• Analýza a reporting dát

  • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

   Charakteristika predmetu

   Predmet analýza a reporting dát sa v  prvom ročníku zameriava na využitie bežne používaného programu Microsoft Excel a jeho súčasti jazyka VBA na vykonávanie pravidelného reportingu organizácie. Obsah je zameraný na vysvetlenie pojmov reporting, analýza údajov a vytváranie programov pre reporting v prostredí Microsoft Excel 2010 pomocou dostupných súčastí a doplnkov programu. V ďalších ročníkoch je úlohou predmetu je poskytnúť žiakovi základný prehľad z oblasti spracovania dát a ich analýzy pre potreby rozhodovania v „digitálnej“ spoločnosti. Oboznámiť ho s problematikou prezentácie dát (kódovanie), ich vytvoreniu, ukladaniu a zbere (vyhľadávaniu, dolovaniu) a systémov na podporu rozhodovania. Žiak sa oboznámi so základmi štatistiky a pravdepodobnosti pre pochopenie ich použitia pri zbere a analýze dát, ale aj  efektívnym vyhľadávaním informácií ukrytých v dátach.

   Ciele vyučovacieho predmetu

   Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o princípoch spracovania a analýzy dát, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a profesijnom živote. Žiaci získajú poznatky o spôsoboch spracovania a analýzy dát, osvoja si základné zručnosti pri návrhu alebo výbere systémov na spracovanie a analýzu dát.