• Informatika - maturitná skúška

    • Maturitná skúška:

     http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf

     Maturitná skúška z informatiky obsahuje ústnu časť. Počet maturitných zadaní je 30. Každé zadanie obsahuje dve úlohy.

     Podľa ŠVP je vzdelávací (obsahový a výkonový) štandard rozdelený do 5 okruhov:

     1. Algoritmické riešenie problémov

     2. Reprezentácie a nástroje

     3. Softvér a hardvér

     4. Komunikácia a spolupráca

     5. Informačná spoločnosť

     Do maturitnej skúšky sa tieto okruhy premietnu nasledujúcim spôsobom. Každé zadanie na maturitnej skúške je zložené z dvoch úloh:

     1. Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku

         • Algoritmické riešenie problémov

     2. Základy informatiky:

         • Reprezentácie a nástroje
         • Softvér a hardvér
         • Komunikácia a spolupráca
         • Informačná spoločnosť

     Prvá úloha (Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku) má váhu 70 %. Žiak má vyriešiť zadaný algoritmický problém. V úlohe je definovaný cieľ, ktorý má žiak dosiahnuť, ale nie sú uvedené prostriedky jazyka, pomocou ktorých má dosiahnuť cieľ. Výber prostriedkov je súčasťou hodnotenia. Žiaci majú k dispozícii počítač a vývojové prostredie programovacieho jazyka, v ktorom prebiehalo vyučovanie.

      

     Druhá úloha (Základy informatiky) má váhu 30 %. Má byť prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy, ktorá má algoritmický charakter, pomocou rôznych nástrojov informatiky (žiak nemusí použiť programovanie).

     Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní IKT a preverenie jeho schopností aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

     Všeobecné pomôcky: PC s pripojením na internet

     Hodnotenie

     a) každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom 1 až 5

     b) váha hodnotenia jednotlivých úloh je 7:3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec z = (7*z1 + 3*z2) / 10, pričom z1 je známka z 1. úlohy a z2 je známka z 2. úlohy.

     Trvanie prípravy: 30 minút

     Trvanie skúšky: 20 minút

      

      

     Maturitná skúška – odbor: Digitálne služby v športe, odbor: Spracovanie dát v športe

     Teoretická časť:

     • Pri ústnej forme teoretickej časti z odbornej zložky MS si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém a každá téma obsahuje 3 otázky.
     • Na prípravu má žiak 30 minút a na odpoveď 30 minút.

     Praktická časť:

     • Forma praktickej časti odbornej zložky MS sa vykoná ako praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy.
     • Trvanie vypracovania komplexnej úlohy je 6 hodín.