• Ubytovanie pre žiakov

    • Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky školy v súlade s Usmernením  zriaďovateľa zo dňa 1.marca 2014 " Usmernenie_zriadovateľa.pdf " a Kritérií k prijímaniu žiakov do ŠI  " Kritéria_pre_prijatie_žiakov_do_ŠI.pdf  ".  Podmienkou nástupu do ŠI je odovzdanie všetkých vyplnených požadovaných tlačív, preukázanie uhradenia poplatku za ubytovanie, stravovanie a Fondu finančnej zábezpeky. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI je vo výške:

     • štandardná izba 28€ 
     • nadštandardná izba 30€
     • žiaci ktorí sú v ŠI ubytovaní celoročne 35€

      Poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu - IBAN: 

     SK66 8180 0000 0070 0019 0133

     Žiaci sú ubytovaní v školskom internáte od nedele od 15.00 hod. do piatku do 15.00 hod. Žiaci, ktorí z dôvodu športovej prípravy alebo bydliska mimo územia SR majú povolený pobyt v ŠI celoročne sa môžu zdržiavať v ŠI počas celého školského roka okrem sviatkov a prázdnin (jesenné, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné, letné, chrípkové, mimoriadne).

     Dokumenty povinné pri nástupe žiaka do ŠI (na stiahnutie):

      

     Dokumenty povinné pri nástupe zahraničného žiaka do ŠI (na stiahnutie):

     Dokumenty povinné pri ukončení pobytu žiaka v ŠI (na stiahnutie)