• Vyhodnotenie projektu

    • Názov projektu

     Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

     Trvanie projektu

     02/2020 – 05/2023

     Ciele a aktivity

     Hlavný cieľ projektu:

     Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

     Aktivity projektu:

     1. Implementácia extra hodín
     2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
     3. Koordinácia projektu

     Cieľové skupiny

     Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia

     Žiaci strednej školy – gymnaziálny odbor

      

     AKTIVITA 1 – IMPLEMENTÁCIA EXTRA HODÍN

     Cieľom aktivity bola realizácia extra hodín, ktoré boli zamerané na zvýšenie matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov. Implementácia extra hodín bola kľúčovou a nosnou aktivitou projektu pre cieľovú skupinu žiakov. Extra hodiny sa realizovali nad rámec povinných a disponibilných hodín. Týždenne bolo realizovaných 33 hodín v jednotlivých triedach a ročníkoch. Extra hodiny pomohli žiakom v krátkodobom horizonte  zlepšiť ich študijné výsledky, v strednodobom horizonte umožnili lepšie zvládnutie ďalšieho stupňa štúdia a v dlhodobom horizonte zlepšili ich  uplatnenie na trhu práce.

      

     AKTIVITA 2: ROZŠÍRENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     Cieľom aktivity 2 bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Aktivita zahŕňala 2 podaktivity:

     • Pedagogické kluby
     • Vzdelávanie PZ

     Aktivita 2 bola orientovaná na učiteľov ako druhú cieľovú skupinu projektu a venovala sa rozvoju ich profesijných kompetencií v snahe poskytnúť im dostatok know-how na to, aby na svojich hodinách dokázali viesť svojich žiakov k rozvoju zručností v oblasti predmetných gramotností.

     Podaktivita: Pedagogické kluby

     Pedagogické kluby jednotlivých gramotností sa schádzali 2x do mesiaca po 2 hodiny. Učitelia tak mali priestor pre vzájomné stretnutia, ktoré im umožnili nie len získavať nové poznatky, ale aj vzájomne si vymieňať skúsenosti z pedagogickej praxe. Činnosť a aktivity všetkých klubov boli prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov.

      

     Podaktivita: Vzdelávanie PZ

     V tejto podaktivite sú zahrnuté 3 vzdelávania PZ

     Prehľad školení pedagogických zamestnancov v rámci projektu

     Názov školenia

     Termín školenia

     Počet účastníkov

     Školiteľ

     Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa I.

      

     16.10.2020 – 18.10.2020

      

     12

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa II.

      

     25.8.2021 – 28.8. 2021

      

     12

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa III.

      

     21.10.2022 – 23.10. 2022

      

     12

     RNDr. Stanislav Sušinka

      

     Vzdelávania PZ boli zamerané na rozvoj ich zručností pri práci s modernými IT technológiami, rozvoj digitálnych zručnosti v elektronickej komunikácii, tvorbu vzdelávacích videí, či digitalizáciu učebných materiálov. Cieľom bolo zaradiť do vyučovacieho procesu, čo najviac interaktívnych technológií, modernizovať metódy vzdelávania a uľahčiť prácu učiteľa.

     AKTIVITA 3: KOORDINÁCIA PROJEKTU

     Cieľom aktivity bolo zabezpečiť hladkú a plynulú realizáciu projektu tak, aby sa jeho aktivitami dosiahli stanovené ciele a naplnila sa cieľová hodnota merateľných ukazovateľov.

      

     Udržateľnosť projektu

     Škola získala nové počítače, tlačiarne, 3D tlačiareň, digitálne mikroskopy, mnohé ďalšie moderné učebné pomôcky a odbornú i krásnu literatúru. Vyučujúci ich môžu využívať na vyučovacích hodinách  aj v rámci záujmovej činnosti žiakov. V rámci vzdelávania si pedagógovia osvojili nové pedagogické stratégie, ktoré môžu naďalej využívať a odovzdávať si navzájom na spoločných stretnutiach.