• 7451 J - športové gymnázium, 7471 M - športový manažment

    •  

     Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium

     pre školský rok 2019 / 2020

      

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20.11.2018, podľa § 65 ods. 1a) a 2, § 62 ods.7 a § 105 ods. 1 a 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1 ročníka  štvorročného štúdia  v školskom roku 2019/2020 pre odbory:

     7451 J - športové  gymnázium, 4 - ročné denné štúdium, 2 triedy, 50 žiakov.

     7471 M -  športový manažment, 4 - ročné denné štúdium, 1 trieda, 18 žiakov.

     Predpokladom prijatia uchádzačov o štúdium v obidvoch odboroch je úspešné vykonanie talentovej skúšky.

     I. Kritériá talentovej skúšky:

     1. Prospech, dávajúci predpoklady:

     • v študijnom odbore športové gymnázium, zvládnutie gymnaziálneho štúdia
     • v študijnom odbore športový manažment, zvládnutie stredoškolského odborného štúdia

     2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného                                                           lekára ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára) - súčasť prihlášky.

     3.Športová časť talentovej skúšky:

     • psychologický test - posúdenie predpokladov  pre výkonnostný šport
     • pohybové testy

      

     II. Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

     Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri prijatí nasledovné podmienky:

     • z testov  všeobecných pohybových schopností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 4 b.
     • z testov  špecifických pohybových zručností musí uchádzač dosiahnuť  minimálne 6 b.
     • minimálny možný počet bodov, ktoré musí uchádzač získať je 45 b. z maximálneho možného počtu 52 b.
     • body pridelené odbornou komisiou 28b.
     1. Testy všeobecných pohybových schopností

     Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od pohlavia uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou      od 0 do 3 bodov.

     Disciplíny:    (chlapci, dievčatá)

     1. beh na 50 m

     2. hod plnou 2 kg loptou

     3. skok do diaľky z miesta

     4. zhyby - chlapci, výdrž v zhybe - dievčatá

     5. beep test

     6. hĺbka predklonu.

     Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18 b.

      

     1. Testy špecifických pohybových zručností

     Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia,  ktoré zahŕňajú  4 disciplíny  hodnotené bodovou škálou           od 0 do 6 bodov.

     Maximálny počet bodov z testov  špecifických pohybových zručností je 24 b.

      

     1. Odborná komisia

     Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, prideľuje body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

     Minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 0 b.

     Maximálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 28 b.

     (Bližšie informácie získate kliknutím  tu)      Odborna_komisia_hodnotenie.pdf

     1. Žiak, ktorý získa minimálne 45 bodov, vyhovel talentovej skúške. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.

     2. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.

     3. Uchádzač, ktorý vyhovel talentovej skúške, ale pre nedostatok miesta nebol prijatý, bude v prípade uvoľnenia miesta posunutý v poradí.

     6. Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.

     7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

      

     Termín na podanie prihlášky: 28. február 2019

     (Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási).

      

      Termíny talentovej skúšky pre školský rok 2019/2020 - obidva študijné odbory

     Prvé kolo riadny termín:           7451 J - športové  gymnázium: 26.3.2019 (utorok) o 8,00 hod.

                                                       7471 M -  športový manažment: 27.3.2019 (streda) o 8,00 hod.

     Náhradný termín talentovej skúšky:        11.4.2019 (štvrtok) o 8,00 hod. v obidvoch odboroch

     Zápis na štúdium v školskom roku 2019/2020:    25.-26.4.2018 (štvrtok,  piatok)        8,00 – 17,00 hod.  v obidvoch odboroch

      

      Stredná športová škola zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

     atletika (chlapci a dievčatá),       športová streľba (chlapci a dievčatá)   

     hádzaná (chlapci a dievčatá)       stolný tenis (chlapci a dievčatá) 

     vzpieranie (chlapci a dievčatá)    športová gymnastika (chlapci a dievčatá) 

     zápasenie (chlapci a dievčatá)     plávanie (chlapci a dievčatá) 

     basketbal (chlapci a dievčatá)     bedminton (chlapci a dievčatá) 

     vodné pólo (chlapci)                   vodné pólo (dievčatá)    

     karate  (chlapci a dievčatá)         ľadový hokej (chlapci a dievčatá)  

     futbal (chlapci a dievčatá)           taekwondo (chlapci a dievčatá)     

     fitnes (chlapci a dievčatá)    

      

     Škola prijíma žiakov aj na úpolové športy  ( judo, box, kickbox..) a iné športy (tenis, jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf...) a zabezpečuje všestrannú pohybovú prípravu.

     Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

      

      

      

      

     V Košiciach, 11.1.2019

     PaedDr. Tatiana Švecová

                           riaditeľka školy