• Školský psychológ

    •  

     Psychologická

     poradňa

                  

                           Krásny deň môže byť každý deň......

      

                                                PhDr. Ivana Tušiková

     Školská a športová psychologička

     Konzultačné hodiny

      

     Po-Pi : 10.00 -14.00 hod.

      

     Konzultačné hodiny si môžete dohodnúť po osobnom dohovore.

     Miestnosť na I. poschodí internátu

      

     Školská a športová psychologička

     Prečo máme psychologičku na škole?

        V školskom prostredí trávime veľkú časť dňa. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa v ňom cítili príjemne.

        Školské prostredie možno považovať za prostredie, v ktorom sa žiaci môžu stretnúť s rôznymi prekážkami, ťažkosťami a náročnými situáciami. Školská a športová psychologička Vám ponúka konzultácie pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas svojho štúdia. Často si pri ich zvládnutí už nemusia vystačiť sami a mnohokrát si vyžadujú odbornú a systematickú starostlivosť.

        Práve tieto situácie pomáha žiakom efektívne a kvalifikovane riešiť školská a športová psychologička PhDr. Ivana Tušiková.

     Je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, trpezlivým a pozorným poslucháčom a predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás.

     Zachováva dôvernosť získaných informácií alebo výsledkoch psychologických vyšetrení. Takto získané informácie považuje za prísne dôverné.

        Vo svojej koncepcii má tri hlavné druhy činnosti - preventívnu, identifikačno-diagnostickú a intervenčnú. Psychologická práca spočíva vo vykonávaní individuálneho a skupinového poradenstva, prevencie a intervencie vo vzťahu ku žiakom, trénerom, rodičom a pedagógom. 

     Cieľom  je pomáhať:

     -vytvárať atmosféru pohody bez stresu a napätia

     -vytvárať priestor pre otvorenú  a úprimnú komunikáciu

     -tvoriť priateľské vzťahy medzi žiakmi i medzi žiakmi a učiteľmi

     -riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán

     -tvoriť sociálno-psychologické programy pre triedy na utužovanie kolektívu, začlenenie jednotlivcov do tried, pozitívne medziľudské vzťahy

     -zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny prostredníctvom vzájomnej kooperácie.

        Výraznú časť svojej práce orientuje na mentálnu prípravu športovcov. Pomáha športovcom pochopiť samých seba ako športovca, regulovať svoj psychický stav, zvyšovať psychickú odolnosť, uvedomiť si dôležitosť mentálnej prípravy pre dosiahnutie najvyššieho možného potenciálu a priaznivej duševnej pohody. Prichádza do kontaktu s individuálnymi i kolektívnymi odvetviami športu, úzko spolupracuje s rodičmi aj trénermi.

        Svoju pozornosť sústreďuje na formovanie a rozvíjanie sociálno-emočných, kognitívnych a behaviorálnych zručností s dôrazom na formovanie socializačnej zložky, kooperácie, sebaidentity, sebauvedomenia a zdravého sebahodnotenia.

        Odborná činnosť pri skupinovej práci so žiakmi sa zameriava predovšetkým na skvalitnenie psychosociálnej klímy tried, rozvíjanie empatie a vzájomnej spolupráce, učenia sa efektívne riešiť konflikty. Prispieva k zdravému rozvoju ich osobnosti, športového nadania a talentu žiakov, k optimalizácií školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie žiakov, pedagógov, trénerov.

      

     Stiahnite si:    Kariérny_list_žiaka