• Ciele matematiky

    •  

     … „ MATEMATIKA je široká nádherná krajina otvorená pre všetkých, ktorým myslenie prináša skutočnú radosť.“                                

      

                                                                                                          J. Fuchs

      

     Nebojte sa vstúpiť do tejto zaujímavej krajiny a zorientovať sa vo svete čísel, rovníc, grafov … a ich aplikácií …

      

     Ciele vyučovania matematiky:

      
     Predmet zahŕňa:

     matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať v svojom ďalšom živote

     (osobnom, občianskom, pracovnom) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie  potrebné v ďalšom živote;

     rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia;

     súhrn matematických poznatkov, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.

      

      Matematika rozvíja matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov každodenného života, kedy môže žiak či študent aplikovať  matematické modely myslenia a jeho prezentácie ako vzorce, diagramy, grafy, tabuľky a iné.

      

     odbor gymnázium a športový manažment:

     Cieľom vyučovania matematiky na gymnáziu a v športovom manažmente je u žiakov vytvárať schopnosť používať matematiku v realite a na matematické modelovanie reality. Žiak gymnázia a športového manažmentu by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť. Matematika u študentov prehlbuje aj pochopenie kvantitatívnych a priestorových vzťahov reálneho sveta. Spolu s informatikou formuje a rozvíja logické a kritické myslenie. Matematika študentom umožňuje pomocou vlastného aparátu vytvárať hypotézy, uplatňovať deduktívne úvahy, využívať myšlienkové postupy, ktoré vedú k tvorbe štruktúr a tým prežitku celistvosti. Štúdium matematiky formuje presné myslenie, rozvíja schopnosť argumentácie a  algoritmické myslenie. Má rozvíjať tiež študentove kognitívne kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby kompetencie potrebné v ďalšom živote, schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému. Cieľom vyučovania matematiky je prispieť nielen k formovaniu intelektu, ale aj morálneho profilu a charakterových čŕt.

     experimentálne študijné odbory - digitálne služby v športe; spracovanie dát v športe:

     Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania plní  v jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania i uplatnenie v praxi. Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľajúceho človeka, ktorý bude vedieť matematiku používať v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v osobnom živote, budúcom zamestnaní i ďalšom vzdelávaní). Cieľom aplikovanej matematiky je získať teoretické a praktické poznatky z vybraných numerických a štatistických metód so zameraním na tvorbu a aplikáciu algoritmov s ich využitím pri riešení konkrétnych aplikačných úloh, pri spracovaní súboru dát, resp. experimentálnych údajov.

     Matematika je kľúčom k všetkým ľudským vedomostiam.

                                                        Leonard Euler