• Geografia


    •  

     GEOGRAFIA

      

     Predmetová komisia chémia – biológia – geografia                   

      

     Charakteristika predmetu geografia

     Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Obsah geografie sa sústreďuje na väzby prírody a ľudskej spoločnosti.

     Ciele predmetu

     • Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa mapy.
     • Práca s informáciami o krajine a ich praktické využitie v bežnom živote.
     • Veľký dôraz sa kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie.
     • Poznanie rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry.
     • Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia a i.)

     Ciele predmetu

     Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie

     Vo vyučovaní geografie v gymnáziu sa všetky aktivity odvíjajú od hlavného cieľa – zvládnutia a správneho využitia nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi. Žiaci majú po skončení štúdia tohto učebného predmetu dokázať aplikovať a hodnotiť geografické informácie, to znamená informácie získané z máp, literatúry, médií, osobných skúseností z regiónu alebo z iných oblastí sveta. Výsledkom bude, že žiaci dokážu rozpoznať možnosti a spôsoby uplatnenia informácií geografického rázu v bežnom živote, napríklad analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa nej, získavať informácie z diagramov, schém či tabuliek s geografickou tematikou a i. Orientovať sa v aktuálnych situáciách vo svete a na Slovensku. Hodnotiť javy a fakty (vzniknuté v prírode alebo zapríčinené človekom). V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú a ekonomickú situáciu, mať všeobecný prehľad.

     Ciele geografie sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti.

      

      
        

      

      

     • Myšlienka na zamyslenie

       

       

       

      Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí.

                                                                          Jules Verne