• Pokyny - prihláška VŠ

    • Pokyny maturantom pre vypĺňanie prihlášky  na VŠ  v Slovenskej republike

     Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA na VŠ   

     alebo 

     Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (minedu.sk) 

     Prihláška_VS_2022_vzor.pdf

      

     POTREBUJETE:

     • prihlášku (platnú pre rok 2019, dá sa stiahnuť aj zo stránky MŠ SR alebo na webstránke našej školy), 
     • mnohé VŠ majú aj elektronickú podobu, všimnite si ponuku na webe príslušnej VŠ, je lacnejšia!
     • vysvedčenia z 1. – 3.ročníka, zaujíma vás len  2.polrok (koncoročné známky),
     • pokiaľ VŠ žiada aj 4. ročník, pridáte aj 1. polrok 4. ročníka - výnimočné;
     • presnú informáciu o  vybranej škole – názov školy, fakulty a študijného  programu. 

     VYPĹŇANIE PRIHLÁŠKY:

     • podľa Zákona o VŠ absolvujete štúdium bakalárske, preto riadok: alebo spojené – prvý a druhý stupeň ... môžete prečiarknuť,
     • píšte veľkým tlačeným písmom

               neprepisujte, neškrtajte!!!

      

     • školský rok:               2023 /2024,
     • štátna príslušnosť:     SK (pokyn z elektronickej formy),
     • pohlavie:                    označ X
     • forma štúdia:              DENNÁ alebo EXTERNÁ
     • metóda štúdia:           PREZENČNÁ (denná) - vždy, pokiaľ nie sú uvedené iné
                                         možnosti: 
           DIŠTANČNÁ ( zvyčajne e-learnig; samostatné
                                                                                             štúdium študenta)
                                                                   KOMBINOVANÁ  (časť štúdia má prezenčnú                      
                                                                                         formu, iná časť sa realizuje
                                                                                         napr.e-learningom) 

                          

      

      

      

     ÚDAJE O NAŠEJ ŠKOLE

     • kód školy:                   000521965 
     • absolv. stredná škola: INÁ - do príslušnej kolónky vyplň  X, 
     • názov:                                   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
     • adresa:                       TRIEDA SNP 104, 040 11, KOŠICE;
     • kód št. odboru:           7902 J77 alebo 7471M
     • stupeň vzdelania:       J alebo M
     • študijný odbor:           GYMNÁZIUM – ŠPORT alebo    ŠPORTOVÝ MANAŽMENT
     • rok mat. skúšky:         2023

     • pri vypĺňaní prospechu neprepisujte známky!, 
     • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje Vaše osobné údaje, známky a vpíše priemery (na 2 desatinné miesta);
     •  s overenou prihláškou idete k výchovnej poradkyni školy, kde dostanete na prihlášku pečiatku školy;
     • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list;
     • pri vypĺňaní prospechu v elektronickej prihláške postupujte podľa pokynov vysokej školy, možno budú žiadať len prospech vybraných predmetov,
     • potvrdenie lekára: naštudujte si pokyny VŠ; vyžadujú ho len niektoré školy, k prihláške bude potvrdenie priložené ako prílohanapr. príloha 3

     • životopis: mal by stačiť štruktúrovaný, ak nie je uvedené inak,
      • pokiaľ ho neviete vytvoriť, inšpirujte sa europassom,
     • diplomy o úspechoch v SOČ  a pod.: treba postupovať podľa pokynov vami vybranej VŠ,
     • nezabudnite  na dátum a podpis na str. č. 3,

     • na záver rada: na vyplnenie prihlášky si nechajte dostatok času, aby ste nepracovali v strese a nebola vyplnená chybne.:)

      

     • naštudujte si pokyny ako, kedy zaplatiť poplatok a kam zaslať prihlášky - obyčajne zasielame na adresu fakulty; odporúčam uchovať si podací lístok.