• Pokyny - prihláška VŠ

        • Pokyny maturantom pre vypĺňanie prihlášky  na VŠ  v Slovenskej republike

           

          Na stiahnutie: PRIHLÁŠKA na VŠ     

                                    PRIHLÁŠKA NA VŠ - vzor   

           

          POTREBUJETE:

          • prihlášku (platnú pre rok 2020, dá sa stiahnuť aj zo stránky MŠ SR alebo na webstránke našej školy), 
          • mnohé VŠ majú aj elektronickú podobu, všimnite si ponuku na webe príslušnej VŠ, je lacnejšia!
          • vysvedčenia z 1. – 3.ročníka, zaujíma vás len  2.polrok (koncoročné známky),
          • pokiaľ VŠ žiada aj 4. ročník, pridáte aj 1. polrok 4. ročníka - výnimočné;
          • presnú informáciu o  vybranej škole – názov školy, fakulty a študijného  programu. 

          VYPĹŇANIE PRIHLÁŠKY:

          • podľa Zákona o VŠ absolvujete štúdium bakalárske, preto riadok: alebo spojené – prvý a druhý stupeň ... môžete prečiarknuť,
          • píšte veľkým tlačeným písmomneprepisujte, neškrtajte!!!
          • školský rok:               2020 /2021,
          • štátna príslušnosť:     SK (pokyn z elektronickej formy),
          • pohlavie:                    označ X
          • forma štúdia:              DENNÁ alebo EXTERNÁ
          • metóda štúdia:           PREZENČNÁ (denná) - vždy, pokiaľ nie sú uvedené iné
                                               možnosti: 
                 DIŠTANČNÁ ( zvyčajne e-learnig; samostatné
                                                                                                   štúdium študenta)

                                                                         KOMBINOVANÁ  (časť štúdia má prezenčnú                      
                                                                                               formu, iná časť sa realizuje
                                                                                               napr.e-learningom) 

                               

          ÚDAJE O NAŠEJ ŠKOLE

          • kód školy:               000521965 
          • absolv. stredná škola: INÁ - do príslušnej kolónky vyplň  X, 
          • názov:                         STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
          • adresa:                  TRIEDA SNP 104, 040 11, KOŠICE;
          • kód št. odboru:       7902 J77
          • stupeň vzdelania:    J
          • študijný odbor:        GYMNÁZIUM - ŠPORT
          • rok mat. skúšky:     2020

          • pri vypĺňaní prospechu neprepisujte známky!, 
          • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje Vaše osobné údaje, známky a vpíše priemery (na 2 desatinné miesta);
          •  s overenou prihláškou idete k výchovnej poradkyni školy, kde dostanete na prihlášku pečiatku školy;
          • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list;
          • pri vypĺňaní prospechu v elektronickej prihláške postupujte podľa pokynov vysokej školy, možno budú žiadať len prospech vybraných predmetov,
          • potvrdenie lekára: naštudujte si pokyny VŠ; vyžadujú ho len niektoré školy, k prihláške bude potvrdenie priložené ako prílohanapr. príloha 3

          • životopis: mal by stačiť štruktúrovaný, ak nie je uvedené inak,
            • pokiaľ ho neviete vytvoriť, inšpirujte sa europassom,
          • diplomy o úspechoch v SOČ  a pod.: treba postupovať podľa pokynov vami vybranej VŠ,
          • nezabudnite  na dátum a podpis na str. č. 3,

          • na záver rada: na vyplnenie prihlášky si nechajte dostatok času, aby ste nepracovali v strese a nebola vyplnená chybne.:)
          • naštudujte si pokyny ako, kedy zaplatiť poplatok a kam zaslať prihlášky - obyčajne zasielame na adresu fakulty; odporúčam uchovať si podací lístok.