• Digitálna komunikácia/Komunikácia v digitálnej dobe

  • Charakteristika predmetu

   Predmet je orientovaný na získanie základných a pokročilých komunikačných zručností. Obsah je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v písomnej aj ústnej forme. Zameriava sa na štruktúru emailovej a telefonickej komunikácie, ako aj na princípy efektívnej komunikácie, zvládanie konfliktov a rozvoj kritického myslenia.

   Ciele vyučovacieho predmetu

   Poskytuje žiakovi základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie. Žiak získava zručnosti písať hmatovou metódou, zručnosti v editovaní textu, v rozličných technikách spracovávania textov, v obsluhe jednoduchých digitálnych kancelárskych nástrojov, ako aj zručnosti vo vypracovávaní písomností v materinskom aj cudzom jazyku . Žiak sa naučí dodržiavať platné normy pri písaní a formálnej úprave textu, vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne a psychologicky účinné písomnosti z administratívnej praxe, poznať základné zásady tvorby obchodných listov a emailov, písomností v obchodnom styku, pri riadiacej činnosti podnikov a organizácií, personálne a právne písomnosti. Zároveň sa naučí používať nástroje na digitálnu spoluprácu, zdieľanie dokumentov, organizáciu telekonferencií, či plánovanie projektov. Žiak sa tiež naučí efektívne komunikovať, aktívne počúvať, vyjadrovať a definovať svoje stanoviská a požiadavky, ako aj zvládať konfliktné situácie.