• Kritériá pre prijímacie konanie 2023/2024

    • Kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium

     pre školský rok 2023 / 2024


     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24. 11. 2022 , podľa §§ 62 - 68 a § 105 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2023/2024 pre odbory:


     • 7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium
     • 7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium
     • 7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium
     • 7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných odboroch je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

     Termín podania prihlášky: do 20.03. 2023

     Doklady k prihláške

     • potvrdenie o aktívnej športovej činnosti uchádzača a potvrdenie  národného športového zväzu, že je uvedený uchádzač v zozname talentovaných športovcov v danom športovom odvetví.
     • dotazník o úrovni športovej výkonnosti.
     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.


     Všetky potrebné doklady v k prihláške nájdete na stránke školy v sekcii pre uchádzačov, resp. TU.

     Uchádzač doručí doklady spolu s prihláškou alebo ich  predloží v deň konania prijímacej skúšky.

     Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných športových odvetviach:

     Škola prijíma žiakov aj na  iné športy (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf..a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.


     Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v jednotlivých študijných odboroch pre školský rok 2023 /2024:


     Študijný odbor 7451 J športové gymnázium 36 žiakov 

     Študijný odbor 7471 M športový manažment 20 žiakov

     Študijný odbor 7475 M digitálne služby v športe 15 žiakov

     Študijný odbor 7476 M spracovanie dát v športe 15 žiakov


     I. Kritériá prijímacej skúšky:

     1. Športová časť prijímacej skúšky:

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     2. Prospech, dávajúci predpoklady pre úspešné štúdium:

     • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
     • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore digitálne služby v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia
     • v študijnom odbore spracovanie dát v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     3. Psychodiagnostické vyšetrenie

     •  posúdenie predpokladov pre výkonnostný a vrcholový šport


     4. Športové predpoklady

     • dotazník  o úrovni športovej výkonnosti, ktorý musí uchádzač doručiť spolu s prihláškou alebo predložiť v deň konania prijímacej skúšky. V dotazníku je potrebné uviesť druh športového odvetvia .

     5. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť preukázaná na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo s vyjadrením - schopný alebo neschopný. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára nie staršie ako jeden rok najneskôr od marca 2022.  


     • vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium v strednej športovej škole a na praktizovanie všetkých športov neobmedzene môžete realizovať u telovýchovných lekárov uvedených v nasledovnom zozname. Akceptujeme potvrdenia aj od iných telovýchovných lekárov.

                                                                  

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky:


     1. Športová časť prijímacej skúšky

     a) Testy všeobecných pohybových schopností pre jednotlivé športy

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 4 bodov.

     • Beh na 4 x 10 m
     • Hod  2 kg plnou loptou
     • Skok do diaľky znožmo
     • Beep test 20m
     • Zhyby (chlapci ), výdrž na hrazde ( dievčatá )

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 20 b.

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností pre jednotlivé športy    

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)


     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou               od 0 do 20 bodov.


     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 80 b.

     Maximálny počet bodov zo športovej časti prijímacej skúšky je 100 bodov.

     Podmienkou úspešného vykonania športovej časti prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 40 -tich bodov zo 100 možných!

     Informácie o bodovom hodnotení získate kliknutím na príslušný šport vrátane ľadového hokeja a hokejovej akadémie.

     2.  Prospech

     • do úvahy sa berú výsledky podľa koncoročného vysvedčenia zo 7., 8. ročníka a 1.polroku 9. ročníka z predmetov: SJL, ANJ, MAT, GEO, CHEM, BIO., DEJ., FYZ
     • prevod slovného hodnotenia

     a)  nahradenia hodnotenia absolvoval známkou z predchádzajúceho ročníka

     b)  nahradenie iného slovného hodnotenia známkou z predchádzajúceho ročníka

     Prospech


     športové gymnázium

     športový manažment,

     digitálne služby v športe, 

     spracovanie dát v športe

     Priemer

     Počet bodov

     Priemer

     Počet bodov

     od 1,0

     <= 1,5

     50

     od 1,0

     <= 2,0

     50

     od 1,5

     <=2,6

     30

     od 2,0

     <= 3,0

     30

     od 2,6

     <=3,6

     10

     od 3,0

     <= 3,6

     10

     od 3,6

     a viac

     0

     od 3,6

     a viac

     0

     •  maximálny počet bodov za prospech zo ZŠ je 50 b.

