• Pokyny a informácie k MS

    • MATURITA – pokyny a informácie pre žiakov

      

     Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

     externú časť (EČ) – 90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,

     písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský jazyk) má okrem ÚFIČ aj:

     externú časť – 120 minútový test na úrovni B2, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,

     písomnú formu internej časti – je to časť, ktorú poznáte ako „písanie“ – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou) čas na vypracovanie je 60 minút.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Maturitná skúška z matematiky má okrem ÚFIČ aj:

     externú časť – 120 minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

     Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

     1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

     2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.

     3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

     4. Počas MS musíte mať vypnuté VŠETKY mobilné telefóny a odložené na určenom mieste v učebni (napr. pod tabuľou alebo v zadnej časti učebne). V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

     5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH, hárky a dvojhárky pre PFIČ MS.

     6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.

     7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach ale na určenom mieste v učebni (napr. pod tabuľou alebo v zadnej časti učebne).

     8. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere (okrem testov EČ MS z vyučovacích jazykov). Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia úloh zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.

     9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.

     10. Testy EČ MS z vyučovacieho a cudzieho jazyka majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom „krížik“ vyznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom „pero“ zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

     11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

     12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

     13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

     14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

     15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto:

     • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. VIII. OA, IV.A, ...).
     • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ, FJ, RJ. Na OH z matematiky je značka testu predtlačená (MAT). Na OH z cudzích jazykov je úroveň predtlačená (B1, B2).
     • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
     • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený,
      • napr. pre 14. marec 2012 napíšte 14 03.
     • Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
     • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku alebo na konci tretieho ročníka. Ak v tomto školskom roku predmet nenavštevujete alebo ak predmet neštudujete ako povinný alebo povinne voliteľný (seminár), nezaznačíte žiadnu známku.

     16. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. 0 bodov získavate aj vtedy, keď v OH vyznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna odpoveď.

     17. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste v pravom dolnom rohu.

     18. V PFIČ MS z vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept do dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

     19. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov píšte do hárkov. To, čo napíšete na pomocný papier, sa neberie do úvahy.

     20. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, opisovanie, vyrušovanie a pod.), môže predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku prerušiť. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, nebudete v tomto školskom roku pripustení ani na ÚFIČ MS z tohto predmetu. Opakovať takto prerušenú skúšku môžete až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov.

      

      

      Ďalšie pokyny na vyplňovanie a vzory odpoveďových hárkov si môžete stiahnuť TU