• Ruský jazyk

  • Charakteristika predmetu  

    

   Ruský jazyk sa vyučuje na našom gymnáziu ako druhý cudzí jazyk.

   Aktívna znalosť cudzích jazykov je  v súčasnosti nevyhnutná z globálneho hľadiska, pretože prispieva k účinnejšej medzinárodnej komunikácii, ako aj pre osobnú potrebu žiaka.

   Ruštinu používa ako úradný jazyk asi 150 miliónov ľudí v rámci Ruskej federácie a je jedným zo šiestich oficiálnych jazykov OSN. Okrem Ruska je úradným jazykom aj v Bielorusku, Kazachstane a Kirgizsku. Po rusky sa dohovoríte aj na Ukrajine, v Gruzínsku, Arménsku, Uzbekistane a v Turkménsku.

         Ruština je opäť atraktívna. Štúdium ruského jazyka nadobúda stále väčší význam. Patrí k svetovým jazykom a vo svete je obľúbená. Ruská kultúra a jej prostredníctvom ruština sú prirodzenou súčasťou európskeho priestoru.

   Praktické možnosti využitia ruštiny dnes prevládli nad politickou minulosťou, s ktorou sa tento jazyk spájal. Znalosť ruštiny je v súčasnosti na trhu práce veľkou výhodou. Ruština je rečou regiónu, ktorý sa stáva veľmi významným z hľadiska  hospodárstva.

   Znalosť ruského jazyka umožňuje čítať aj vynikajúce diela ruskej literatúry v origináli, čerpať vedomosti z ruských reálií, ekonomiky a športu.      

               Na nižšom stupni osemročného gymnázia sa ruština vyučuje od prvého po štvrtý ročník raz týždenne s pokračovaním na vyššom stupni od piateho  po ôsmy ročník dvakrát týždenne.

   Štvorročné gymnázium má časovú dotáciu 2 hodiny týždenne v 1. – 4. ročníku.

            V našom gymnáziu je o ruštinu stále väčší záujem. Rastie aj záujem o maturitu z ruského jazyka. Je to príbuzný  jazyk. Ruština patrí rovnako ako slovenčina do skupiny slovanských jazykov. Ich spoločným predchodcom je staroslovienčina, ktorá sa v Rusku zachovala ako liturgický jazyk pravoslávnej cirkvi.

   Po  zvládnutí čítania a písania azbuky je pre žiakov prístupnejší ako germánske alebo románske jazyky.

    

   Ciele predmetu

     

   Požiadavky na vzdelávanie v cudzom jazyku vychádzajú zo spoločného Európskeho  referenčného rámca pre jazyky. Tento rámec popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov a vedie žiakov k osvojeniu si hovorenej a písomnej podoby jazyka od úplných začiatkov až po úroveň zodpovedajúcu úrovni  B1-B2.

   Všeobecným cieľom je v 2. cudzom jazyku dosiahnuť najprv komunikačnú úroveň  A1, A2 – používateľ základného jazyka. Tí, ktorí budú maturovať z ruského jazyka, dosiahnu úroveň B2 -   samostatný používateľ podľa Cieľových požiadaviek maturantov z ruského jazyka.

   Obsah

    

   Obsahom vyučovania ruského jazyka je systematické rozvíjanie rečových zručností  -

   ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav, to znamená porozumenie vypočutého alebo čítaného textu, ústne a písomné vyjadrovanie na základe výslovnosti, osvojenej slovnej zásoby,  gramatiky a pravopisu v podmienkach rečových tém a situácií, v ktorých sa používajú rôzne funkcie jazyka a informácie z reálií.

   Žiaci sa zoznámia  s azbukou a jednoduchými konverzačnými témami. Témy sa týkajú rôznych životných situácií a možno ich rôznym spôsobom aktualizovať. Žiaci si osvoja ruské písmená, slová, nápisy,  prvé informácie o krajine a ľuďoch a bežné komunikačné frázy.

   Texty sú primerané veku a záujmom žiakov.  Dôraz sa kladie na komunikačné schopnosti žiakov. Postupne sa žiaci zdokonalia v konverzácii, čítaní a písaní a obohatia si slovnú zásobu.

   Žiaci sa pútavou formou naučia krátke básne, jednoduché piesne, vtipy, vypočujú si rôzne texty, napr. rozprávky  na CD, pracujú s internetom.

   Na vyučovaní používame moderné učebnice, učíme sa rovnaké konverzačné témy ako na hodinách angličtiny, nemčiny a francúzštiny.

    

   Učebné zdroje

   Používané učebnice a učebné pomôcky:

   Stanislav Jelínek: Raduga  učebnica, ruština pre stredné a jazykové školy 1. a 2. časť

   Kollárová, Trušinová: Vstreči s Rossijej  učebnica, ruština pre stredné školy 1. a 2. časť

   pracovné zošity

   nástenná azbuka

   prekladové a výkladové slovníky, encyklopédie, obrazové materiály,

   odborná literatúra, ruské noviny, časopisy, plagáty, rôzne mapky,

   texty pripravované učiteľom,  texty z časopisov primerané veku žiakov

   audiovizuálne médiá – zvukové nahrávky, videozáznamy, DVD, CD,

   ruské animované rozprávky

   elektronické zdroje – internet, slovníky, piesne

   materiály z virtuálnej knižnice

   www.zborovna.sk

   www.infovek.sk

   www.google.ru

    

   Vyučujúci

    PaedDr. Jolana Tóthová     

     V triedach  I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA,  V. OA, VI. OA, VII. OA

                      1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.C

   PaedDr. Edita Valentová

   V triedach VIII. OA, VIII. OB, 4. A, 4.B, 4.C

   Zaujímavé stránky                       

   www.google.ru

   www.infovek.sk

   www.rambler.ru       vyhľadávač

   www.yandex.ru       vyhľadávač

   www.pesni.ru           ruské piesne

   www.point.ru           zaujímavosti z Ruska

    

   Hodnotenie a klasifikácie v predmete RUJ

   Žiak je z cudzích jazykov skúšaný ústne a písomne. Žiak by mal byť v priebehu polroka z  vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.

   Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

   Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

   Hodnotí sa kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

   Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.

   Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ cudzieho jazyka  najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

   • systematická a pravidelná  príprava žiaka na vyučovanie
   • aktivita na vyučovaní, kreativita a tvorivý prístup žiaka
   • ústne skúšanie, diktáty, didaktické testy
   • zodpovednosť, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať
   • motivačné hodnotenie : známkou hodnotíme aj mimoškolské aktivity žiakov – vlastnú tvorbu, účasť na recitačných súťažiach, olympiádach a pod.

   Požiadavky vyučujúcich:   aby bol žiak  klasifikovaný musí:

   • chodiť na vyučovanie  riadne pripravený
   •  mať k dispozícii všetky učebné  pomôcky podľa pokynov vyučujúceho
   • mať zakúpené učebnice cudzieho jazyka a pracovné zošity

   Ak sa tak nestane, vyučujúci zhodnotí  tri porušenia daného odseku priebežnou  známkou nedostatočný.

    

   Ak žiak nechce spolupracovať

   • nepripravenosť na vyučovaciu hodinu, chýbajúce pomôcky
   • žiak si nepíše poznámky na vyučovacej hodine
   • žiak odpisuje a podvádza pri testoch
   • nedodržanie termínu odovzdania písomnej práce alebo domácej úlohy
   • nezrealizovanie  zadaného referátu alebo projektu

    

   Vyučujúci zhodnotí tri porušenia známkou nedostatočný

    

   Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky. Najväčšiu váhu majú známky z ústnych odpovedí a ohlásených písomných testov.                                                                                                                                                                                      

   Všetky dopredu ohlásené písomné odpovede sú pre žiaka povinné. Ak ich žiak nemôže napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim náhradný termín po príchode do školy.

   Pri vyššej absencii (1/3 odučených hodín v predmete) je žiak povinný

   • zúčastniť sa individuálnych konzultácií
   • prefotiť si materiály poskytnuté učiteľom, prípadne odpísať poznámky od spolužiakov
   • doučiť sa učivo

   V prípade neúčasti žiaka na konzultáciách vyučujúci požiada riaditeľku školy o komisionálnu skúšku.

    

   Stupeň prospechu sa určuje na základe váženého priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, pričom sa prihliada k dôležitosti a uvedenej váhe jednotlivých známok nasledovne:

   Písomné práce žiaka:

   • polročná  školská úloha (počet bodov 20)      váha 2
   • písomná previerka – 20´ (počet bodov 10)     váha 1
   • gramatické a lexikálne testy – 45´ (počet bodov 20)     váha 2
   • písanie esejí – 45´ (počet bodov 20)                                 váha 2
   • klasifikovaná domáca úloha (počet bodov 10)               váha 1
   • projektová činnosť a jej prezentácia                                váha 1
   • referát a jeho prezentácia                                                   váha1

    

   Ústne odpovede:

   • ústna odpoveď (počet bodov 20)     váha 2
   • u  maturantov minimálne 3 odpovede z maturitných tém

    

   Ďalšie aktivity žiaka:

   • zapojenie sa do olympiád v CJ (počet bodov 20)        váha 2
   • zapojenie sa do súťaží v CJ                                              váha 2
   • získanie bonusovej známky 1 za 3-krát evidované hodnotenia +:      váha 1

         aktivita na VH                                                                                               váha 1

   • získanie výchovnej známky 5 za 3-krát učiteľom evidované -:             váha 1

   - pasivita na VH                                                                                                    

         - vopred neodôvodnené nevypracovanie domácej úlohy

         - vopred neodôvodnené teoretická nepripravenosť na VH                                 

         - vopred neodôvodnené nepripravenosť na VH – pomôcky

    

   Podmienky klasifikácie:

    

   • aktívna účasť na vyučovacích hodinách s absenciou menšou ako 30 %
   • pravidelná príprava na vyučovanie
   • ústna odpoveď – aspoň raz za polrok
   • absolvovanie všetkých vopred dohodnutých písomných previerok

   Tematické a čiastkové previerky, testy a písomné práce  hodnotíme podľa internej klasifikačnej stupnice:                                         

   100% - 90%    výborný    

   89% - 75%      chválitebný

   74% - 50%      dobrý   

    49% - 33%     dostatočný  

    32% -   0%     nedostatočný

    

   Hodnotenie diktátov:   počet chýb v diktáte           0 – 3   výborný

                                                                                            4 – 7   chválitebný

                                                                                            8 – 12  dobrý

                                                                                            13 – 17  dostatočný

                                                                                            nad  18  nedostatočný

    

   Hodnotenie projektových prác:                      stupeň 1,2,3

                                                                    za neodovzdaný projekt 5

    

   Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka v klasifikačnom hárku a v internetovej žiackej knižke.