• Data Science a Machine Learning I a II

  • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

    

   Charakteristika predmetu

   Obsahom predmetu je hĺbková analýza údajov, hlavne podpora rýchleho a kvalitného rozhodovania. Metódy hĺbkovej analýzy sú založené na matematike a štatistike a zameriavajú sa na súvislosti v dátach. Hĺbková analýza údajov sa zameriava na dva hlavné ciele, na opis a predpovede (predikcie). V predmete sa využívajú metódy, procesy, algoritmy a systémy pre získavanie znalostí a poznatkov z dát v rôznych formách.

   Ciele vyučovacieho predmetu

   Cieľom predmetu je zjednotenie štatistiky, analýzy dát, strojového učenia a s nimi súvisiace metódy s cieľom pochopiť a analyzovať skutočné javy s dátami. Následne aj poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky v oblasti práce s dátami, využívať nadobudnuté poznatky v ďalších odborných predmetoch alebo v ďalšom štúdiu.