• Pokyny - prihláška VŠ

    •  

     Pokyny maturantom pre vypĺňanie prihlášky  na VŠ  v Slovenskej republike

      

     Na stiahnutie:    PRIHLÁŠKA na VŠ  (  PRIHLÁŠKA na VŠ   )

                               PRIHLÁŠKA na VŠ_VZOR  ( prihlaskaVS_2023_vzor.pdf)

      

     POTREBUJETE:

     • prihlášku (platnú pre rok 2019, dá sa stiahnuť aj zo stránky MŠ SR alebo na webstránke našej školy), 
     • mnohé VŠ majú aj elektronickú podobu, všimnite si ponuku na webe príslušnej VŠ, je lacnejšia!
     • vysvedčenia z 1. – 3.ročníka, zaujíma vás len  2.polrok (koncoročné známky),
     • pokiaľ VŠ žiada aj 4. ročník, pridáte aj 1. polrok 4. ročníka - výnimočné;
     • presnú informáciu o  vybranej škole – názov školy, fakulty a študijného  programu. 

     VYPĹŇANIE PRIHLÁŠKY:

     • podľa Zákona o VŠ absolvujete štúdium bakalárske, preto riadok: alebo spojené – prvý a druhý stupeň ... môžete prečiarknuť,
     • píšte veľkým tlačeným písmom

               neprepisujte, neškrtajte!!!

      

     • školský rok:               2024 /2025,
     • štátna príslušnosť:     SR (pokyn z elektronickej formy),
     • pohlavie:                    označ X
     • forma štúdia:              DENNÁ alebo EXTERNÁ
     • metóda štúdia:           PREZENČNÁ (denná) - vždy, pokiaľ nie sú uvedené iné
                                         možnosti:      DIŠTANČNÁ ( zvyčajne e-learnig; samostatné
                                                                                             štúdium študenta)
                                                                   KOMBINOVANÁ  (časť štúdia má prezenčnú                      
                                                                                         formu, iná časť sa realizuje
                                                                                         napr.e-learningom) 

                          

     ÚDAJE O NAŠEJ ŠKOLE

     • kód školy:               000521965 
     • absolv. stredná škola: INÁ - do príslušnej kolónky vyplň  X, 
     • názov:                   STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
     • adresa:                  TRIEDA SNP 104, 040 11, KOŠICE;

     kód št. odboru:    

     7902 J 77 - (platí pre oktávu)

     7451 J - (platí pre IV.AG a IV.BG)

     7471 M - (platí pre IV.AM

     7475 M – ( platí pre IV. AD)

     7476 M - ( platí pre IV. AS)

     • stupeň vzdelania:    J alebo M ( určíš podľa kódu)

     študijný odbor:       

     GYMNÁZIUM – ŠPORT ( VIII.OA)

     ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM ( IV.AG A IV.BG)

     ŠPORTOVÝ MANAŽMENT (IV.AM) 

     SPRACOVANIE DÁT V ŠPORTE( IV. AS)

     DIGITÁLNE SLUŽBY V ŠPORTE( IV. AD)

     • rok mat. skúšky:     2024

     • pri vypĺňaní prospechu neprepisujte známky!,

     • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje Vaše osobné údaje, známky a vpíše priemery (na 2 desatinné miesta);

     • s overenou prihláškou idete k výchovnej poradkyni školy, kde dostanete na prihlášku pečiatku školy;

     • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list;

     • pri vypĺňaní prospechu v elektronickej prihláške postupujte podľa pokynov vysokej školy, možno budú žiadať len prospech vybraných predmetov,

     • potvrdenie lekára: naštudujte si pokyny VŠ; vyžadujú ho len niektoré školy, k prihláške bude potvrdenie priložené ako príloha, napr. príloha 3


     • životopis: mal by stačiť štruktúrovaný, ak nie je uvedené inak,

      • pokiaľ ho neviete vytvoriť, inšpirujte sa europassom,

     • diplomy o úspechoch v SOČ  a pod.: treba postupovať podľa pokynov vami vybranej VŠ,

     • nezabudnite  na dátum a podpis na str. č. 3,


     • na záver rada: na vyplnenie prihlášky si nechajte dostatok času, aby ste nepracovali v strese a nebola vyplnená chybne.:)
     • naštudujte si pokyny ako, kedy zaplatiť poplatok a kam zaslať prihlášky - obyčajne zasielame na adresu fakulty; odporúčam uchovať si podací lístok.