• Výchovný poradca

    • Výchovné poradenstvo na našej škole zabezpečuje Mgr. Andrea Domonkošová.

     Činnosť výchovného poradcu zahŕňa tieto základné činnosti:

     ► poradenskú činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového správania sa detí a mládeže;
     - poradenstvo pedagogickým pracovníkom, hlavne triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami

     ► konzultačnú činnosť – pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

     ► koordinačnú činnosť – zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež( CPPPaP, PZ, ÚPSVaR, VŠ ...) 

     Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:

     ·         zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich 

     ·         problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy

     ·         výber vysokej školy, nadstavbového štúdia

     ·         informácie o vysokých školách a o prijímacom pokračovaní na vysokých školách

     ·        
     vzdelávanie detí s poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.)

     ·         vzťahy medzi učiteľom a žiakom

     ·         vzťahy medzi spolužiakmi v triede

     ·         šikanovanie, týranie, drogová závislosť, prípadne iné závislosti

     ·         iné problémy výchovného charakteru

      


     Konzultačné hodiny:  streda od 8,00 do 11,00 hod.


     alebo po telefonickom dohovore na tel. č.: 055/6415 179