• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia

     BIOLÓGIA – CHÉMIA – GEOGRAFIA – ZÁKLADY  VÝŽIVY V ŠPORTE

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov zastrešuje predmety zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda:  BIOLÓGIA, CHÉMIA, GEOGRAFIA a predmet ZÁKLDY  VÝŽIVY V ŠPORTE, ktorý sa vyučuje v učebnom odbore 7471 M – športový manažment.