• Ubytovanie pre žiakov

    • OZNAM

     --------------------------------------------------------

     Rozhodnutie_riaditeľky školy

     Oznam - rodičom- (predpis_od_1.1.24)

     Ž i a d o s Ť

     o prijatie do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

     na školský rok 2023/2024

      

     Žiaci nastupujúci do 1. ročníka stredných škôl

     - zasielajú žiadosti o prijatie do ŠI spolu so zápisným lístkom potvrdeným strednou školou až po ich prijatí na strednú školu.

     Starší žiaci, ktorí sú ubytovaní v ŠI v školskom roku 2022/2023

     - žiadosti o prijatie do ŠI zasielajú do 31.05.2023.

     Uvedené dokumenty doneste osobne, alebo zasielajte poštou na adresu školy.

     Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na uvedenom linku:

     https://sportgymke.edupage.org/a/skolsky-internat

     Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií pre rodičov a žiakov ubytovaných v školskom internáte:

     PaedDr. Tatiana ŠVECOVÁ – riaditeľka školy

     e-mail: tatiana.svecova@ssske.sk                mobil: 0917 622 140

     Mgr. Ľubica SOTÁKOVÁ - zástupca riaditeľky pre výchovu mimo vyučovanie

     e-mail: l.sotakova@ssske.sk                 mobil: 0917 622 141


     Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky školy v súlade s Usmernením  zriaďovateľa zo dňa 1.marca 2014 " Usmernenie_zriadovateľa.pdf " a Kritérií k prijímaniu žiakov do ŠI "Kritéria_pre prijatie žiakov do ŠI.pdf ".  Podmienkou nástupu do ŠI je odovzdanie všetkých vyplnených požadovaných tlačív, preukázanie uhradenia poplatku za ubytovanie, stravovanie a Fondu finančnej zábezpeky. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI je vo výške:

     • štandardná izba 40€ 
     • žiaci ktorí sú v ŠI ubytovaní celoročne 50€

     (na  základe )

      Poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu - IBAN: 

     SK66 8180 0000 0070 0019 0133

     Žiaci sú ubytovaní v školskom internáte od nedele od 15.00 hod. do piatku do 15.00 hod. Žiaci, ktorí z dôvodu športovej prípravy alebo bydliska mimo územia SR majú povolený pobyt v ŠI celoročne sa môžu zdržiavať v ŠI počas celého školského roka okrem sviatkov a prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné, chrípkové, mimoriadne).

     Dokumenty povinné pri nástupe žiaka do ŠI (na stiahnutie):

      

     Dokumenty povinné pri nástupe zahraničného žiaka do ŠI (na stiahnutie):

     Dokumenty povinné pri ukončení pobytu žiaka v ŠI (na stiahnutie)