     3. Psychodiagnostické vyšetrenie

     • výsledky psychodiagnostického vyšetrenia sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 50 bodov.
     •   maximálny možný počet bodov  z psychodiagnostického vyšetrenia je 50 b.

     4.  Športové predpoklady

     • maximálny počet bodov za športové predpoklady  je 50 b.

     Body  prideľuje uchádzačovi vedúci tréner daného športového odvetvia na základe doterajšej športovej výkonnosti a predpokladu jeho ďalšieho výkonnostného rastu.


     Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať z prijímacej skúšky je 250 bodov.


     Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky sa považuje získanie minimálne 40 bodov zo športovej časti prijímacej skúšky a zároveň získanie minimálne 140 bodov z 250 možných.


     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:


     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy všeobecných pohybových schopností, testy špeciálnych pohybových zručností,  prospechu zo ZŠ, výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia a  športových predpokladov.
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 140 bodov, z toho minimálne 40bodov zo športovej časti vyhovel prijímacej skúške


     V prípade rovnosti bodov budú zohľadnené kritériá jednotlivých časti prijímacej skúšky v nasledovnom poradí:

     1.- športové predpoklady

     2.- testy špeciálnych pohybových zručností

     3.- testy všeobecných pohybových schopností

     4.- psychodiagnostické vyšetrenie

        5.- prospech

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Všeobecné pokyny:

     •  úspešný uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača  doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou, do elektronickej schránky školy alebo osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
     • ak sa uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium , je neplatné. Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania podľa poradia, za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote  5- tich dní  odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium
     • uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia stanoveného počtu v triedach v príslušnom odbore
     • v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola
     • ak uchádzač splní podmienky prijímacieho konania a nebude zaradený do krajskej hokejovej akadémie bude zaradený na šport ľadový hokej.

     Termíny prijímacej skúšky pre školský rok 2023/2024

     Prvá fáza – overenie športového výkonu

     Termín

      Všetky športy okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja

     • 7451 J                športové  gymnázium:                  28. 03. 2023   (utorok)          o 8:00 hod.   
     • 7471 M              športový manažment:                  29. 03. 2023   (streda)           o 8:00 hod.                                     
     • 7475 M              digitálne služby v športe:             29. 03. 2023   (streda)           o 8:00 hod.    .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            29. 03. 2023   (streda)           o 8:00 hod.   

     Hokejová akadémia a ľadový hokej

     • všetky študijné odbory – 29. 03. 2023


     Náhradný termín:


     • všetky študijné odbory – všetky druhy športu   vrátane hokejovej akadémie a ľadového hokeja        12.4.2023   (streda)   8:00 hod. 

     Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie

     1. termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:                  2.5.2023   (utorok)     o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                  2.5.2023   (utorok)    o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:             2.5.2023   (utorok)     o 8:00 hod.
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            2.5.2023   (utorok)     o 8:00 hod.

     2. termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:                  11.5.2023   (štvrtok)  o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:                  11.5.2023   (štvrtok)  o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:             11.5.2023   (štvrtok)  o 8:00 hod.
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:            11.5.2023   (štvrtok)  o 8:00 hod.

     Náhradný termín pre psychodiagnostické vyšetrenie :

     • všetky študijné odbory 15.5.2023   (pondelok)   o 8:00 hod. 

     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vstupných dverách a na webovej stránke školy       19. 05. 2023.


     Zápis na štúdium  v školskom roku 2023/2024: 

     22. 5. 2023 (pondelok) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     23. 5. 2023 (utorok) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     24. 5. 2023 (streda) od 8:00 do 15:30 hod. vo všetkých študijných odboroch

     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacej skúšky na školský rok 2023/2024 budú zohľadnené nasledovné kritériá:

     1. Športové predpoklady

     2.  Psychodiagnostické vyšetrenie

     3. Prospech

     4. Zdravotná spôsobilosť

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6415166 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk


     V Košiciach, 24. 11. 2022

     PaedDr. Tatiana Švecová

                      riaditeľka školy

     PDF verzia  - Kritéria