• Profil školy


    •  

     Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. Dôvodom jeho zriadenia  bol všeobecný záujem o školu, ktorá by talentovaným športovcom poskytla kvalitné gymnaziálne vzdelanie a súčasne by vytvorila podmienky na zabezpečenie náročnej športovej prípravy svojich žiakov. Dôkazom napĺňania kvalitnej športovej prípravy žiakov školy sú dve významné ocenenia, ktoré škola dostala v šk. roku 2012/2013 pri príležitosti 30.výročia svojho založenia:

     • Plaketa primátora mesta za rok 2013 za podiel pri úspešnom vzdelávaní a výchove talentovaných športovcov a za šírenie dobrého mena mesta Košice a Slovenska.
     • Cena Mestskej časti Košice-Západ za 30-ročnú činnosť zameranú na vzdelávanie a výchovu talentovaných športovcov.

     Ministerstvo školstva školu ocenilo niekoľkokrát titulom „ Škola roka“ za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a organizovanie školských športových súťaží. Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice,  spoluorganizátorom vedomostných a športových aktivít organizovaných SOV .

     Škola participuje na výchove k olympionizmu a šíreniu olympijských ideálov. Na tento účel aktívne využíva Sieň olympizmu so vzácnymi exponátmi, dokumentujúcimi históriu a súčasnosť najmä košického športu. Sieň je prístupná nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti a žiakom iných škôl.

     Stredná športová škola ponúka vzdelávanie v nových odboroch:

     7451 J – športové gymnázium

     • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera II. kvalifikačného stupňa
     • je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl

     7471 M – športový manažment

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa
     • je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl
     • absolvent má možnosť sa uplatniť v oblasti marketingu, manažmentu a podnikania

     7475 M – digitálne služby v športe

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného  stupňa
     • absolvent má možnosť uplatniť sa ako administrátor alebo špecialista pre informačné  a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

     7476 M – spracovanie dát v športe

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného  
     • stupňa
     • ako databázový analytik alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre   športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania. 

      

     Škola realizovala medzinárodný projektComenius  a národné projekty  „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

     Kapacita školy umožňuje výučbu v 21 kmeňových triedach s kapacitou 540 žiakov. Okrem kmeňových tried disponuje škola 12 odbornými učebňami a jazykovým laboratóriom. Súčasťou školy je internát, jedáleň a  regeneračné centrum, ktoré plne slúži našim žiakom. K dispozícii majú aj školský bufet s dennou prevádzkou od 7.30 hod do 14.30 hod. a automat na výdaj mliečnych nápojov. V budove školy sa nachádza aj psychologická poradňa. Škola je vybavená bezpečnostným kamerovým systémom.

     Našu školu navštevujú športovo nadaní žiaci  nielen z Košického kraja, ale aj ďalších  regiónov Slovenska.  Prvoradým cieľom školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre gymnaziálne štúdium športovo talentovaných žiakov. Škola zabezpečuje športovú prípravu a vzdelávanie v kmeňových športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal. Okrem toho zabezpečuje vzdelávanie aj v individuálnych športoch- krasokorčuľovanie, in-line korčuľovanie, jazdectvo a golf. Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame skúsenosti medzinárodných kontaktov.

     Škola organizuje jazykové  a športové kurzy, brigády, regeneračné pobyty či sústredenia v zahraničí.

     Presadzujeme moderné formy tréningov a výučby, využívame skúsenosti medzinárodných kontaktov.

     Škola aktívne a cieľavedome rozvíja všetky prístupné formy spolupráce so sociálnymi partnermi, športovými klubmi a širokou verejnosťou. Pravidelne organizuje Deň otvorených dverí, SOČ, poznávacie exkurzie, imatrikuláciu, Vianočnú akadémiu a zahraničné a domáce exkurzie Londýn, Oswienčim, Krakov.

     Vo výchovno-vzdelávacom procese využíva škola moderné osobné počítače s pripojením na internet, notebooky,  tablety, dataprojektory  a interaktívne tabule.

     Absolventi študijného zamerania šport majú možnosť získať maturitnou skúškou odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa v zvolenom druhu športu.

     Významní absolventi školy - olympionici:

     Jozef Palatinus –zápasenie, Jaroslav Jokeľ – vzpieranie, Igor Kováč –atletika, Klaudia Kinská – gymnastika, Milan Haborák – atletika, Marcel Matanin – atletika, Veronika Sabolová – sánkovanie, Miriam Bobková –atletika, Jana a Dana Velďákové – atletika, Samuel Piasecký – športová gymnastika, Barbora Brémová – ľadový hokej

     Súčasné naj-talenty, reprezentanti SR:

     Nikola Seničová -  vzpieranie ( majsterka Európy),  Romana Čisovská – tenis, Pavol Mach - golf, Gabriela Briškárová , Filip Švec - teakwondo, Ľubomír Bučko, Roman Vojtko - športová streľba.

     P R E Z E N T Á C I A   Strednej športovej školy (Športového gymnázia) 

      

     Hodnotiaca správa školského roku 2022/2023:

     Zobraz hodnotiacu správu 

     Hodnotiaca správa školského roku 2021/2022:

     Zobraz hodnotiacu správu

     Hodnotiaca správa školského roku 2020/2021:

     Zobraz hodnotiacu správu

      

     Hodnotiaca správa školského roku 2019/2020:

     Zobraz hodnotiacu správu

     Hodnotiaca správa školského roku 2018/2019:

     Zobraz hodnotiacu správu

     Hodnotiaca správa školského roku 2016/2017:
     Zobraz hodnotiacu správu  

     Hodnotiaca správa školského roku 2015/2016:
     Zobraz hodnotiacu správu