• Aplikovaná matematika

  • Predmetová komisia Matematika a fyzika

   Charakteristika predmetu

   Obsah predmetu Aplikovaná matematika je zameraný na základné pojmy z oblasti algoritmov a na základnú matematickú terminológiu a symboliku v oblasti štatistiky.

   Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu

   Cieľom vyučovacieho predmetu Aplikovaná matematika je poskytnúť žiakom  súbor základných vedomostí, zručností a kompetencií z oblastí algoritmy a štatistika.

   Žiaci sa na základe teoretických poznatkov naučia v matematike a aj v bežnom živote rozdeliť problém na menšie časti, navrhnúť vlastné riešenie problému, identifikovať opakujúci sa vzor a miesto rozhodovania (vetvenie, opakovanie). V už existujúcom algoritme odhaliť chybu a odstrániť ju.  Naučia sa overiť správnosť algoritmu.

   V oblasti štatistiky sa naučia základné pojmy. Zvládnu získať, triediť a spracovať údaje do tabuľky, graficky ich znázorniť. Určiť základné charakteristiky polohy.

   Cieľom je aj rozvíjať u žiakov spoluprácu pri riešení úlohy a prezentácia výsledkov.

    

   Obsah

    

   obsahový štandard

   Algortimy

   Intuitívny pojem algoritmu

   Vlastnosti algoritmu

   Premenná

   Priraďovací príkaz, vstupné a výstupné hodnoty

   Podmienený príkaz

   Príkaz cyklu

   Overenie správnosti algoritmu, oprava chýb

   Štatistika

   Základné pojmy

   Triedenie a spracovanie údajov

   Znázornenie údajov – grafické

   Charakteristiky polohy