• Kritéria - študijné odbory

    •                 

     Upravené kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021

      

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 6.5.2020 v zmysle  § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje nasledovné upravené kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2020/2021 pre odbory:

     • 7451 J      športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 34 žiakov,
     • 7471 M    športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 17 žiakov,
     • 7475 M    digitálne služby v športe, 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov,
     • 7476 M    spracovanie dát v športe , 4 - ročné denné štúdium,1 trieda,18 žiakov.

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny).Termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok.

      

     KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

     1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

      

     Zohľadnenie študijných výsledkov sa uskutoční dištančnou formou.

     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

      

     1.1 Dva povinné predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x),    kde x je známka. 

     Pre všetky odbory:

     •  slovenský jazyk a literatúra
     •  matematika

     Povinné predmety-7451 J športové gymnázium

     Slovenský jazyk a literatúra

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

     Matematika

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

     90 - 65

     15

     90 - 65

     15

     50 - 40

     12

     50 - 40

     12

     25 - 10

     10

     25 - 10

     10

     5

     5

     5

     5

     0

     0

     0

     0

      

     Povinné predmety- 7471 M športový manažment, 7475 M digitálne služby v športe,  7476 M spracovanie dát v športe

     Slovenský jazyk a literatúra

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

     Matematika

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

     90 - 50

     15

     90 - 50

     15

     40 - 25

     12

     40 - 25

     12

     20- 10

     10

     20 - 10

     10

     5

     5

     5

     5

     0

     0

     0

     0

      

     1.2 Profilové predmety :

      

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x) , kde x je známka.

      

     Stredná škola si určila profilový predmet pre všetky odbory: biológia

     Profilový predmet -7451 J športové gymnázium

     Biológia

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

      54 - 39

     10

     30 - 24

     8

     15 - 6

     6

     3

     4

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Profilový predmet – 7471 M športový manažment, 7475 M digitálne služby v športe,   7476 M spracovanie dát v športe

     Biológia

     preferenčné body

     Počet získaných bodov

      54 - 30

     10

     27 - 15

     8

     12 - 6

     6

     3

     4

     0

     0

      

      

      

      

      

      

      

      

     Maximálny počet bodov za jednotlivé predmety : 40 bodov

     Povinné predmety:      30 bodov

     Profilový predmet:      10 bodov

     Vysvetlivky:

     Preferenčné body predstavujú počet získaných bodov za známky na konci 8. ročníka a polroku 9. ročníka, a to použitím nasledovného vzorca v povinných predmetoch: 5. ( 4-x ) . ( 4 – x ) pre každý ročník zvlášť.

     Príklad: uchádzač mal jednotku v 8. roč. a dvojku v 9. ročníku :

     za 8. Ročník: 5.( 4-1).(4-1) = 45    za 9.ročník: 5.(4-2).(4-2)= 20...spolu za dve známky získal                65 preferenčných bodov, za ktoré mu bude v prijímacom konaní udelených 15 bodov.

     V profilových predmetoch bol použitý vzorec: 3 .( 4 - x ) - (4 - x) a v doplnkových: 2.(4 - x ).( 4 - x )

      

     2. PROSPECH

      

     Ak uchádzač dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

      

     Maximálny počet získaných bodov z prospechu je 15b.

      

     Maximálny počet získaných bodov za študijné výsledky je  55 bodov.

      

     3. ŠPORTOVÁ ČASŤ TALENTOVEJ SKÚŠKY

     Riaditeľka školy odpustí uchádzačovi absolvovanie športovej časti talentovej skúšky           ( testy všeobecných pohybových schopností, testy špeciálnych pohybových zručností ) prezenčnou formou – fyzická prítomnosť, ak uchádzač spĺňa nasledovné kritériá:

     Individuálne športy: reprezentant SR, účastník M SR

     Kolektívne športy:    najvyššia súťaž v danom druhu športu v rámci regiónu

     Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku získava za športovú časť talentovej skúšky 100 bodov.

     Športová časť talentovej sa vykoná prezenčnou formou.

      

     a) Testy všeobecných pohybových schopností jednotlivých športov

     Testy zohľadňujú požiadavky jednotlivých športov na všeobecné pohybové schopnosti a pohlavie uchádzača. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou  od 0 do 50 bodov.

