• História školy

    •  


      

     Z histórie školy

     V živote človeka, rodiny, krajiny, planéty je niekoľko dátumov, ktoré nehodno zabudnúť. Dokumentujú významné okamihy na našej pozemskej púti. To isté platí aj o nesmierne živom, pulzujúcom organizme, akým je škola – aj naša škola – Športové gymnázium v Košiciach. Stará múdrosť hovorí, že národ bez histórie je ako strom bez koreňov. Zahynie. Preto sa treba neustále vracať k prameňom, k miestu i času, kde sa začali realizovať prvé kroky existencie našej školy.

     Do análov Športového gymnázia v Košiciach sa palcovou veľkosťou číslic navždy zapíše dátum 1.9.1982. Pod názvom Internátna športová škola bolo jej sídlo na Alejovej ulici. O priestory sa pri vzniku bolo treba podeliť so Strednou priemyselnou školou hutníckou. Nemali sme vlastnú budovu, a ani internát, ten sme získali až na začiatku roku 1989. Riaditeľom novovzniknutej Internátnej športovej školy v Košiciach sa stal PaedDr. Karol Gumán a zástupcom PhDr. Rudolf Prieložný.

     Športuchtivá mlaď sa mohla začať venovať v duchu starogréckej kalokagatie rozvoju svojho fyzického talentu i vedomostnej úrovne. V učiteľskom zbore bolo na začiatku 6 učiteľov – Eva Bartóková, Marián Glaubic, Ladislav Hogel, Mária Laciková, Milan Vyšný, Ján Šimkanin. Trénerský zbor tvorilo 5 trénerov – Miroslav Chudý, Alexander Laszkovský, Peter Letko, Štefan Schuller, Slavomír Šipoš a 1 pracovík zabezpečujúci regeneráciu – Ladislav Kléri. Do úvodného ročníka v školskom roku 1982/83 nastúpilo 113 žiakov – do 5. a 7. ročníka a do dvoch tried 1. ročníka gymnázia. Vybrať si mohli z týchto športov: atletika, hádzaná chlapcov, plávanie, športová streľba, športová gymnastika dievčat, zápasenie.

     Za šťastný deň v histórii školy možno považovať 1. september 1985. Práve vtedy sme po bývalom sídle základnej školy získali priestory na Popradskej ulici 1. Už sa nebolo treba s nikým deliť, už bolo možné rozšíriť počet tried, vzrástol počet trénerov i učiteľov. V tomto školskom roku sa ustálil počet tried ZŠ a 8 tried gymnázia.

     Prichádza ďalší 1. september - tentoraz v roku 1988 - a s ním ďalšia zmena. Z názvu školy Internátna športová škola v Košiciach sa vypustil prívlastok internátna a oficiálny názov bol Športová škola v Košiciach. Školský rok 1988/89 priniesol aj zlepšenie podmienok štúdia tým žiakom, ktorí nepochádzali z Košíc a potrebovali internátnu strechu nad hlavou. Dostali ju. Škola totiž získala vlastný internát na Popradskej ulici č. 76.

     1. septembra 1991 dochádza k zmene pomenovania na Osemročné športové gymnázium. Zameranie zostáva nezmenené – telesná výchova, mení sa však vedenie školy. Riaditeľom školy sa stáva PaedDr. Slavomír Šipoš, zástupkyňou pre vzdelávanie RNDr. Viera Juríčková, zástupcom pre šport Mgr. Miroslav Chudý.

     Popri športových triedach sa v školskom roku 1992/93 otvára trieda so všeobecným zameraním. Prví maturanti ukončili štúdium v klasickej nešportovej triede v roku 1996. Pri 15. výročí existencie školy v školskom roku 1996/97 sa mohlo skonštatovať: máme 397 žiakov v 14 športových triedach a 133 žiakov v 4 triedach so všeobecným zameraním. Zastúpenie športov a žiakov (ž.) bolo takéto: atletika – 115 ž., bedminton – 4 ž., basketbal -9 ž., futbal – 56 ž., hádzaná – 56 ž., karate – 1 ž., krasokorčuľovanie 2 ž., plávanie – 34 ž., sánkovanie - 1 ž., stolný tenis – 9 ž., športová gymnastika – 10 ž., športová streľba – 18 ž., tenis – 18 ž., vodné pólo – 11 ž., vzpieranie – 17 ž., zápasenie 36 ž..

     So vstupom do 16.roku svojej existencie dostáva škola 1. septembra 1997 nové pomenovanie – Športová škola v Košiciach. V školskom roku 2001/2002 oslávila škola, s nateraz ostatným pomenovaním Športové gymnázium v Košiciach, 20 rokov jestvovania. Jubileum si pripomenulo 616 žiakov školy študujúcich v 15 športových triedach a v 5 triedach so všeobecným zameraním. Vtedajšie zastúpenie športov a žiakov odráža nasledujúca štatistika: atletika – 101 ž., bedminton – 15 ž., basketbal -1 ž., futbal – 58 ž., hádzaná – 84 ž., krasokorčuľovanie 7 ž., plávanie – 34 ž., stolný tenis – 7 ž., vodné lyžovanie-2 ž., športová gymnastika – 13 ž., športová streľba – 19 ž., tenis – 30 ž., vodné pólo – 24 ž., vzpieranie – 17 ž., zápasenie 28 ž. V škole bolo vtedy zamestnaných 95 pedagogických zamestnancov: 55 učiteľov (z toho 1 externista), 34 trénerov (z toho 8 externisti), 6 vychovávateľov v Domove mládeže, v jedálni pracovalo 17 zamestnankýň, v regeneračnom stredisku sa o rehabilitáciu žiakov-športovcov staralo 8 pracovníkov.

     V školskom roku 2006/2007 bolo na škole 511 žiakov (491 - športovcov, 20 – v klasickej triede), 42 učiteľov, 24 trénerov (externí 5) a 5 vychovávateľov v DM. Regeneračné stredisko tvorilo 7 pracovníkov a na škole pôsobila 1 psychologička. V školskej jedálni pracuje 16 pracovníčok.

     Dôkazom toho, že v tejto škole sa vie, ako na to, je aj získanie 1. a 2. miesta v celoslovenskej súťaži aktivity stredných škôl. Patrí nám teda titulu Najúspešnejšia škola roka v športových súťažiach medzi ZŠ a SŠ Slovenskej republiky v roku 2006.

     Od 1. septembra 2008 sa sídlom Športového gymnázia v Košiciach stali priestory bývalého SOU pôšt a telekomunikácií na Triede SNP 104, na tej istej adrese sídli aj internát.  Histórii patrí aj meno riaditeľa školy PaedDr. Slavomíra Šipoša, ktorého po jeho odchode do športového neba vystriedala PaedDr. Tatiana Švecová.

     Mgr. Edita Kunáková