• Chémia

  • Chémia

   VYUČUJÚCI CHÉMIE

   Chémiu u nás vyučujú:

   RNDr. Erika Kőváryová (CHE - MAT)

   Mgr. Ľubica Svitanová (CHE - MAT)

   Mgr. Danka Matejková (CHE - FYZ)

    

    

   CHARAKTERISTIKA PREDMETU

   Zaujíma vás, na akom princípe fungujú veci okolo nás?  Chcete objasniť skryté záhady a pochopiť mágiu chémie? Veď kto by si nechcel pripraviť vlastnú dúhu, strieborné zrkadlo, vypustiť Džina z fľaše, či vyskúšať zmeniť obyčajné mince na zlaté?
   Vyskúšať zapáliť oheň vodou, napísať odkaz tajným písmom, vyrobiť sloniu zubnú pastu a zapáliť vyrobenú prskavku? A to nie je všetko! Čo tak prebudiť faraónové  hady, vyrobiť nádherné kryštály, či vyzdobiť chemický vianočný stromček? Chémia vás  môže očariť svojiminekonečnými možnosťami.

    

   CIELE VYUČOVANIA PREDMETU

    

    

    

    

    

    

   VOLITEĽNÝ PREDMET  PRE  4. ROČNÍK

   Voliteľný predmet  Chémia odporúčame pre žiakov 4. ročníka, ktorí si zvolili chémiu ako jeden z maturitných predmetov.

   Cieľom predmetu je zopakovať, upevniť, doplniť a precvičiť poznatky získané v povinnom vyučovaní chémie počas troch rokov štúdia. Sú v ňom zaradené aj témy, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy na maturitnú skúšku a poskytuje základy pre ďalšie štúdium chémie (či príbuzných odborov) na vysokej škole (chemické odbory, medicína, farmácia, environmentálne vedy, potravinárstvo a iné). Vytvára priestor pre zvýšený záujem žiakov o chémiu a napomáha im v ich ďalšej profesionálnej orientácii.

   Súčasťou predmetu je aj systém vhodne vybraných laboratórnych cvičení. Žiaci si zopakujú základné laboratórne pomôcky, správne postupy a techniky, robia jednoduché zápisy o experimente a dodržiavajú pravidlá bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu.

    

   ZAUJÍMAVÉ ODKAZY