   (utorok)         o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:            05. 04. 2022   (utorok)         o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:             05. 04. 2022   (utorok)         o 8:00 hod.    

     2.termín

      Všetky športy okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja

     • 7451 J                športové  gymnázium:               11. 04. 2022   (pondelok)      o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                12. 04. 2022   (utorok)          o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:           12. 04. 2022   (utorok)          o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:           12. 04. 2022   (utorok)          o 8:00 hod.    

      

      

     Hokejová akadémia a ľadový hokej

      

     • všetky študijné odbory – 05. 04. 2022

      

     Náhradný termín:

      

     • všetky študijné odbory – všetky druhy športu   vrátane hokejovej akadémie a ľadového hokeja        25.4.2022   (pondelok) o 8:00 hod. 

     Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie

     1. termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:                4.5.2022   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                 4.5.2022   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:           4.5.2022   (streda)     o 8:00 hod.
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            4.5.2022   (streda)     o 8:00 hod. 

     2. termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:                11.5.2022   (streda)   o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                  11.5.2022   (streda)   o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:            11.5.2022   (streda)   o 8:00 hod.
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:             11.5.2022   (streda)   o 8:00 hod. 

     Náhradný termín pre psychodiagnostické vyšetrenie :

     • všetky študijné odbory 16.5.2022   (pondelok)   o 8:00 hod. 

     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vstupných dverách a na webovej stránke školy 18. 05. 2022.

      

      

     Zápis na štúdium  v školskom roku 2022/2023: 

      

     20. 5. 2022 (piatok) od 8:00 do 15:00 hod. vo všetkých študijných odboroch

      

     23. 5. 2022 ( pondelok ) od 8:00 do 17:00 hod. vo všetkých študijných odboroch

      

     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacej skúšky na školský rok 2022/2023 budú zohľadnené nasledovné kritériá:

     1. Športové predpoklady 

     2. Prospech

     3.Psychodiagnostické vyšetrenie

     4. Zdravotná spôsobilosť

      

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6415166 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk

      

     V Košiciach, 28. 1. 2022

     PaedDr. Tatiana Švecová

                      riaditeľka školy

      

      

     Dodatok č.1 ku Kritériám pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/23