• Aktivita 3

    • Aktivita 3

     Názov aktivity

     Koordinácia projektu

     Cieľ aktivity

     Koordinovať činnosti v rámci hlavných aktivít projektu

     Popis aktivity

     Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov.

     Publicitu projektu zabezpečíme následnou formou:

     • prostredníctvom internetovej stránky našej školy,
     • informačnými plagátmi,
     • prostredníctvom sociálnych sietí,
     • označovanie písomnosti a výstupov projektu príslušnými logami Operačného programu Ľudské zdroje a Európskej únie.

     Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať podľa uvedených inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

     Termín realizácie aktivity

     02/2020 – 05/2023