• Rada školy

    • Zoznam členov  Rady školy pri  Strednej športovej škole Trieda SNP 104, Košice

     P.č.

     Meno a priezvisko

     zástupca

     1.

     Mgr. Karol Smetana                               

     zástupca pedagogických zamestnancov

     2.

     Mgr. Ján Hruščák

     zástupca pedagogických zamestnancov

     3.

     Bc. Valéria Šlangová                                        

     zástupca nepedagogických zamestnancov

     4.

     Peter Mülller                            

     zástupca rodičov

     5.

     Mgr. Katarína Mitrová

     zástupca rodičov

     6.

     Ing Roman Matoušek                             

     zástupca rodičov

     7.

     Matej Pindroch

     zástupca žiakov školy

     8.

     Ľubomír Tóth         

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

     9.

     Mgr. Marcel Vrchota                  

     poslanci zastupiteľstva KSK

     10.

     Mgr. Ladislav Lörinc                    

     poslanci zastupiteľstva KSK

     11.

     Mgr. Marián Horenský, PhD.                        

     delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Rada školy


     Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školských problémov.


     Rada školy:

     • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
     • navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
     • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy a vyjadruje sa k návrhom riaditeľa školy,
     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k návrhu na zrušenie školy.

      

     Zloženie rady školy:

     • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
     • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
     • traja zvolení zástupcovia rodičov,
     • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,
     • jeden delegovaný zástupca obce,
     • jeden delegovaný zástupca inej právnickej osoby, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní,
     • jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.