     • Beh na 4 x 10 m   
     • Skok do diaľky znožmo

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností  je 50 b.

     b) Testy špeciálnych pohybových zručností jednotlivých športov

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  2 disciplíny  hodnotené bodovou škálou   od 0 do 50 bodov.

      

     Maximálny počet bodov z testov špeciálnych pohybových zručností je 50 b.

      

     Maximálny počet bodov z testov všeobecných pohybových schopností a špeciálnych pohybových zručností   je 100 b.

      

     Informácie športovej časti talentovej skúšky v jednotlivých športových odvetviach získate kliknutím na príslušný šport.

      

     atletika (chlapci a dievčatá)                          športová_streľba (chlapci a dievčatá)

     hádzaná (chlapci a dievčatá)                         stolný tenis (chlapci a dievčatá)

     zápasenie (chlapci a dievčatá)                       plávanie (chlapci a dievčatá)

     basketbal (chlapci a dievčatá)                        bedminton (chlapci a dievčatá)           

     vodné_pólo (chlapci a dievčatá)                     karate  (chlapci a dievčatá)

     ľadový_hokej (chlapci a dievčatá)                 futbal  (chlapci a dievčatá)         

     taekwondo (chlapci a dievčatá)                      športový_aerobik (chlapci a dievčatá)  

     úpolové_športy (chlapci a dievčatá)               iné_športy  (chlapci a dievčatá)

     Škola prijíma uchádzačov aj na  iné_športy  (tenis, vzpieranie, športová gymnastika, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf..a iné) a zabezpečuje im všestrannú pohybovú prípravu.

     Maximálny počet získaných bodov za prijímaciu skúšku je  155 b.

     Minimálny počet získaných bodov potrebných k úspešne vykonanej prijímacej skúšky je 90 b.

      

     Postup pri určovaní poradia uchádzačov po vykonaní prijímacej skúšky:

     • poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za prospech zo ZŠ a športovú časť prijímacej skúšky,
     • uchádzač, ktorý získa minimálne 90 bodov, vyhovel prijímacej skúške. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     a/ získal väčší počet bodov v súčte za testy všeobecných pohybových schopností a  špeciálnych pohybových zručností

     b/ dosiahol lepšie umiestnenie na športových súťažiach

     c/ počet bodov z určeného profilového predmetu školy

     • uchádzač, ktorý vyhovel prijímacej skúške, ale pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí na základe podaného odvolania riaditeľke školy voči neprijatiu v zákonnej lehote do 5- tich dní alebo na žiadosť zákonného zástupcu môže prestúpiť na odbory, ktoré majú nenaplnený počet miest.

     Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( choroba – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.30 hod. na sekretariáte riaditeľky školy.

     Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní od jej konania.

     Všeobecné pokyny:

     • záväzné potvrdenie o nastúpení uchádzača alebo nenastúpení uchádzača na štúdium  doručí strednej škole uchádzač alebo jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020 cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
     • uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 11.mája 2020 odošle strednej škole naskenované tlačivá prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ktoré boli súčasťou pozvánky a taktiež nový dotazník o úrovni športovej výkonnosti.
     • uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia stanoveného počtu v triedach v príslušnom odbore,
     • v prípade, že nebude naplnený stanovený počet žiakov v triede rozhodne riaditeľka školy o konaní 2. kola prijímacích skúšok po zverejnení výsledkov 1. kola,
     • ak uchádzač získa z prijímacej skúšky menej ako je požadovaný minimálny počet bodov, podmienkam prijímacej skúšky nevyhovel.

      

     Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2020/2021 - všetky študijné odbory

      

     Prvé kolo - riadny termín pre všetky študijné odbory: 

      

     od  19. 5. 2020 - 22. 5. 2020 každý deň podľa časového harmonogramu, ktorý bude uvedený v pozvánke vo všetkých študijných odboroch                     

      

     Druhé kolo - náhradný termín talentovej skúšky:

     • 27. 5. 2020 (streda) podľa časového harmonogramu, ktorý bude uvedený v pozvánke vo všetkých študijných odboroch.

      

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6415166, 0917 622 140 alebo prostredníctvom emailovej adresy skola@ssske.sk.

      

      

      

     V Košiciach, 6.5. 2020

     PaedDr. Tatiana Švecová

                           riaditeľka školy

      

      

      

      

      

     PDF verzia: Upravené_kritéria pre prijímacie konanie_2020_2021