• Kritéria IUP

    • Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

     Individuálny učebný plán

     Interná smernica

     V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), v zmysle § 23 písmena f, § 26 a § 57 o komisionálnej skúške určujeme podmienky osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky formou individuálneho učebného plánu (ďalej len IUP) na Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice takto:

     Článok 1

     Podmienky povolenia štúdia podľa IUP

     Podľa § 26 Školského zákona môže:

     1. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľka školy.
     2. vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu riaditeľka školy povoliť žiakovi s nadaním (športovým, alebo umeleckým) alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva (prípadne iných vážnych zdravotných dôvodov).

     Individuálny učebný plán môže riaditeľka školy povoliť  žiakom na jeden školský rok, prípadne na kratšie obdobie podľa dosiahnutých športových a študijných výsledkov žiaka:

     1. Reprezentantom Slovenska alebo členom extraligového družstva dospelých
     2. Športovcom, ktorí dosiahnu výrazné športové úspechy na medzinárodných podujatiach a zároveň dosahujú dobré študijné výsledky
     3. Športovcom, ktorí sa zúčastnia dlhodobých sústredení v zahraničí

      

     V prípade nedodržiavania stanovených podmienok môže riaditeľka školy zrušiť individuálny učebný plán.

     Záujemcovi o štúdium podľa IUP počas 4.  ročníka alebo oktávy sa odporúča zvážiť náročnosť takejto formy štúdia a dodržať všetky termíny, ktoré sa vzťahujú na vykonanie jednotlivých častí maturitnej skúšky. Schválenie IUP žiaka nie je dôvodom na zmenu termínu ktorejkoľvek časti maturitnej skúšky žiakovi.

     Článok 2

     Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenie školskej dochádzky

     V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie:

     1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
     2. dôvod žiadosti o IUP,
     3. obdobie, v ktorom žiada o IUP,
     4. potvrdenie športového klubu o aktívnej činnosti, s harmonogramom tréningov, sústredení a súťaží na dané obdobie, alebo potvrdenie inštitúcie, ktorá zastrešuje umeleckú činnosť žiaka s harmonogramom prípravy a súťaží, v prípade zdravotných problémov vyjadrenie lekárskeho konzília o dôvodoch a potrebe žiaka študovať podľa IUP.

     Žiadosť je Prílohou č. 1 tejto internej normy.

     Článok 3

     Podmienky, organizácia a zrušenie vzdelávania podľa IUP

     § 26 Školského zákona ďalej vymedzuje, že:

     1. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany.
     2. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.
     3. O povolenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu môže požiadať aj príslušný ústav, v ktorom bol žiak umiestnený podľa osobitného predpisu. 28) Pri žiadosti príslušného ústavu sa ustanovenia odsekov 3 a 4 použijú primerane na základe písomnej dohody medzi riaditeľom školy a riaditeľom ústavu.
     4. Ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia nedosahuje dobré študijné výsledky môže riaditeľka školy povolenie štúdia podľa IUP zrušiť.

     Pre žiaka študujúceho podľa individuálneho učebného plánu je platný školský vzdelávací program schválený pre daný školský rok. Koordinátorom štúdia je triedny učiteľ. Dochádzka žiaka sa riadne zapisuje do triednej knihy, aby mal triedny učiteľ prehľad o prítomnosti žiaka na vyučovaní. Do priemeru vymeškaných hodín ku klasifikačnému obdobiu sa však jeho neprítomnosť nezapočítava.

     Triedny učiteľ zapíše do katalógového listu žiaka klauzulu: Rozhodnutím riaditeľa č. ......................... žiakovi / žiačke bolo povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu v šk. roku 20×x/20×x od ............... 20×x do ............. 20×x. Podpis triedneho učiteľa a dátum rozhodnutia riaditeľa školy.

     V prípade splnenia konkrétnych požiadaviek z jednotlivých vyučovacích predmetov potrebných ku klasifikácii žiaka s IUP môže byť žiak na konci klasifikačného obdobia riadne klasifikovaný. V prípade, že žiak z niektorého predmetu dohodnuté požiadavky nesplní, klasifikuje sa za každý polrok na základe výsledkov komisionálnej skúšky z daných predmetov.

     Vzor stanovenia kritérií a podmienok IUP za jednotlivé vyučovacie premety je súčasťou Prílohy č. 2 tejto internej normy.

     Článok 4

     Komisionálna skúška

     Pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky podľa § 23 a 26 Školského zákona sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, v prípade, že žiak z niektorého predmetu dohodnuté požiadavky nesplní.

     Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

     Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písmeno j rozhoduje riaditeľ školy. Termín komisionálnej skúšky za prvý polrok je zvyčajne počas prvého polroka stanovený najneskôr do 30.marca, termín komisionálnej skúšky za druhý polrok je zvyčajne počas druhého polroka stanovený najneskôr do 30. augusta daného školského roku.

     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal konať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

     Každé bezdôvodné meškanie na komisionálnu skúšku ( viac ako 10 min.) sa považuje za neúčasť na komisionálnej skúške a pri klasifikácii sa postupuje ako v predchádzajúcom bode.

     Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka musí najneskôr 30 minút pred začiatkom skúšky oznámiť, že sa jej žiak z odôvodnených príčin nezúčastní a najneskôr do 24 hodín doložiť písomné potvrdenie o týchto príčinách, pričom potvrdenie od plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka sa neuznáva.

     Článok 5

     Doplňujúce ustanovenie

     V prípade nedodržania stanoveného termínu u žiakov s povinnou školskou dochádzkou do 16 rokov je škola povinná ohlásiť príslušným orgánom zanedbanie povinnej školskej dochádzky. V prípade nedodržania podmienok štúdia podľa IUP u žiakov starších ako 16 rokov môže riaditeľka školy rozhodnúť o zrušení osobitného spôsobu školskej dochádzky a požiadať žiaka o predloženie žiadosti o prerušenie štúdia.

     Na vysvedčení žiaka v časti „Doložka“ sa uvedie: „Žiak študoval podľa individuálneho učebného plánu.“

     Článok 6

     Záverečné ustanovenie

      

     Táto interná norma nadobudne účinnosť v plnom rozsahu dňa 01.09.2014.

      

      

      

      

                                                                                                   PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                          riaditeľka školy

     PDF -verzia_IUP