Menu

Prijímacie konanie

2. kolo

ROZHODNUTIE

riaditeľky Športového gymnázia, Tr. SNP 104 v Košiciach

zo dňa 28.5.2018

o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

do 1. ročníka pre šk.rok 2018/2019

Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 10.05.2018

vyhlasujem

 

druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do :

 

1. ročníka štvorročného denného štúdia v odbore 7902 J 77 gymnázium – šport

1. ročníka osemročného denného štúdia v odbore 7902 J 77 gymnázium – šport

 

pre šk.rok 2018/2019 na utorok 19.6.2018.

 

Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do utorka 12.6.2018.

Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2018/2019 schválené pre 1. kolo.

 

PaedDr. Tatiana Švecová

      riaditeľka školy