• Kritériá pre prijímacie konanie

    • Kritériá pre prijímacie konanie

     pre školský rok 2021 / 2022

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.01.2021, podľa §§ 62 - 68 a § 105 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.71/1967 z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 z. z. o stredných školách a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2021/2022 pre odbory:

      

     ·      7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 36 žiakov

     ·      7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 18 žiakov

     ·      7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov

     ·      7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium vo všetkých študijných odboroch je úspešné vykonanie talentovej skúšky.

     Termín podania prihlášky: do 16.04. 2021

      ( Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási )

     Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

        

     atletika (chlapci a dievčatá)

     športová streľba (chlapci a dievčatá) 

     hádzaná (chlapci a dievčatá)

     stolný tenis (chlapci a dievčatá)

     zápasenie (chlapci a dievčatá)

     plávanie (chlapci a dievčatá)

     basketbal (chlapci a dievčatá)

     bedminton (chlapci a dievčatá)

     vodné pólo (chlapci a dievčatá)

     karate  (chlapci a dievčatá)

     ľadový hokej (chlapci a dievčatá)

     futbal (chlapci a dievčatá)

     hokejová akadémia (chlapci)

     fitnes (chlapci a dievčatá)

     taekwondo (chlapci a dievčatá)

     úpolové športy  (chlapci a dievčatá)

     iné športy (chlapci a dievčatá)

      

     Škola prijíma žiakov aj na  iné športy (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf..a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.

      

     I. Kritériá talentovej skúšky:

     1. Športová časť talentovej skúšky:

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     2. Prospech, dávajúci predpoklady pre úspešné štúdium:

     ·    v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia

     ·    v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     ·    v študijnom odbore digitálne služby v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     ·    v študijnom odbore spracovanie dát v športe, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     ·    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára - súčasť prihlášky

      

     4. Športové predpoklady

      

     ·    dotazník  o úrovni športovej výkonnosti, ktorý musí uchádzač doručiť spolu s prihláškou

     ( dotazník nájdete na stránke školy v sekcii prijímacie konanie ) resp.  TU

                                                                  

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

     Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri talentovej skúške nasledovné podmienky:

     ·    minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať zo športovej časti talentových skúšok je 70 b

     ·    minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za prospech je 30 b.

     ·    minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať za športové predpoklady 10 b.

     Minimálny počet bodov pre splnenie podmienok prijatia uchádzača je súčet predpísaných minimálnych počtov bodov za jednotlivé časti talentovej skúšky  - 110 bodov.

     1. Športová časť talentovej skúšky

     a) Testy všeobecných pohybových schopností pre jednotlivé športy

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 4 bodov.

     • ·    Beh na 4 x 10 m
     • ·    Hod  2 kg plnou loptou
     • ·    Skok do diaľky znožmo
     • ·    Beep test 20m
     • ·    Zhyby (chlapci ), výdrž na hrazde ( dievčatá )

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 20 b.

      

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností pre jednotlivé športy    

          (okrem hokejovej akadémie a ľadového hokeja)

      

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou   od 0 do 20 bodov.

      

     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 80 b.

     Maximálny počet bodov zo športovej časti talentových skúšok je 100 bodov.

     Informácie o bodovom hodnotení získate kliknutím na príslušný šport vrátane ľadového hokeja a hokejovej akadémie.

     2. Prospech

     • ·  prospech zo ZŠ za 6., 7.ročník  a I. polrok 8. ročníka z povinných vyučovacích predmetov okrem  vyučovacích predmetov s výchovným zameraním  je hodnotený bodmi.
      

      

     športové gymnázium

     športový manažment,

     digitálne služby v športe,  

     spracovanie dát v športe

     Priemer

     Počet bodov

     Priemer

     Počet bodov

     od 1,0

     <= 1,5

     50

     od 1,0

     <= 2,0

     50

     od 1,5

     <=2,6

     30

     od 2,0

     <= 3,0

     30

     od 2,6

     <=3,6

     10

     od 3,0

     <= 3,6

     10

     od 3,6

     a viac

     0

     od 3,6

     a viac

     0

     •  maximálny počet bodov za prospechu zo ZŠ je 50 b.

      

     3.  Športové predpoklady

     • maximálny počet bodov za športové predpoklady  je 50 b.

      

     Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať  za talentové  skúšky je 200 bodov.

      

     Prijatie uchádzača bez absolvovania talentových skúšok:

     Riaditeľka školy môže prijať uchádzača bez absolvovania talentových skúšok za predpokladu, že uchádzač spĺňa nasledovné kritériá:

     • športové predpoklady: reprezentant SR, medailista z MSR v období  2019-2021 v športe, na ktorý sa hlási
     • prospech:

      

     do 2,0 – pre uchádzačov v odbore:         7451 J       športové  gymnázium

     do 2,5 – pre uchádzačov v odboroch:     7471 M     športový manažment

                                                                      7475 M     digitálne služby v športe

                                                                      7476 M     spracovanie dát v športe

      

     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní talentovej skúšky:

      

     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy všeobecných pohybových schopností, testy špeciálnych pohybových zručností,  prospechu zo ZŠ a športových predpokladov,
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 110 bodov, vyhovel talentovej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším hodnotením športových predpokladov. V prípade rovnosti aj tohto kritériá budú uprednostnení uchádzači s lepším prospechom.

      

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2021/2022

     Zimné športy:

     Prvý termín - riadny termín:

     •  všetky študijné odbory :  19.4.2021 (pondelok)   o 8:00 hod.

     Náhradný termín : 26.4.2021   (pondelok) o 8:00 hod.

      

     Ostatné športy:

     Prvý termín - riadny termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:              5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:               5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:         5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:          5.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    

     Náhradný termín: všetky študijné odbory             10.5.2021   (pondelok)    o 8:00 hod. 

      

     Druhý termín - riadny termín:  

     • 7451 J                športové  gymnázium:              12.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7471 M              športový manažment:               12.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    
     • 7475 M              digitálne služby v športe:         12.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.     .
     • 7476 M              spracovanie dát v športe:          12.5.2021   (streda)     o 8:00 hod.    

     Náhradný termín: všetky študijné odbory             14.5.2021   (piatok)    o 8:00 hod. 

     Výsledky talentovej skúšky pre všetky športy budú zverejnené na vstupných dverách a na webovej stránke školy do 17. 05. 2021.

      

     Všeobecné pokyny:

     • úspešný uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača  doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou, do elektronickej schránky školy alebo osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
     • ak sa uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium , je neplatné. Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania podľa poradia, za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote ( do 5 dní ) odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium
     • uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia stanoveného počtu v triedach v príslušnom odbore
     • v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola
     • uchádzačom z iných študijných odborov, ktorí vykonali talentovú skúšku, bude umožnené na základe žiadosti ich zákonných zástupcov o zmene študijného odboru, zapísať sa do študijného odboru, ktorý nebude naplnený a to za predpokladu, že vyhoveli talentovej skúške,  boli neprijatí pre nedostatok miesta a  zákonný zástupca podal v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
     • ak uchádzač splní podmienky prijímacieho konania a nebude zaradený do krajskej hokejovej akadémie bude zaradený na šport ľadový hokej
     • ak uchádzač získa z talentovej skúšky menej ako je požadovaný minimálny počet bodov, podmienkam prijímacej skúšky nevyhovel.

      

     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 budú zohľadnené nasledovné kritériá:

     1. Športové predpoklady 

     2. Prospech

     3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6415166 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk

      

     V Košiciach 11 .02.2021

     PaedDr. Tatiana Švecová

     riaditeľka školy