• Digitálne služby

  • Charakteristika predmetu

   V predmete Digitálne služby sa čiastkové znalosti spájajú do modelu využívania IKT riešení ako služieb, charakteristiky a očakávaní od IKT služby, využitia IKT zdrojov na úrovni infraštruktúry a aplikácií. Obsah predmetu sa zameriava aj na problematiku podpory predaja a zákazníkov o digitálne platformy pre správu zákazníkov (CRM) a využívanie platforiem pre on-line predaj,                 e-shop. Žiak sa oboznámi s komponentami podnikateľského modelu v digitálnom veku, tvorbu hodnoty v digitálnom veku, nové možnosti vzájomnej interakcie nielen medzi jednotlivými systémami, ale aj nové možnosti ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb.

   Ciele vyučovacieho predmetu

   Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o princípoch, nákupe, používaní a nastavení digitálnych služieb podľa požiadaviek zákazníka. Zároveň žiak získa zručnosti potrebné na zvládanie premenlivosti digitálneho sveta a moderné spôsoby poskytovania služieb v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti.