• Školský psychológ

    • Psychologické poradenstvo zabezpečuje psychologička  Mgr. Ivana Tušiková

      

     Prečo máme školského psychológa na škole?

     V školskom prostredí trávime veľkú časť dňa. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa v ňom cítili príjemne.

     Na našej škole je k dispozícií školský psychológ, ktorý poskytuje poradenstvo nielen študentom, učiteľom, trénerom, ale aj rodičom. Svojou činnosťou  tak prispieva k uskutočňovaniu pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom trénerom a spolužiakom ako aj ku škole a obsahu vzdelávania.

     Je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, trpezlivým a pozorným poslucháčom, sprievodcom, diagnostikom, konzultantom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov a zrkadlom vzniknutých situácii a postojov. Predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás. Zachováva dôvernosť získaných informácií alebo výsledkoch psychologických vyšetrení. Takto získané informácie považuje za prísne dôverné.

     Cieľom školského psychológa je pomáhať:

     • vytvárať atmosféru pohody bez stresu a napätia,
     • vytvárať priestor pre otvorenú  a úprimnú komunikáciu,
     • tvoriť priateľské vzťahy medzi žiakmi i medzi žiakmi a učiteľmi,
     • riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán,
     • tvoriť sociálno-psychologické programy pre triedy na utužovanie kolektívu, začlenenie jednotlivcov do tried, pozitívne medziľudské vzťahy,
     • zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny prostredníctvom vzájomnej kooperácie.

      

     Školský psychológ Vám ponúka poradenstvo pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas svojho štúdia.

     Ide najmä o :

     • poradenské konzultácie pri problémoch učenia ( ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácií a pod.,
     • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života,
     • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovani,
     • profesijné poradenstvo- profesijné rozhodovanie, voľba ďalšieho štúdia a povolani,
     • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

      

     Školský psychológ spolupracuje s

     • Centrom Pedagogicko - Psychologického poradenstva a prevencie ako aj s 
     • externým poskytovateľom psychologických služieb pre všetkých účastníkov školy, ktorým je nezisková organizácia VieMon.

     VieMon poskytuje komplexný psychologický servis a služby. Tím v neziskovej organizácií  VieMon je zložený z odborníkov, ktorí  ponúkajú:

     • komplexnú psychologickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu,
     • špeciálno-pedagogické služby,
     • všeobecnú, psychiatrickú, neurologickú a liečebno-rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,
     • sociálny a ekonomický servis,
     • trend 21. storočia v psychologicko-neurofeedback terapii u športovcov.

      

     Bližšie informácie nájdete na stránke  http://www.viemon.eu/

     Kabinet školského psychológa je na  I. poschodí školského internátu.

     Konzultačné hodiny školského psychológa:

     PO: 8.00-16.00 hod.

     ST: 9.00-16.00 hod.

     ŠT: 8.00-13.15 hod.

     Stiahnite si:    Kariérny_list_žiaka